Hivatal

Szociális települési támogatások

A pilisborosjenői önkormányzat elkötelezett a szociális biztonság mellett. Olyan szociálpolitikát folytat, amely minden érintett számára méltányos. A szociális rászorultság és a szegénység elleni küzdelem érdekében az önkormányzat mindent megtesz, hogy az érintett személyeket támogatni tudja.

Lakhatási támogatás

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Gyógyszertámogatás

Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez

Szülői támogatás

Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatása

Bölcsődéztetési támogatás

A bölcsődéztetés természetbeni, vagy pénzbeni támogatása

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉRE

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás létszáma alapján elismert lakásnagyság mértékéig, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.

Mire igényelhető?

 • Villanyáram-, víz- és gázfogyasztás
 • Csatornahasználat
 • Szemétszállítás díj
 • Lakbér vagy albérleti díj
 • Közös költség

(továbbiakban együtt: közüzemi számla)


Ki igényelheti?

Az a személy, aki – a kérelmező bejelentett lakcímével megegyező fogyasztási helyre vonatkozó – közüzemi számlával rendelkezik és

 • családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át;
  (85.500 Ft),
 • egyedül élő, vagy 70. életévüket betöltött kérelmezők esetében 400%-át (114.000 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


Támogatás összege

az elismert lakás m²x120 Ft, havonta legfeljebb 10.000 Ft.

A támogatást pénzben a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától 12 hónapra állapítható meg.

Igénylés módja

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének megfizetése iránti kérelmet a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok

 • Támogatási kérelem
 • Jövedelemigazolás
 • A kérelemhez csatolni kell a mellékelt vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.
 • A kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező fogyasztási helyre vonatkozó közüzemi szerződés meglétét a közüzemi szolgáltató által kibocsátott, a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számlával és számlarészletezővel kell igazolni, mely a kérelem kötelező melléklete. Több közüzemi szerződés esetén valamennyi, a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számlát és számlarészletezőt csatolni kell.


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS A GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ

Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerkiadások csökkentése érdekében települési támogatás nyújtható a rászoruló személyek részére.

Mire igényelhető?

 • gyógyszerkiadások viselése


Ki igényelheti?

Az a személy, aki

 • közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át
  (85.500 Ft),
 • egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 350%-át (99.750 Ft),
 • a 70. életévét betöltött kérelmező esetén a szociális vetítési alap összegének 450%-át (128.250 Ft-ot) és
 • a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége igazoltan meghaladja a szociális vetítési alap összegének 20%-át, (mely jelenleg 5.700 Ft)


Támogatás összege

A havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől függően legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 12.000 Ft.

Nem jogosult az ellátásra, akinek a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultsága fennáll, a jogosultsága időtartama alatt.

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra állapítható meg. A támogatás a számla bemutatását követően, a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kerül kifizetésre.

Igénylés módja

A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok

 • Támogatási kérelem
 • Jövedelemigazolás
 • A kérelem kötelező melléklete a háziorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerek havi költségének összegéről szóló, a háziorvos által kiállított hivatalos igazolás.
 • A kérelemhez csatolni kell a mellékelt vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

SZÜLŐI TÁMOGATÁS FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKÉT NEVELŐ SZÜLŐ TÁMOGATÁSA.

Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatása havonta folyósítandó maximum egy évre adható támogatás.

Mire igényelhető?

Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatás megállapítására jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 • Pilisborosjenőn bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450%-át (128.250 Ft).


Támogatás összege

A támogatás mértéke havonta maximum 40.000 Ft.

Igénylés módja

A támogatás igényléséhez írásos kérelmet kell benyújtani.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok

 • Írásos támogatási kérelem
 • Jövedelemigazolás
 • Gyermek fogyatékosságát igazoló orvosi szakvélemény


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

BÖLCSŐDÉZTETÉSI TÁMOGATÁS

Bölcsődéztetési támogatás havonta folyósítandó természetbeni, vagy pénzbeni támogatás.

Mire igényelhető?

 • Természetbeni támogatás: családi bölcsődei férőhelyek támogatása. Az önkormányzattal szerződést kötött családi bölcsőde részére gyermekférőhelyenként havonta fizetett támogatás.
 • Pénzbeni támogatás: a gyermek bölcsődébe járása időszaka alatt a szülő részére havonta, számla ellenében fizetett támogatás

Bölcsődéztetési támogatást egy gyermek után csak egy jogcímen lehet igénybe venni.


Ki igényelheti?

