⇒ Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására:

A képviselők úgy döntöttek, hogy a szociálisan rászorult lakosok támogatásához Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pontja és a pályázati kiírás alapján kemény lombos fafajtára vonatkozó 21 000 Ft + áfa/erdei m3 tűzifa támogatási összeg igénylésére pályázatot terjeszt elő a Magyar Államkincstár felé belül 55 erdei m3 tűzifára. Az igényléshez 139.700 Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésének „107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kormányzati funkció, 0548122 Átmeneti segély” költséghelyének terhére. Vállalják továbbá, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér és felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot 30 erdei m3 száraz tűzifa beszerzésére, annak érdekében, hogy a fűtési támogatást racionalizálni lehessen. A fő cél, hogy minden évben az előző évben beszerzett, felvágott, kiszárított, előtárolt fát tudjon az önkormányzat kiosztani, mind hatékonysági, mind környezetvédelmi szempontból. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a szociális tűzifa támogatás felhasználásának hatékonyságát.

 

⇒ Javaslat Pilisborosjenői Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői megbízására: 

A testület megbízta Jávor Csaba István mb. intézményvezetőt, az intézményvezetői feladatok ellátásával 2023. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig határozott időre.

⇒ Javaslat HÉSZ módosításról szóló 38/2022. (V. 18.) KT határozat kiegészítésére: 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyetért azzal, hogy a Településrendezési eszközök egyszerű egyeztetési eljárással történő módosításait a településfejlesztési koncepció hosszútávra szóló döntései alapján kell tervezni és megállapítani. Az előterjesztésből megismert előzmények és a 2. sz. mellékletben felsorolt, illetve bemutatott beavatkozások, módosítások, igények végrehajtását a lehető legrövidebb időn belül szükségesnek tartja. Ennek érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pilisborosjenő Község Helyi építési szabályzatának módosítását végző DRO Stúdió tervezőjét a 2. sz. melléklet szerinti módosítások elvégzésére megbízhassa. Jelenleg 29 olyan igényt tartunk számon (2. melléklet), amelyek 

  1. az önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó 51/2021. (VI.23.) KT határozat végrehajtásának feltételét képezik, 
  2. helyi lakosok évek óta bejelentett igénye, 
  3. jelentős fejlesztések megvalósítását tervező beruházók előkészítő munkáját akadályozzák.