Sorszám Megnevezés
1/2020. Napirendi pontok elfogadása
2/2020. Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
3/2020. Közmeghallgatások időpontjainak kitűzése
4/2020. Lakossági fórumok időpontjainak kitűzése
5/2020. A köztisztviselők 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása
6/2020. Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérvényének elbírálása
7/2020. Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület kérvényének elbírálása
8/2020. Népi Építészeti Programmal kapcsolatos pályázati lehetőségről szóló tájékoztató
9/2020. Építészeti-műszaki tervtanács felállítása
10/2020. Fejlesztési koncepció és integrált stratégia elkészítésére vonatkozó ajánlatok bekérése
11/2020. A településkép védelméről szóló rendeletmódosítás kidolgozása
12/2020. Árajánlat bekérése a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására
13/2020. Problématérkép publikálásának jóváhagyása
14/2020. Napirendi pontok elfogadása
15/2020. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Kt. határozat melléklete (hivatali beszámoló)
16/2020. Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkormányza 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Kt. határozat melléklete ( NNÖ beszámolója)
17/2020. Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója
18/2020. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 2019-2020. évi munkatervének, valamint a korábbi nevelési év beszámolójának elfogadása
Kt. határozat 1.sz. melléklete (óvoda beszámolója a 2018-2019. nevelési évről)
Kt. határozat 2.sz. melléklete(óvoda munkaterve)
19/2020. Nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos lehetőségek megvizsgálása
20/2020. Nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási pályázat kiírása
21/2020. FAÖT megállapodás
22/2020. Kegyeleti szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
23/2020. Pilisborosjenő Önkormányzatának időszaki lapkiadása
Kt. határozat melléklete
24/2020. Pilisi KÖTET Egyesület új társulási megállapodásának elfogadása
25/2020. A szociális ellátásokról szóló 3-2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
26/2020. A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
27/2020. Napirendi pontok elfogadása
28/2020. 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
29/2020. Közigazgatási szerződés megkötése a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
30/2020. A Budai Tégla Zrt. és Pilisborosjenő Önkormányzata közötti peren kívüli egyezség elfogadása
31/2020. Beszámoló a 2020.03.02. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
32/2020. Civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása
33/2020. Régi iskola hasznosítása
34/2020. Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
35/2020. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
36/2020. A HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítása
37/2020. A helyi településkép védelmi tanács felállítása
38/2020. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
39/2020. Civil szervezetek 2019. évi beszámolójának elfogadása
40/2020. Idősek nappali ellátásáról szóló éves szerződés felülvizsgálata
41/2020. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
42/2020. Bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatala
43/2020. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételekről
44/2020. Fővárosi Agglomeráció Társulásba (FAÖT) való belépés és kilépés elfogadása
45/2020. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtása.
46/2020. Aszfaltjavító gép beszerzése
47/2020. 1/2020. (III. 26.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) rendeletének módosításáról
48/2020. Lakás bérbeadása Nagy János és Rozgonyiné Apró Judit részére
49/2020. Akut fogorvosi ellátás engedélyezése veszélyhelyzet idején
50/2020. 50- Bölcsődei ellátással összefüggő döntések módosítása
51/2020. Pilisborosjenő Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) soron kívüli módosítására adott tervezői ajánlat elfogadása
52/2020. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult helyi lakosok egyszeri támogatása
53/2020. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának csökkentése
54/2020. Önkormányzati rendezvények bizonytalan ideig történő elhalasztása
56/2020. Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása
57/2020. Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása
58/2020. Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása
63/2020. 63-Belső ellenőrzési terv módosítása.doc
64/2020. 64- Közművelődési rendelet módosítása.docx
65/2020. 65-Művelődési ház alapító okirat módosítása.docx
66/2020. 66-helyi településkép védelmi tanács felállítása rendelet.doc
67/2020. 67-helyi településkép védelmi tanács tagjainak kinevezése.doc
69/2020. 69-zárszámadás rendelet.doc
70/2020. 70- FAÖT-be való be-és kilépés elfogadása.doc
71/2020. 71-érintésvédelem.doc
72/2020. 72-műszaki ellenőr (Zebra)
73/2020. 73-földútpályázat.doc
74/2020. 74-Tücsök utcai védekezés, vis maior pályázat
75/2020. 75- Napirendi pont elfogadása
76/2020. 76- Engedményezési szerződés elfogadása
77/2020. 77- Napirendi pont elfogadása
78/2020. 78- HÉSZ módosítás véleményezésének elindítása
79/2020. 79- Településkép védelmi rendelet módosítás véleményezésének elindítása
80/2020. 80- Településfejlesztési koncepció elkészítésére tervező kiválasztása
81/2020. 81- Beszámoló a bölcsőde tervpályázatról
82/2020. 82- Fő út 59. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó pályázat kiírása
83/2020. 83- A szociális ellátásokról szóló 3_2015. önkormányzati rendelet módosítása
84/2020. 84- Pályázat kiírása a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására
85/2020. 85- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár által benyújtandó közművelődési érdekeltségnövelő pályázat jóváhagyása
86/2020. 86- Egészségterv és Szociális térkép készítése
87/2020. 87- Pályázati önrészekben való előzetes döntéshozatal
88/2020. 88- Napirendi pont elfogadása
89/2020. 89- Civil szervezetek támogatása
90/2020. 90- A Helyi Érték pályázat kiírásának előkészítése
91/2020. 91- Pilisborosjenő Község Önkormányzat tevékenységi kör bővítése
92/2020. 92- Tücsök utcai vis maior pályázattal kapcsolatos döntés elfogadása
93/2020. 93- Új közétkeztetési térítési díj megállapítása és új szolgáltatóval való szerződéskötés
94/2020. 94- Antonovits Bence lemondása a tanácsnoki megbízatásáról
95/2020. 95- Bozsódi Borbála megbízása a tanácsnoki feladatok ellátásával
96/2020. 96- A tanácsnok feladatainak meghatározása
97/2020. 97- SzMSz módosításának elvégzése
98/2020. 98- Napirendi pontok elfogadása
99/2020. 99- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
100/2020. 100- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
101/2020. 101- SzMSz módosítás
102/2020. 102- A gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
103/2020. 103- A 2020. évi költségvetés módosítása
104/2020. 104- Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervének elfogadása
105/2020. 105- A 2020. évi közmeghallgatás időpontjainak meghatározása
106/2020. 106- Pilisborosjenő Község háziorvosi körzetének megosztása és további háziorvosi egészségügyi alapellátási tevékenységbe való bevonása
107/2020. 107- Pilisborosjenői fogorvosi közrzet kialakítása és a fogorvosi alapellátás biztosítása
108/2020. 108- Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása
109/2020. 109- Beszámoló a Fővárosi Csatornaprojekt jelenlegi helyzetéről
110/2020. 110- Beszámoló a bölcsőde építés jelenlegi helyzetéről
111/2020. 111- Pilisborosjenő Bécsi út, Kövesbérci utca, Hegyalja utca által határolt területén kialakítandó pihenő-játszópark meghatározása
112/2020. 113- Napirendi pont elfogadása
113/2020. 113- Üröm Község Önkormányzatával a feladat-ellátási szerződés aktualizálása, megkötése