Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelete
Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:
a) Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
b) Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
c) Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.
a) I. Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal;
b) II. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda;
c) III. Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Pilisborosjenő Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 691 880 000 forint, ebből:
a) működési célú bevételek 70 051 000 forint;
b) felhalmozási célú bevételek 7 000.000 forint.
(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 380 098 000 forint.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 1 071 978 000 forint, azaz Egymilliárd-hetvenegymillió-kilencszázhetvennyolcezer forint.
(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása 1 063 734 000 forint, ebből:
a) működési célú kiadások 696 755 000 forint;
b) felhalmozási célú kiadások 366 979 000 forint.
(2) Az Önkormányzat tartaléka 73 576 000 ezer forint, melyből 1 000 000 forint a működési tartalék és 72 576 000 forint a felhalmozási tartalék.
(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 299 633 000 forint.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 1 071 978 000 forint, azaz Egymilliárd-hetvenegymillió-kilencszázhetvennyolcezer forint.
(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások előirányzat összesen 269 618 000 forint;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 48 220 000 forint;
c) dologi kiadások előirányzat összesen 224 131 000 forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 7 900 000 forint;
e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 146 886.000 forint.
(2) A költségvetés egyensúlyát 380 098 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 18-26. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2. mellékletek D oszlop 17-23. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 1 043 938 000 forint;
b) kiadási főösszege 1 043 938 000 forint.
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 131 164 000 forint;
b) kiadási főösszege 131 164 000 forint.

7. § A Pilisborosjenő Mesevölgy (3/1. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 171 921 000 forint;
b) kiadási főösszege 171 921 000 forint.

8. § A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár (3/2. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 16 344 000 forint;
b) kiadási főösszege 16 344 000 forint.
a) bevételi főösszege 417.845.000 forint;
b) kiadási főösszege 417.845.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2020. január 1-jei időpontra 76 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 100 000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2020. évben esedékes összege az önkormányzatnál 12 301 023 forint. (6. melléklet).
(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 236 505 000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.
(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket – amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak – csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.
A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:
a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.
aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.
b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai
ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.
c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes írásbeli engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.
(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18 § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

19. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.
(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

20. § (1) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között – a felhalmozási megtakarítások terhére – indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A pilisborosjenői állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje
21 § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Centrumi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

22. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:
a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;
c) csődegyezség esetén.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
23. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

24. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett – az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

25. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2021. január 27 napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

26. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.
27. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

jegyző                                            polgármester