Bölcsődéztetési támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 • Pilisborosjenőn bejelentett lakcímmel rendelkezik.
 • Gyermeke Pilisborosjenőn, vagy más településen bölcsődei ellátást vesz igénybe.
 • Az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át (99.750 Ft).
 • Pilisborosjenői tartózkodási címmel rendelkező kérelmező esetén annak, aki lakóhelyén nem részesül bölcsődéztetési támogatásban.


Támogatás összege

A támogatás mértéke havonta a térítési díj 50.000 Ft feletti része, de maximum 25.000 Ft.

Igénylés módja

A támogatás igényléséhez írásos kérelmet kell benyújtani.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok

 • Írásos támogatási kérelem
 • Munkaviszony-igazolás vagy
 • Nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása
 • Jövedelemigazolás

A természetbeni bölcsődéztetési támogatás folyamatos igénybevételétől eltérni csak a polgármester engedélyével lehet.

A támogatási időszak alatt a jogosultsági feltételek meglétét minden év augusztus 15-ig az ügyintézéséhez szükséges dokumentumokkal igazolni kell.


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

Rendkívüli támogatás

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása

Temetési támogatás

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

Elemi kár támogatása

Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához biztosított támogatás

Beiskolázási-támogatás

Rendkívüli beiskolázási támogatás egy vagy több iskoláskorú, köznevelésben tanulmányait folytató gyermekét nevelő személynek.

Tűzifa-támogatás

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható támogatás tűzifára

Karácsonyi támogatás

A karácsonyi támogatás szépkorú pilisborosjenői lakosok részére.

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára.

Ki igényelheti?

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen annak, akinek

 • családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át (114.000 Ft),
 • egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap összegének 450%-át (128.250 Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.


Támogatás összege

A rendkívüli települési támogatás legfeljebb a szociális vetítési alap összege (28.500 Ft), de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben családonként legfeljebb négyszer állapítható meg, azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás együttes összege – a temetés költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás kivételével – egy naptári évben családonként nem haladhatja meg a 85.500 forintot, a nyugdíjminimum összegének 300%-át.

Igénylés módja

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a mellékelt nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolását és a 63/2006. (III. 27) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Vagyonnyilatkozatot vagy annak tartalmával megegyező nyilatkozatot a kérelmezőre és az egy háztartásban lakó hozzátartozóira vonatkozóan.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

TEMETÉSI TÁMOGATÁS

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás.

Ki igényelheti?

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó rendkívüli települési támogatással azok támogathatók, akiknek

 • családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át (99.750 Ft),
 • egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő, továbbá 70. életévét betöltő kérelmező esetén a szociális vetítési alap összegének 450%-át (128.250 Ft).


Támogatás összege

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb
75.000 Ft.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

A temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

Igénylés módja

A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

ELEMI KÁR ÉS RENDKÍVÜLI ÉLETHELYZET TÁMOGATÁSA

Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges költségekhez történő hozzájárulásaként megállapított rendkívüli települési támogatás.

Ki igényelheti?

Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges költségekhez történő hozzájárulásaként megállapított rendkívüli települési támogatással azok a személyek támogathatók, akiknek

 • családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át (114 000 Ft),
 • egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap összegének 440%-át (125 400 Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Igénylés feltétele

Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges költségekhez történő hozzájárulás megállapításához a kérelmező által megjelölt támogatási okok, indokok valódiságát hitelt érdemlően igazolni kell a kérelmen és nyomtatványon túlmenően. A támogatási ok alátámasztására a kérelmező felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható, amennyiben annak beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel járna, vagy amennyiben a segélyezés oka igazolással nem támasztható alá, illetve az ok jellegéből adódóan utólagosan igazolható.


Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el:

 • betegség esetén a gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás, zárójelentés, műtétre történő előjegyzést igazoló irat
 • elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről szakember által készített kimutatás
 • válsághelyzetben lévő várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhes gondozásról szóló igazolás
 • a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a nevelésbe vételt igazoló irat
 • a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennállását, és a szülés várható időpontját igazoló irat.


Támogatás összege

Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges költségekhez történő hozzájárulásaként megállapított rendkívüli települési támogatás összege legalább 5000 Ft, legfeljebb azonban a szociális vetítési alap összegének 300%-a (85.500 Ft).

Igénylés módja

A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani. Szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló számlákat, illetve egyéb iratokat is. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolását és az mellékelt Vagyonnyilatkozatot (5. számú melléklet) vagy annak megfelelő tartalmú nyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

RENDKÍVÜLI BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Rendkívüli beiskolázási támogatás egy vagy több iskoláskorú, köznevelésben tanulmányait folytató gyermekét nevelő személynek.

Ki igényelheti?

