Pilisborosjenő Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

községi könyvtár és művelődési ház intézményvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Pilisborosjenő Fő út. 16

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

•         a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdés alapján államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése

•         a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, közművelődési végzettség,

•         helyismeret

•         felsőfokú könyvtárosi végzettség

•         kulturális területen szerzett tapasztalat (rendezvények szervezése, szereplés, részvétel)

•         falu történetének, hagyományainak ismerete

•         nyelvtudás

•         pályázatíró tapasztalat

•         jártasság a weblap és a közösségi média felületének kezelésében, szerkesztésében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel {Kjt. 20/A. § (5) a)}

•         motivációs levél (max. 2 oldal) melyben fejtse ki művelődési ház vezetőként elképzelt programtervét, különösképpen: a különböző helyi közösségek és csoportok megszólítása és tevékenységeik támogatása, hagyományok éltetése és tovább gondolása, korszerű könyvtár működtetése, helyi értékek helyben való népszerűsítése, helyi művészek felfedezése és munkásságuk népszerűsítése, gyerekprogramok szervezése, együttműködés az oktatási intézményekkel

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okiratok másolata

•         államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi

•         az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően

•         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul {Kjt. 20/A. § (5) b)}

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

•         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

•         nyilatkozat összeférhetetlenségről {1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2)}

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömöri Balázs polgármester nyújt, a +36/30-467-7178 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. Pilisborosjenő Község Önkormányzat polgármesterének). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/1-33/2020, valamint a beosztás megnevezését: községi könyvtár és művelődési ház intézményvezető.

•         Elektronikus úton Tömöri Balázs polgármester részére a polgarmester@pilisborosjeno.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Tömöri Balázs polgármesternek, Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről (közalkalmazotti jogviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen. A pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezési az irányadóak a kiírás időpontjában. Ezt követően a 2020. évi XXXII. törvény szabályait kell alkalmazni 2020. november 1-től. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.