Napirend előtt a testület tárgyalta és elfogadta, hogy a „Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések” közbeszerzésben a KM Építő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Bádogos utca 7.) ajánlattevőt nyertesként kihirdessék, és szerződést kössenek vele. A munka elvégzésére önkormányzatunk 300 MFT, 100 %-os támogatás intenzitású pályázatot nyert el 2022. évben.

Ezt követően elfogadták a Tücsök utcában jövőben megvalósuló lovarda kapcsán a Település Rendezési Szerződést a 024/1 és 024/2 hrsz. ingatlanokról, melynek eredményeként az önkormányzat számára leadandó terület lehetővé teszi a fővárosi csatornahálózatra való csatlakozást Ürömön keresztül. A tervezett lovardát későbbiekben be fogjuk mutatni a lakosok számára.

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. A testület döntése alapján a bemutatott táblázatok alapján a költségvetés teljesíthető, a költségvetés kiegyensúlyozott, a kiadások, vállalható kötelezettségek a bevételek függvényében alakulnak. A rendelet elfogadása 2023. február 15-én várható. A rendelet lesz az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. A képviselők felkérik a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2023. júniusáig dolgozzanak ki megoldási javaslatokat a költségvetési kiadások csökkentése és a bevételek növelése érdekében, mert az infláció következtében a kiadások nőnek, a bevételek meg nem értékállók.

Hasonlóan a tavalyi év gyakorlatához a képviselők elfogadták, hogy a közmeghallgatások egyikét a településközpontban, a Polgármesteri Hivatal épületében, a másikat pedig a külső településrész számára kedvező helyszínen tartják meg. A közmeghallgatás időpontjai: 2023. március 27., hétfő 18.00, 2023. november 13., hétfő 18.00.

A malomdűlői 2631 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban a testület úgy döntött, hogy Baranyai Csaba és Kurucz Enikő kérelmét, mely a tulajdonukban lévő telek belterületbe vonására vonatkozik – mint a Pilisborosjenő Településfejlesztési Koncepciójában meghatározott önkormányzati érdekérvényesítést szolgáló döntéssel ellentétes irányú intézkedést – elutasítja. Támogatja viszont, hogy a Fogoly-Sas-Süllő-Nyúl utcák által határolt terület átminősítésére a főépítész javaslatot dolgozzon ki, melynek eredményeképpen zártkerti ingatlanok maradnának, de legfeljebb 10 százalékig beépíthetők legyenek. Ezáltal a jelenleg fennálló állatot jogszerűvé válhatna.

A képviselők ezt követően elfogadták a javaslatot a 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 7/a szám alatti ingatlan ¾-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére. Az ingatlan tőszomszédságában található az önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett óvoda, amelynek területe az ingatlan tulajdonba vételével növekedhet, amelyre Pilisborosjenő Község lakosságszámának folyamatos növekedése miatt égető szükség mutatkozik. Az óvoda jelenlegi területének egyesítése, összenyitása az ingatlannal, a gyermekek életterét, mozgási lehetőségeit minőségi módon megnöveli.

Ezt követően a testület képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről szóló 1/2023. (I. 25.) rendelet javaslatáról tárgyalt a Süllő utcanál és Téglagyári útnál. Az önkormányzatok részéről is egyre gyakrabban felmerülő igény, hogy épületeiket, vagy akár a közterületeket kamerás megfigyeléssel védjék a jogellenes cselekményektől. Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a Pilisborosjenő Község Önkormányzata a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. A rendelet területi hatálya az önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki. A testület a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (3) bekezdésének és (6) bekezdésének figyelembevételével – a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletét jelöli ki. A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja az illegális hulladéklerakás megszüntetése és a 10-es utat elkerülő elkerülő forgalom csökkentése korlátozó tábla elhelyezésével együtt.

A megnövekedett energia és nyersanyag árak miatt a testület változtatott az iskolai étkeztetési díjakon, a szállítóval egyeztetve 19 %-os mértékben. Az óvodai és a bölcsődei étkezési díjakra is hasonló (20 %) emelést fogadtak el az infláció, a nyersanyag költség emelkedésével arányosan.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján „minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.” A Pilisborosjenő, Budai út elején lévő folyamatosan épülő lakóparkban sürgetővé vált a címek létrehozása, egyre többen költöztek már be és szeretnének lakcímet létesíteni. Az ingatlan tulajdonosai folyamatosan kapják a hatósági bizonyítványokat, hogy a lakóépületük felépült. A közterületek elnevezése a képviselő-testület hatásköre. Jelen esetben a Budai út elején létesült lakópark útjainak elnevezésére nincs lehősége a képviselőknek, mert utat csak abban az esetben lehet elnevezni, ha az közterület vagy magánút, de a közforgalom számára meg van nyitva és ez a tény az ingatlannyilvántartásban szerepel. Az is kötelező elem, hogy az út tulajdonosa konkrét névjavaslattal együtt kezdeményezze a Képviselő-testületnek az út elnevezését. A lakóparkban az utak magántulajdonban vannak, a tulajdonos az önkormányzatnak még nem nyújtott be javaslatot az elnevezésükre, így azok elnevezésére nincs mód. A 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló jogszabály (továbbá: KCR) lehetőséget nyújt arra, hogy az el nem nevezett utak mellett lévő ingatlanok is címet kapjanak – hozzá legközelebb eső közterület név használatával. Emiatt a testület nem az utat, hanem a településrészt nevezte el az ülésen. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet lehetővé teszi településrész elnevezését: „településrésznév (helységrésznév): a helység központi belterület (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő – lakott vagy lakatlan – egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve.” A KCR-ről szóló rendelet címadatába elemeibe bele tartozik a településrésznév és így a lakópark ingatlanja házszámmal elláthatók. A lakópark elnevezésére több név is szóba jött, de a képviselők – a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával – „Rozália lakóparknak” nevezi el, mert a bejárata megközelítőleg 30 méterre van a Budai úton lévő Rozália kápolnához.

Az ülés felvétele megtekinthető az alábbi linken:

https://youtu.be/IecfuZMgqkE