Igazgatási ügyek

Ipari tevékenység bejelentése

Igazgatási ügyek

Ipari tevékenység bejelentése

Tartalom

Bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenység

Last Updated: 2024. 02. 16.Daily Views: 8

Ügyleírás

Az ipari tevékenységek folytatásához hatósági engedélyre vagy bejelentésre van szükség.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. A Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén, valamint a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a kormányrendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani.

Benyújtás módja, engedélyezési eljárás menete

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén

Bejelentésköteles tevékenység esetén a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben a bejelentésköteles ipari tevékenység az építésügyi szabályok szerint végezhető, a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy az építésügyi szabályok szerint a kérelmezett tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Telepengedély-köteles tevékenység esetén

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában az eljárás során a jegyző beszerzi a fenti kormányrendelet 1. mellékletében megjelölt szakhatóságok állásfoglalását.

A szakhatósági állásfoglalás alapján, amennyiben a kérelmezett telepengedély-köteles tevékenység végezhető a telepen, a jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély-köteles tevékenység – a szakhatósági állásfoglalás alapján – nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik.

Bejelentés benyújtásának a módja

A kérelem formanyomtatványon adandó be!
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma:

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

 1. Az ipari tevékenység végzőjének
  • neve
  • székhelye
  • cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma

II. Telep adatai

 1. Telep
  • tulajdonosa
  • címe
  • helyrajzi száma
  • használatának jogcíme
 2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek)
 3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem
  • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem
  • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem
  • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem
 4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
 5. Környezetvédelmi tervfejezet

Adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetén a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetén a telepengedélyt leadni.

E-elérhetőség

Dokumentumok

Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése, adatváltozás bejelentése, megszüntetése

Szükséges okiratok, dokumentumok

 • Vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
 • Gazdasági társaságok esetén cégkivonat, (végzés) és aláírási címpéldány
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentum (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazás

Telepengedély-köteles tevékenység esetén a fentieken túl:

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisból a telep helyrajzi száma szerinti térkép másolata
 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedély
 • Érvényes korábbi telepengedély

Illetékességi terület

Eljáró szervezeti egység:
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Vonatkozó jogszabályok

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet.

Egyéb információ

Eljárási illeték

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Ügykör

Dokumentum

 • Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése, adatváltozás bejelentése, megszüntetése
 • Telepengedély megszüntetése
 • Pilisborosjenő településen nyilvántartott telephelyek listája
Oszd meg a bejegyzést!