A testület először egy sürgősségi indítványt tárgyalt és fogadott el lazareti engedményezési szerződésről, miszerint az önkormányzat kapja meg a követelés állományt a VKT-tól.

A Településfejlesztési Koncepcióra érkezett lakossági véleményeket a Völgyzugoly Kft. átnézte, és a releváns javaslatokat beépítve megküldte a testületnek a véglegesített anyagot, melyet a képviselők el is fogadtak. Az így elkészült koncepció kikerül a honlapra és erről értesítjük a közösségi tervezésben résztvevő lakosokat is. A településrendezési témakört tartalmazó véleményeket – tekintettel arra, hogy a településfejlesztési koncepciót nem érinti – nem fogadta el a testület. 

A 2022. június 15. napjáig született és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a testület elfogadta, majd jóváhagyta a fejlesztő pedagógusi 4 órás státusz 8 órás státuszra való bővítését is, mert egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek az óvodában. 

Ezután új behajtási rendeletet alkottak, ugyanis a Pest Megyei Kormányhivatal 2021-2022. években folyamatosan megsemmisítette a megyei települési önkormányzatok – így Pilisborosjenő Község – azon rendeleteit, amelyek a területükre történő behajtást korlátokhoz és díjfizetéshez kötötték. Július közepéig hagytak időt új rendelet alkotására, mely a mai napon meg is született különös tekintettel arra, hogy a község tulajdonában lévő közúthálózat terhelése igen jelentős, elsősorban a 7.5t össztömeget meghaladó súlyú gépjárművek által. Mindez az amúgy is leromlott és nem ilyen mértékű igénybevételre tervezett közúthálózat további elhasználódását, megrongálódását eredményezi. Ezért a jövőben a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárműveknek a helyi közútra történő behajtásához behajtási engedély szükséges. A behajtási engedélyt – a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében – a polgármester adja ki. Részletekről és kedvezményekről a rendeletből tájékozódhatnak.

Ezután a testület az elnyert pályázati pénzek miatt módosította a költségvetési rendeletét is több ponton, például megemelte a civil keretet is. 

A képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai programjának módosítását is, mert a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a korábbi szakmai programhoz ajánlásokat, szakmai útmutatásokat adott, amely mentén Klinger Magdolna szolgálatvezető a módosításokat végrehajtotta. 

Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022-es költségvetési évben 2.500.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. A megnövekedett energia, főleg az üzemanyagok költségeinek emelkedése miatt működési költségekhez még 600 000 forintra lenne szükségük, aminek odaítélését kérték a testülettől. A képviselők indokoltnak látták a kérést, de a döntés előtt szeretnének még egy részletező kalkulációt kapni.

Ezután tárgyalták a közforgalomnak megnyitott magánterület és közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést, ugyanis 1. a 2127/6 hrsz kivett közforgalom elől elzárt magánútnak még nem volt neve hivatalosan és mostantól lakosok javaslata alapján Dió köz lesz a neve, 2. településünkön számos olyan közterület, út, településrész, vízfolyás, található, melyek elnevezése az évek során egységes nem alakult ki, miközben az egységes elvek szerinti elnevezéséhez és névhasználatához fontos társadalmi érdek fűződik. A Miniszterelnökség keretein belül működő Földrajzinév-bizottság szakvéleményét kikérve az alábbi névváltozatok a hivatalosak a jövőben: Lazaret, Papiföldek, Szent Donát utca, Téglagyár, Várvölgy. A patak nevének ügyében még kikérik a Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményét. A Földrajzinév-bizottság egyébként példamutatónak és követendőnek tartja, ahogy Pilisborosjenő Község Önkormányzata a helyes névhasználat – mint jelentős helyi kulturális érték – védelmében, a bizonytalanságok tisztázására a bizottsághoz fordult. 3. A Mindszenti/Mindszenty utcát Mindszenty József bíboros után Mindszenty utcának nevezi el.

Ezt követően a testület elfogadta II. félévi munkatervét és zárt üléssel folytatta munkáját.