Rendkívüli beiskolázási támogatás nyújtható annak az egy vagy több iskoláskorú, köznevelésben tanulmányait folytató (tankötelezettségét alap vagy középfokú intézményben, nappali oktatásban teljesítő) gyermeket nevelő személynek, akinek

 • családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át (114.000 Ft)
 • a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő személy esetén az 450%-át (128.250 Ft).


Támogatás mértéke

A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb 20.000 Ft.

A kérelem beadásának határideje minden év szeptember 30.

Igénylés módja

Rendkívüli beiskolázási támogatás iránti kérelem a mellékelt nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolását és az mellékelt Vagyonnyilatkozatot (5. számú melléklet) vagy annak megfelelő tartalmú nyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

TŰZIFA-TÁMOGATÁS

Szociális tűzifa-támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára.

Ki igényelheti?

Szociális tűzifa-támogatás állapítható meg annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek

 • családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át
  (85.500 Ft),
 • egyedül élő, vagy 70. életévüket betöltött kérelmezők esetében 400%-át (114.000 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


Támogatás mértéke

A szociális tűzifa ellenszolgáltatás nélkül igényelhető támogatás.
Egy fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa-támogatás nyújtható.


A támogatás megállapítása során előnyben részesül

 • aktív korúak ellátására jogosult
 • időskorúak járadékára jogosult
 • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott: halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
 • adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
 • lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra

Igénylés módja

Szociális tűzifa-támogatás iránti kérelem a mellékelt nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolását és az mellékelt Vagyonnyilatkozatot (5. számú melléklet) vagy annak megfelelő tartalmú nyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.


Az ügyintézéséhez szükséges iratok


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

Karácsonyi támogatás szépkorú pilisborosjenői lakosok részére.

Ki jogosult?

A karácsonyi támogatás alanyi jogon jár azon személyeknek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 • Pilisborosjenőn bejelentett lakóhellyel rendelkeznek
 • 70. életévüket tárgyévben betöltötték


Támogatás mértéke

A támogatás mértéke évente egy alkalommal 6.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a Pöttöm ABC-ben lehet beváltani 2022. december 1-je és 2023. március 31-e között.

Az ügyintézés helye és módja

A vásárlási utalványt 2022. november 3. és 24. közötti időszakban kedden vagy csütörtökön 10:00-12:00 között lehet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál átvenni.

2022. november 28-ától nincs lehetőség az utalványt a hivatalban átvenni, így azokat az önkormányzat juttatja el a jogosultaknak.

Indokolt esetben meghatalmazást is elfogadunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni támogatási elemek a szociálisan rászoruló gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését segítik elő.

Kedvezményre való jogosultság megállapítása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult igénybe venni az alábbi kedvezményeket, támogatásokat:

 • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és – ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek – szünidei gyermekétkeztetés,
 • évente kétszer pénzbeli támogatás,
 • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmekről a Jegyző dönt.


Ki jogosult rá?

Főszabály szerint az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 225%-át (2024-ben: 64.125 Ft-ot) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket

Emelt jövedelmi értékhatár irányadó abban az esetben, ha

 • a gyermeket gondozó szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
 • a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.

Ebben az esetben a kedvezményre való jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 245%-át (2024-ban: 69 825 Ft-ot) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapításának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.


Hol igényelhető?

A kérelmet a szülő, más törvényes képviselő vagy a nagykorú jogosult lakcíme – a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) – szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A kérelem ezen felül a kormányablakokban is előterjeszthető.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok

A jogosultság megállapítása iránti kérelem miniszter által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. Az ellátás igényléséhez rendszeresített formanyomtatvány a kormányzati portálokon (http://kormany.hu valamint a http://csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon), továbbá az önkormányzatok honlapjain kerül közzétételre. A nyomtatvány papír alapon is elérhető valamennyi polgármesteri hivatalnál. A kérelemhez csatolni kell a feltételeket megalapozó iratokat (pl. a család jövedelmét igazoló iratokat, nagykorú gyermek esetén a tanulói/hallgatói jogviszony fennállását igazoló iratot, stb.).


Milyen támogatásokat, kedvezményeket foglal magában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

 • Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2021-ben alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);
 • A gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege a szociális vetítési alap összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (2021-ben alkalmanként 8 400 Ft);
 • Általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek esetében ingyenes étkezés;
 • Középiskolás (1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő) gyermekeknél -50 % étkezési hozzájárulás;
 • Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

– A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek, ill. tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;

– A fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 forint. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra.

– Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

 • a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
 • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet.

Meddig jár a támogatás?

