Pilisborosjenő a jövőben olyan település legyen, ahol az itt élők erős identitástudattal kapcsolódnak településükhöz, szeretik és óvják környezetüket, aktívan tesznek saját jövőjükért annak érdekében, hogy Pilisborosjenő életképes gazdasággal rendelkezzen, a természeti környezetét megőrizve legyen fogékony a modern megoldásokra.

Pilisborosjenő közös felelősségünk! Legyen Pilisborosjenő olyan település, ahol a felelős döntéshozatal azt jelenti, hogy a helyi értékekre és erőforrásokra épülnek a fejlesztések. Olyan települést szeretnénk, ami számíthat a helyi közösség aktív részvételére, hiszen a jövő céljainak elérése csak együttes erővel és egymásra figyeléssel képzelhető el. Olyan fejlődési pályát szeretnénk elérni, ahol a siker abban is megmutatkozik, hogy a település természeti, épített, szellemi öröksége átörökíthető az elkövetkező generáció számára, hogy ők is erre alapozva tudják tovább építeni Pilisborosjenőt.

Pilisborosjenő jövőképe több összetevőből áll, melyek a település adottságaira épülve, irányt adnak a fejlesztési célok megfogalmazásához.

→ Felelős és modern megoldások a településkarakter és a természeti értékek megőrzése érdekében.

Pilisborosjenő elhelyezkedéséből adódóan egyedi arculata van: különleges környezetben helyezkedik el: zsákfalu, de mégis két „bejárata” van, falu, de, mégis a fővárosi agglomeráció része, modern otthon, de mégis a beépített területeket körülölelő természeti közeg az „igazi” arca a településnek. Ez a településkarakter adja Pilisborosjenő vonzerejét, és egyúttal a helyi identitás fontos eredője a település és környezetének organikus együttélése.

Kiaknázatlan lehetőségeket biztosít a lakosság általános, értelmiségi szemlélete, mely fogékony a modern technológiákra és innovációkra, amellett, hogy felelősséggel viseltetik a természeti környezetet megőrzése iránt. A jövőbeli fejlesztések során minden esetben érdemes végig gondolni, hogy az egyes beavatkozások milyen hatással vannak a táji környezetre, illetve, hogy a beavatkozások eredményeinek környezeti fenntarthatósága biztosítható legyen.

→ Erős identitástudattal rendelkező, aktív Pilisborosjenő

Pilisborosjenő a főváros közelében őrzi falusias hangulatát, ami részben a régi, amőbaszerűen elterülő sváb településmag jó állapotban megmaradt sváb házainak köszönhető, részben pedig a hagyományos falusi életre jellemző helyi közösségek, közösségi terek, rendezvények és helyi szolgáltatások utóbbi években beindult fejlődésének. Nagy szerepe van ebben a gyalogosan bejárható, emberléptékű településméretnek is. Az újonnan beépülő településrészek, különösen az ún. fejlesztési területek ezzel szemben kertvárosi jellegűek, azonban más agglomerációs településektől eltérően ezek még nem dominálnak és nem határozzák meg a település jellegét és hangulatát. Fontos cél, hogy Pilisborosjenő meg tudjon maradni falusias léptékű településnek, ahol az elővárosi alvótelepülésként, rosszabb esetben egyfajta kerítéssel is elszeparált falanszterként funkcionáló településrészek soha nem válnak dominánssá és nem borítják be a környező zöldterületeket. A környezet, a jó levegő, a természet közelsége, a csend, a nyugalom különleges adottsága a településnek, amihez az itt élők túlnyomó többsége erősen kötődik, így ezen értékek megőrzése a mindenkori önkormányzat és civil közösségek fontos feladata.

Pilisborosjenő egyszerre kíván nyugalmat biztosítani a helyben élők számára, de egyúttal nyitott szellemiségű, közösségi kezdeményezéseket támogató településként tekint magára. A település kedvező adottságainak köszönhetően a lakosságszám növekszik, így különösen fontos a helyi identitás erősítése és az együttműködési csatornák kiépítése, hogy az újonnan betelepülök integrációja a település életébe minél könnyebb legyen, és ne csak alvóhelyként, hanem élettérként élhessék meg a falut.

Pilisborosjenő a természet közelsége révén eleve kitűnő adottságokkal bír olyan szempontból, hogy a helyi lakosok számára biztosított a feltöltődés számos lehetősége, helyszíne, ami a település identitásának is részét képezi. A sport, a kultúra, és a közösségi élet lehetőségeinek további fejlesztése fontos, identitást erősítő terület. A helyi közösségi kohézió megteremtésének fontos kihívása, hogyan lehet javítani az Ófalu és a Külső falu településrész közötti kapcsolatot.

A külső településrészek évtizedeken keresztül minimális figyelmet kaptak az éppen regnáló önkormányzattól, így sok ott lakóban kialakult az az érzés, hogy egyfajta másodrendű területként tekintenek a településrészre, és valóban komoly infrastrukturális lemaradások jellemzik a területet. Fontos ezért, hogy a külső településrészen élők kiemelt figyelmet kapjanak az önkormányzattól a lemaradások csökkentése érdekében.

