⇒Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első napirendi pontként a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI.16.) rendelet módosításáról tárgyalt. Jávor Csaba a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője kereste meg a képviselőket azzal, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI.16.) rendelet módosításra szorul. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a határozza meg a települési önkormányzatok közművelődési feladatait. A jelenleg hatályos rendeletben egyrészt az Önkormányzat – és egyben a feladatot ellátó Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár – indokolatlanul sok feladatot vállal, melyre sem az önkormányzat (a jelenlegi gazdasági helyzetben), sem az intézmény személyi állománya sincs felkészülve. Javaslatában három fő területben határozná meg a közművelődési alapszolgáltatásokat:

 1. a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 2. b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 3. c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

A rendelet módosításának másik oka, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény azt is előírja, hogy minden települési önkormányzat kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Azt is meghatározza, hogy ennek keretében milyen feladatot kell kötelezően ellátni, azonban ez jelenleg hiányzik a hatályos önkormányzati rendeletből.

⇒Ezt követően a képviselők a polgármesternek a 2023. február 15. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

⇒A testület a 2023 évi költségvetése tárgyú rendeletet elfogadta. A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 352 089 000 forint, Az adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük a 2022-évi tény adatokat ezért ezen a soron csak a ténylegesen várható összeg szerepel, adómérték emelés nem történt. A 2023-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2023. évi támogatások alapján történt, amely: 322 764 062 Ft. A finanszírozási rendszerben helyet kapó új tétel a szolidaritási hozzájárulás, amely községünk tekintetében: 18 910 000 Ft. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Önrészt biztosítunk a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A hóeltakarítást idén a falugondnokság munkatársai végzik. A közvilágításra szánt keret nőtt a tavalyihoz képest, mivel egyre nagyobb területet érint és az áramdíjak is jelentős mértékben emelkedtek.  Az idősek nappali ellátása szintén magasabb előirányzattal szerepel a tervezetben, ezenkívül a szociális támogatásokra fordítható keret is növekedett. Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára, a most elfogadásra kerülő rendelet értelmében szélesebb körben vehető majd igénybe. 

A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 322 764 062 Ft

Ebből: az önkormányzat működésének általános támogatása: 110 950 526 Ft

köznevelési feladatok támogatása: 139 625 990  Ft

egyéb szociális feladatok támogatása: 2 162 000 Ft

család és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 5 128 940 Ft

intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 55 442 670 Ft

kulturális feladatok támogatása: 9 453 936 Ft

Közhatalmi bevételek: 283 000 000 Ft

Működési bevételek: 73 975 000 Ft

Felhalmozási bevételek: 218 084 000 Ft 

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 352 089 000 Ft. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak személyi jellegű kiadások előirányzatának tervezésekor figyelembe kellett venni a minimálbér és a garantált bérminimum változását és az éves inflációt. A minimálbér 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ra növekedett. A 2023. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben a megnövekedett energia- és üzemanyagárak miatt. Az Önkormányzat két Társulásban is részt vesz, melynek fenntartásához hozzájárul. A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz is hozzájárul 2 000 000 Ft összegben. A községben működő civil szervezeteket 2023-ban is támogatja, a 2019-ben elfogadott civil rendeletnek megfelelően 12 200 000 Ft összegben. 

A költségvetési tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 488 474 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57 380 000 Ft

Dologi kiadások: 373 649 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 56 806 000 Ft

Beruházások: 826 542 000 Ft

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség a bevételek alakulásának függvényében. A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. Az egyes kiadásokat a kötelezően teljesítendő feladatok és az elnyert pályázatok megvalósítása határozzák meg. A tervezett beruházások biztosítják az önkormányzat vagyonának gyarapodását és fejlődését. Az ülésen elhangzott, hogy az adók rendszerét át kell gondolni, mert 6 éve nem került rá sor és azóta már más a gazdasági környezet. 

A képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésén elfogadta fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) rendeletét. A rendelet elfogadása után, tekintve, hogy a lakosság széles körét érinti a rendelet, az a döntés született, hogy a lakosság véleményét és a rendelet alkalmazása közben szerzett tapasztalatokat folyamatosan kísérje figyelemmel a jogalkotó és ha kell változtasson a szabályozáson. Az alkalmazás során azonban számos tapasztalatot szereztünk, ezen felül Antonovits Bence zöld és kék infrastruktúráért felelő tanácsnok úr megvizsgálta a hasonló adottságú települések fás szárú növények védelméről szóló rendeleteit. Tanácsnok úr a vizsgálat eredményeit összegezve, illetve saját és a hivatali apparátus ezzel foglalkozó munkatársainak tapasztalatát is mellé rakva módosítási javaslatokat fogalmazott meg. Pontokba szedve a változásokat:

 • Bekerült a „Fa jelentős mértékű csonkítása” mint fogalom, mely engedély nélküli fakivágásnak minősül
 • Tisztázza a több törzsű fa esetén a fapótlás mértékének meghatározását
 • Bekerült egy új fejezet „A zöldterületek és zöldfelületek fenntartása, megóvása” címmel, mely a lakosok zöldterület kezelési kötelezettségeit írja elő
 • Engedély nélküli fakivágás esetén pótdíjat kell fizetni, nem  lehet utólag ültetéssel megváltani a kivágott fát
 • Különbséget tesz tűlevelű és lombos fa pótlásában
 • Új elem, hogy nem keletkezik fapótlási kötelezettség, amennyiben invazív fát vág ki  a tulaj valamint, ha a fakivágással érintett ingatlan zöldfelületének minden megkezdett 75 m2-ére a kivágást követően is legalább egy 10 cm feletti törzsátmérővel rendelkező fás szárú növény jut.
 • Új elemként a jegyzőnek lehetősége van a fapótlás mértékének egyedi megállapítására, amennyiben a kérelmező szociálisan rászoruló és/vagy egészségi állapotánál fogva a fapótlásnak nem tud eleget tenni, és az egyedi elbírálást írásban kérvényezi.
 • Részletezi a közterületi pótlás műszaki paramétereit és dokumentálásának módját.
 • A fapótlás pénzbeli megváltásának egységára 70.000 forintra emelkedik fánként. Az alábbi tételekből áll (új fa ületésének költsége): 1 db 12/14-es fa: 30.000-40.000 Ft + szállítás + ültetőgödör kiása + talajjavítás + munkaidő költsége

Az előző napirendben elfogadottaknak megfelelően a képviselők arról döntöttek, hogy a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére a pilisborosjenői civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatásra pályázatot tesznek közzé 12.200.000 Ft-os pályázati keretösszeggel, melynek során részletesebb pályázati anyagot szeretnének kapni az átláthatóság végett.

⇒A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.” Pilisborosjenő vonatkozásban a fentebb említett szabályokat a 5/2017. (III. 3.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet aktualizálása, áttekintése elfogadásnak időpontjára tekintettel szükséges, mivel a megalkotása időpontja óta a gazdasági környezet megváltozott, tekintettel a világjárványra, energiaárak emelkedésére, szomszédos ország fegyveres konfliktusára, kiugró inflációra stb. A testület ezért úgy dönöttt, hogy az eddigi juttatásokat kiegészíti lakáscélú munkáltatói kölcsönnel.

⇒A testület ezt követően elfogadta a polgármester 2023. évi szabadság ütemezését. 

⇒A 714/4 hrsz ingatlan 1100 m2-nek megfelelő tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos előterjesztéséről Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván élni a Kérelmező által felkínált vásárlási lehetőséggel, továbbra is fenn kívánja tartani az ingatlanon fennálló közös tulajdont és nem módosítja a helyi építési szabályzatot (HÉSZ-t) úgy, hogy a kérelmezett területen lehessen 1.100 m2-es telket önállóan bejegyezni.

⇒Ezt követően a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös – jóhangulatú és konstruktív – ülésen közösen elfogadták az együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződést. Ezt követően kötetlen keretek között további együttműködési lehetőségeket beszéltek át: 

 • az NNÖ segítséget kért pályázatfigyelésben-pályázásban-elszámolásban; 
 • Tömöri Balázs polgármester felvetette, hogy az NNÖ esetleges megszűnése esetén – reméljük, hogy soha nem kerül rá sor – mi lesz a Tájház sorsa és megtudtuk, hogy a faluközösséggé;
 • Steinheim am Albuch testvérvárosunkkal való kapcsolat jövője
 • sváb receptek megismertetése mint találkozási lehetőség lakossággal
 • sváb táncoktatás iskolában
 • földrajzi nevekben segítség jövőben is
 • sváb tanösvény örökségről