Az ülés felvétele:

https://youtu.be/Ke4jzLooO40

A 2024. január 31-i képviselő-testületi ülés döntéseiből:

Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

A 2024. január 31. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a beszámolót a képviselők elfogadták.

-> Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítására

Az Sztv. 45. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Ez esetenként ütközhet a jelenlegi helyi szabályozással – Szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) -, miszerint ugyanazon családnak, illetve egyedül élő kérelmezőnek évente legfeljebb négy alkalommal adható települési támogatás. A testület a Pest Vármegyei Kormányhivatal Főispánja törvényességi felhívásának szellemében javította az rendelkezést, hogy az szellemiségében megfeleljen a törvényességi felhívásban foglaltaknak. Ennek értelmében rendkívüli települési támogatást annyiszor lehet egy lakosnak az év során nyújtani, ahányszor létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet miatt igényli.

Javaslat 2024. évi költségvetés irányelveinek elfogadására

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a továbbiakban: Áht.- és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint készül. Ebben az évben a hivatal munkatársai költségvetés készítéséhez egy új táblarendszert alkalmaznak, melyet a fejlesztője kifejezetten önkormányzatok számára készített. A táblák kitöltése hosszabb időt vett igénybe, de várhatóan könnyebb lesz az alkalmazása. A jelenlegi változat az új normatívák alapján készült és csak minimális saját vállalást (civil támogatás, téli időjárás elleni védekezés, átlag 10 %-os illetménynövekedést és az áthúzódó kötelezettségeket) tartalmaz. Az illetménynövekedés még így sem tudja az inflációt teljes mértékben fedezni (a KSH szerint mértéke 2023. évben 17, 6 %) csak hatását csökkenti. Minden egyéb fejlesztés céltartalékban fog szerepelni, amelynek felhasználása a bevétel oldal tényleges teljesülése után engedélyezett. A bemutatott táblák – lásd előterjesztés mellékletében – alapján a költségvetés teljesíthető, a költségvetés kiegyensúlyozott. Az egyes kiadásokat a kötelezően teljesítendő feladatok és az elnyert pályázatok megvalósítása határozzák meg. A tervezett beruházások biztosítják az önkormányzat vagyonának gyarapodását és fejlődését. A testület a javaslatot elfogadta, a költségvetési rendeletet várhatóan február 8-án fogják elfogadni.

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzattal jelen előterjesztés melléklete szerinti Közigazgatási szerződést felülvizsgálta, az ahhoz tartozó szabályzatokat megismerte. Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a Közigazgatási szerződés ismételt aláírására, ellenjegyzésére.

Javaslat a 2024. évi közmeghallgatás időpontjainak kitűzésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 54. § meghatározása szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. Ebben az évben az alaptörvény tizenegyedik módosítása értelmében az európai parlamenti választással egyidőben kell megtartani az önkormányzati választásokat Magyarországon. Ezért 2024-es magyarországi önkormányzati választást 2024. június 9-én tartják. A képviselőket és polgármestereket az alaptörvény értelmében kivételesen 4,5 évre (2024 őszétől 2029 tavaszáig) választják. Az Alaptörvény „ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK” része a következő 27. ponttal egészült ki: „27. A Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával megállapított 35. cikk (2) bekezdését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására is alkalmazni kell azzal, hogy a 35. cikk (3) bekezdésétől eltérően a hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.” Ez azt jelenti, hogy azok a képviselők, akik a 2024. évi választáson nem indulnak, azoknak a megbízatása 2024. október 1-jéig tart. Akiket pedig június 9-én választanak meg, azoknak a 2024. október 2. napján kezdődik. A fentiekre tekintettel a korábbi évektől eltérő módon a közmeghallgatás időpontját célszerű lehet ennek figyelembevételével meghatározni, hogy az újonnan megválasztott képviselők is részt tudjanak venni az eseményen. A képviselő testület ezért a közmeghallgatás időpontját március 21. 17 órára tűzte ki azzal, hogy az új testületre vonatkozó közmeghallgatásról nem szeretne dönteni.

Az ülés ezt követően zárt üléssel folytatódott az Iskola utca 7/A bérletére vonatkozó kérelmek és a Díszpolgári cím adományozására érkezett javaslat elbírálása.