Pilisborosjenő Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

községi könyvtár és művelődési ház intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, közművelődési végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség (közművelődési),
 • helyismeret
 • felsőfokú könyvtárosi végzettség
 • kulturális területen szerzett tapasztalat (rendezvények szervezése, szereplés, részvétel)
 • a falu történetének, hagyományainak ismerete
 • helyi közösségek megszólítása
 • nyelvtudás
 • pályázatíró tapasztalat
 • jártasság a weblap és a közösségi média felületének kezelésében, szerkesztésében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömöri Balázs polgármester nyújt, a +36/30-467-7178 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2 097 Pilisborosjenő, Fő út 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2-99/2021 , valamint a munkakör megnevezését: községi könyvtár és művelődési ház intézményvezető.

 • Elektronikus úton Tömöri Balázs polgármester részére a polgarmester@pilisborosjeno.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tömöri Balázs polgármester, Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázathoz csatolandó motivációs levél (max. 2 oldal terjedelemben) melyben fejtse ki művelődési ház vezetőként elképzelt programtervét, különösképpen:

 • a különböző helyi közösségek és csoportok megszólítása és tevékenységeik támogatása,
 • hagyományok éltetése és tovább gondolása,
 • korszerű könyvtár működtetése,
 • helyi értékek helyben való népszerűsítése,
 • helyi művészek felfedezése és munkásságuk népszerűsítése
 • gyerekprogramok szervezése, együttműködés az oktatási intézményekkel

A pályázat elbírálása előtt a Képviselő-testület által kijelölt Humán Bizottság személyesen hallgatja meg a pályázókat.

A pályázat elbírálása a benyújtást követő Képviselő-testületi ülésen történik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.pilisborosjeno.hu – 2021. december 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni. Próbaidő: 6 hónap