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. A kedvezmény iránti újabb kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozatban foglalt időtartam leteltével automatikusan megszűnik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetésre kerül, ha:

 • a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
 • a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.


Az ügyintézés helye és módja

A kérelmet a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál személyesen, illetve e-mailben, a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre küldve lehet benyújtani. Amennyiben az ügyintézéshez további segítségre van szüksége, kérem, forduljon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos további információk ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

Összefoglaló táblázat

Támogatás megnevezéseTámogatás leírásaJogosultak köreJövedelemhatár *Támogatás
Lakhatási támogatásTelepülési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.- Szociálisan rászorult, családban élő személy
- Szociálisan rászorult, egyedül élő valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő személy
- 70. életévét betöltött személy
- 85.500 Ft
- 114.000 Ft
- 114.000 Ft
Elismert lakás m² x 120 Ft
havonta legfeljebb 10.000 Ft.
GyógyszertámogatásTelepülési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez.- Szociálisan rászorult, családban élő személy
- Szociálisan rászorult, egyedül élő valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő személy
- 70. életévét betöltött személy
- 85.500 Ft
- 99.750 Ft
- 128.250 Ft
A havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől függően legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 12.000 Ft.
Szülői támogatásTelepülési támogatás fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatására.Pilisborosjenőn bejelentett lakcímmel rendelkező szülő, akinek gyermeke Pilisborosjenőn, vagy más településen bölcsődei ellátást vesz igénybe128.250 FtA támogatás mértéke havonta maximum 40.000 Ft.
Bölcsödéztetési támogatásA bölcsődéztetés természetbeni, vagy pénzbeni támogatása.- Pilisborosjenőn bejelentett lakcímmel rendelkező szülő, akinek gyermeke Pilisborosjenőn, vagy más településen bölcsődei ellátást vesz igénybe
- Pilisborosjenői tartózkodási címmel rendelkező szülő, aki lakóhelyén nem részesül bölcsődéztetési támogatásban
99.750 FtA támogatás mértéke havonta a térítési díj 50.000 forint feletti része, de maximum 25.000 Ft.
Rendkívüli támogatásLétfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.Létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő szociálisan rászorult személyek- 114.000 Ft,
- egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 128.250 Ft.
28.500 Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

A rendkívüli települési támogatás naptári évben családonként legfeljebb négyszer állapítható meg és a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 85.500 forintot.
Temetési támogatásElhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás.- Szociálisan rászorult, családban élő személy
- Szociálisan rászorult, egyedül élő valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő személy
- 70. életévét betöltött személy
- 99.750 Ft
- 128.250 Ft
- 128.250 Ft
A támogatás mértéke maximum 75.000 Ft.
Támogatás elemi kár bekövetkezése miatt, valamint rendkívüli élethelyzet elhárításáhozElemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához biztosított támogatás.- Betegség, gyógykezelés okozta rendkívüli élethelyzetbe került személy
- Elemi kár okozta rendkívüli élethelyzetbe került személy
- Válsághelyzetben lévő várandós anya
- Nevelésbe vett gyermek nevelője
- Gyermeket váró anya
- 114.000 Ft,
- egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 128.250 Ft.
Legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 85.500 Ft.
Rendkívüli beiskolázási támogatásRendkívüli beiskolázási támogatás egy vagy több iskoláskorú, köznevelésben tanulmányait folytató gyermekét nevelő személynek.- Szociálisan rászorult, családban élő személy
- Szociálisan rászorult, egyedül élő valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő személy
- 114.000 Ft,
- egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 128.250 Ft.
A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb 20.000 Ft.
Tűzifa-támogatásLétfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható támogatás.- Szociálisan rászorult, családban élő személy
- Szociálisan rászorult, egyedül élő valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő személy
- 70. életévét betöltött személy
- 85.500 Ft
- 114.000 Ft
- 114.000 Ft
Egy fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa-támogatás nyújtható.
Karácsonyi támogatás
A karácsonyi támogatás idős személyek részére biztosított egyszeri támogatás.Pilisborosjenőn bejelentett lakcímmel rendelkező 70. életévét tárgyévben betöltő személynincsA támogatás mértéke évente egy alkalommal 6.000 Ft értékű vásárlási utalvány, vagy egyéb pénzhelyettesítő eszköz.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését segítik elő.Szociális helyzete alapján jogosult gyermek Egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-át (2023-ban: 47 025 Ft-ot) és a vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.- Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és
– ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek
– szünidei gyermekétkeztetés,
évente kétszer pénzbeli támogatás,
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.

*(nettó jövedelem/fő/család)