III. Gazdálkodási Adatok

Adat Frissítés Megőrzés Link
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig https://pilisborosjeno.hu/dokumentumtar/onkormanyzati-rendelet/2021-evi-rendeletek/ költségvetési rendelet
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával https://pilisborosjeno.hu/dokumentumtar/onkormanyzati-rendelet/2021-evi-rendeletek/ zárszámadási rendelet
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig https://pilisborosjeno.hu/dokumentumtar/hatarozatok/2021-evi-hatarozatok/24/2021.  Civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása megvalósítási helyszín minden esetben: Pilisborosjenő közigazgatási területe
A szerz. ért. alatt a szerz. tárgyáért kikötött –ÁFA nélkül számított– ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani A közzétételt követő 5 évig A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig Az inf. Törv. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelő szerződések összesítő táblázata
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával Link szerkesztés alatt
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával VEKOP-5.3.2-15-2020-00061 Közlekedésbiztonság fejlesztése Pilisborosjenőn pályázat
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával https://pilisborosjeno.hu/dokumentumtar/hatarozatok/2021-evi-hatarozatok/29/2021.  Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról