Pilisborosjenő Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXIII.tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, 15/1998. NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről vonatkozó részei.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2.melléklet II. rész. 1. pontjában meghatározott képesítés,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       családsegítő munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 •       számlaképesség

Elvárt kompetenciák:

 •       minimum 1 éves szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, empátia, tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 •       motivációs levél
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte
 •       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§(1) bekezdése alapján kizáró ok nem áll fenn
 •       A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömöri Balázs polgármester nyújt, a +36/30-467-7178 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2-4/2021 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 •       Elektronikus úton Tömöri Balázs polgármester részére a polgarmester@pilisborosjeno.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a benne foglalt személyes adatok törlésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.pilisborosjeno.hu