A településrészek közötti kohézió erősítésének fontos eleme lehet a két településrész korlátozott áteresztő képességű, forgalom- és súlykorlátozással biztosított szilárd burkolatú úttal való összekötése. A korábbi lakossági felmérés és a tematikus lakossági fórum eredménye alapján fontos, elengedhetetlen kritérium egy itt megvalósuló úttal kapcsolatban, hogy ne szolgálhasson egérútként az átmenő forgalom számára.

A kívánt jövőkép része, hogy a különböző településrészek szükségszerűen eltérő érdekeit a “valamit valamiért” elvet szem előtt tartva sikerüljön harmonizálni. A külső településrész jelenleg – a 10-es út közelsége ellenére – jelentős részben természetközeli állapotúnak tekinthető, amit az itt élők zöme fontosnak és értékesnek tekint. Tisztában kell lenni azonban azzal a ténnyel, hogy az ide tervezett M0 csomópont megépülése, a szintén itt található 10 hektáros gazdasági-kereskedelmiszolgáltató övezet kiépülése és a szintén folyamatban lévő cca. 30 hektáros lakópark építés alapvetően fogja megváltoztatni a külső településrész arculatát és hangulatát. Ezek olyan átalakulások, amelyek tervpapíron évtizedek óta léteznek, sem megakadályozni, sem visszafordítani nem lehet őket, legfeljebb kisebb módosításokra, okos kompromisszumokra van lehetőség. A külső településrészben rejlő hosszú távú fejlődési potenciál emiatt nem egyezik meg a belső településrész potenciáljával, az ezzel való megbékélés az első lépés a harmónia megteremtésének irányában. Ezzel együtt azonban kiemelten fontos, hogy a meglévő adottságok tudomásul vételén túl a település egészére jellemző természetszeretet és környezettudatosság szempontjai itt még hangsúlyosabban megjelenjenek, tehát a gazdasági célú beépítéseket üde zöld, gazdagon parkosított területek keretezzék, és a zöldterületi mutatók betartását mind a tulajdonosok, mind önkormányzat kiemelten kezeljék.

→ Életképes gazdaság, funkcióbő település

Szükséges, hogy a meglévő közösségi aktivitáson keresztül az újonnan érkező gazdasági szereplők is részévé váljanak a település életének. A gazdasági szektor képviselői és az Önkormányzat közötti folyamatos párbeszéd, a közös érdekek megtalálása előlendítheti a települést.

Ma még kiaknázatlan lehetőségeket biztosít a lakosság általános, értelmiségi szemlélete, mely a természeti környezetet, a csendes, háborítatlan nyugalmat helyezi előtérbe, de nyitott a modern technológiákra, innovációkra. Pilisborosjenőnek olyan településsé kell válnia, ahol a helyi lakosok nincsenek rákényszerítve, hogy más, távoli települések szolgáltatásait használják, hanem a lehetőségekhez képest minél több szolgáltatást lakóhelyükön is el tudjanak érni. Ez jelent közigazgatási, közszolgáltatási, kereskedelemi, közösségi funkcióbővülést. A helyi funkcióbővülést életképessé teszi, ha együttműködő, funkcionális településtérségben gondolkozik Pilisborosjenő az egyes szolgáltatási területek esetében. A funkcionális településtérségben fontos, hogy kiegészítsék egymást az aktív szolgáltató, kereskedő szereplők. Az önkormányzatnak ösztönző, szervező szerepköre lehet a köz és a piaci szereplők helyi, környékbeli összekapcsolásában, támogatásában.

Pilisborosjenő jövője szempontjából komoly jelentősége van annak, hogy a gazdasági erőforrásokat mennyire hatékonyan tudja kihasználni. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatási szektor bővítése, lehetőségek kiaknázásra várnak, ami kiindulási alapot biztosít a jelenlegi helyzet rendezésére: Első sorban a ma Pilisborosjenőre látogatók lehetőségeit, illetve kereteit kell megszabni az itt élők nyugalmának és a természeti környezet megóvásának érdekében. Rendezésre szorul a parkolási helyzet, a szemétgyűjtés és az illemhelyek elhelyezése, valamint másodsorban modern technológiák alkalmazhatók az ide látogatók „irányítására” (pl. applikáció segítségével). Harmadsorban a rendezett keretek között érkező turistákra a gazdaság turisztikai, szolgáltató, kereskedelmi szektora bővíthető. A megvalósításhoz részletes turizmus-stratégia készítése szükséges.

Pilisborosjenő a település fejlődését és a szükséges gazdasági erőforrások alapját nem a lakosságszám intenzív növekedésében látja. Legfőbb értékeink – az áttekinthető, ember léptékű közösség és a természeti környezet – megóvását az életminőség javítása és egy szerves, lassú ütemű növekedés szolgálja.

Hiszünk az energiaszegénység mentes Pilisborosjenőben! Első lépés a szemléletformálás: