=> Javaslat 628 hrsz. Lazareti Önkormányzati ingatlan értékesítésére

Bár önkormányzatunk több, mint kétmilliárdos költségvetési főösszeggel rendelkezik mégis ebből a jelentősnek számító összegből csak egy szűk rész az, ami szabad felhasználású vagy fejlesztési, felújítási, beszerzési célú feladatokra lehet használni. Önkormányzatunk tavaly is és az azt megelőző évben sikeresen pályázott és nyert uniós pályázati forrásokat, de azok felhasználása a pályázati célhoz kötött. A képviselő-testület több olyan célt is megfogalmazott a költségvetés készítése folyamán, amire szükség lenne, de végül is a költségvetésbe – a biztonságos gazdálkodást szem előtt tartva – nem került bele. Ezen felül keletkeztek év közben előre nem látható feladatok, illetve olyan rendkívül kedvező ajánlatok is érkeztek (pl. utak burkolására), melyeket célszerű lenne megvalósítani, de a költségvetésben nincs rá megfelelő forrás. Önkormányzatunknak, tekintve a fentebb leírtakat elmondottakat, hogy legyen szabadon felhasználható forrása, egyetlen lehetősége maradt, hogy az egyébként jelentős ingatlan állományából értékesítsen egy ingatlant és ebből befolyt összeget fordíthassa a szükséges kiadások fedezetére. Ezért a testület a 628 helyrajzi számú kivett beépítetlen 800 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 6/2013. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete 8. § alapján értékesíteni kívánja.

=> Javaslat a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotására

A képviselők elfogadták a 2022-es év zárszámadását. Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a tervezetthez képest alulteljesítést mutat a kiadások tekintetében, és túlteljesítést a bevételek tekintetében. Az intézmények feladatukat ellátták, likviditási gondok nem merültek fel. Az Önkormányzat 2022. december 31-én 1 371 580 010 Ft pénzeszközzel rendelkezett. A zárszámadás a honlapon olvasható.

=> Javaslat településképi egyedi döntés meghozatalára fekete napelemes cserép használata témájában és javaslat a Településképi rendelet megváltoztatására a téma mentén

A testület úgy döntött, hogy:

  1. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ófalu településkép védelmét szolgáló – fekete cserepet elutasító – főépítészi döntést nem változtatja meg. 
  2. A településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló igény bejelentését tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a bejelentő kérelmét juttassa el a TKR. módosítását készítő tervezőnek a Településkép Védelmi Tervtanács erre vonatkozó javaslatával együtt.  

⇒Javaslat 495 hrsz-ú közterület elnevezésére

A Pilisborosjenő, Temető utca házszámainak felülvizsgálata szükségessé vált, melynek szerves része a 495 helyrajzi számú 2097 Pilisborosjenő, Kántor utca 495 hrsz „felülvizsgálat alatt” lévő kivett közterület. A felülvizsgálat alatt lévő terület a Temető utca, Kántor utca és Kőfuvaros út által határolt közterület. A Kántor utcában lévő első ingatlant – Kántor utca 2. számot – megosztották, melynek a házszáma megmaradt. A további megosztott ingatlanok tulajdonosai a Temető utca felől lettek bejelentve, jelenleg a Temető utca 48., illetve a Temető utca 50. házszámot használva. Ezen házszámok már használatban vannak a Temető utca korábbi szakaszán és a sorszámozásba is bele illeszkedve. Ezért ezen a területen új közterületnév és házszámok kialakítása vált szükségessé, a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (IX.30.) Önkormányzat rendeletének 7.§. (1) bekezdésének figyelembevételével, mely szerint „Elő és utótagjukban, vagy csak előtagjukban azonos, illetve alakilag hasonló utcanevek a megtévesztő hasonlatosságok elkerülése miatt – nem adható. 

A lakóközösség írásban megkereste Hivatalunkat és javaslatot tettek a közterület elnevezésére vonatkozóan, amelyek a következők; Szüret utca, Akácfa utca, Szőlőalja utca (nem javasoljuk, van hasonló elnevezésű utca, Szőlő utca), Körtefa utca (nem javasoljuk, van hasonló elnevezésű utca, Körte köz). A Képviselő-testület ez ügyben az alábbi 34/2023. (IV. 12.) KT határozatot hozta: „Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy készítsen javaslat csomagot a 495 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezésére oly módon, hogy az elnevezések illeszkedjenek a környezethez, illetve a környező utcák elnevezéseihez. A javaslatokat kéri az érintett tulajdonosokkal véleményeztetni. Ezt követően kéri a Polgármestert, hogy úgy nyújtsa be a javaslatokat döntésre következő testületi ülésre, hogy abból derüljön ki, hogy mely elnevezéseket támogatnak az ott lakók .”

Elkészítettünk egy javaslatot, mely az alábbi neveket tartalmazta: Harang utca, Zsoltár utca, Kehely utca, Mindenható utca, Kereszt utca, Barát utca, Szentháromság utca, Reménység utca, Gyertyaláng utca, Fátyol utca, Csengettyű utca, Palást utca, Áldás utca, Angyal utca, Csendes utca, Oltalmazó utca, Páter utca, Advent utca, Oltár utca. A lakóközösség a következő három elnevezést támogatja: Harang utca (nyerte el legjobban azt ott lakók tetszését), Barát utca, Csendes utca. Ezért Pilisborosjenő Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2097 Pilisborosjenő, Kántor utca 495 hrsz „felülvizsgálat alatt” lévő kivett közterületet Harang utcának nevezi el.

⇒Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi. Mi. Team Kft. beadványának elfogadására.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának nem közművel gyűjtött szennyvíz közszolgáltatás folyamatos biztosítását a Mi. Mi. Team Kft. – 2000 Szentendre, Szatmári utca 29. sz. szerinti vállalkozó látja el. Jelenleg a Mi. Mi. Team Kft-nek van egy érvényes polgármesteri döntés keretében meghozott 61/2020. (V. 15.) KT határozata, amely alapján a pályázati feltételek szerint, illetve attól némileg kedvezőbben: 3600,- Ft/m3 + Áfa ellenértékkel látja el a kizárólagos közszolgáltatást Pilisborosjenőn. A Mi. Mi. Team Kft. megkeresése szerint a közszolgáltatást ilyen áron a továbbiakban nem tudják biztosítani, ezért kéri a szerződés szerinti összeg módosítását 5000,- Ft/m3 + Áfa összegre. Az érvényes közszolgáltatási pályázati döntés alapján, a pályázati feltételekhez képest, ahol 3700,- Ft/m3 + Áfa szerepel, ez egy 1300,- Ft/m2 + Áfa szerinti emelkedés. Továbbá kérnék, hogy a szerződésbe egyértelműen kerüljön bele, hogy az ügyeleti szolgáltatás külön díjazás ellenében történik.  Mivel olcsóbban nem tudja vállalni a közszolgáltatás biztonságos ellátását, és ezen kár is spórolni, így ismerve a gazdasági körülményeket, az áremelkedéseket, valamint a cégeket sújtó megszorításokat, valamint az energiaárak drasztikus emelkedését, jelen esetben különös tekintettel a benzin árának emelkedését a szerződés szerinti ár igény akceptálható. 

Továbbá megkeresése szerint kéri a Közszolgáltató, hogy a szerződésbe kerüljön bele a következő passzus, illetve ennek a lakosság felé történő kommunikációja: „Nem tudtuk jól megfogalmazni, illetve inkább szeretnénk, ha Önök fogalmaznák meg a lakosság felé, hogy az autóinkon 40 méter hosszú cső van, annál messzebbről nem tudjuk kiüríteni a szennyvíz tárolót és az autón lévő tartálytól lefelé mérve a függőleges maximális ürítési magasság 6 méter. Ez egy 110mm átmérőjű vízoszlop, akkora súrlódással a csőben, hogy fizikailag lehetetlen felszívni. A 6 méternél mélyebb esetekben az emésztőből kellene felfelé nyomatni a szennyvizet. Ez bonyolult. Szentendrén több ilyen cím is van, ott egyszerűen nem tudunk szolgáltatni. Nem csak mi nem, más sem a fizikai akadály miatt. Lehet ez túlzott óvatosság részünkről, hogy szeretnénk ezt kérni a szerződésbe, azt sem tudjuk lehet-e ilyen ingatlan Pilisborosjenőn?”

Jelen előterjesztésben foglaltakat a mellékelt közszolgáltatási szerződés tervezetbe szerepeltetve lett, melyet a képviselők nem fogadták el. Felkérték a polgármestert, hogy kérjen beszámolót a következő testületi ülésre az elmúlt három év szennyvízszállítási adatairól. Ezt követően újratárgyalják a szolgáltató kérését.

⇒Javaslat a Vincellér utca, Kőfuvaros utca és a Tölgyfa utca karbantartására és portalanítására

A a Vincellér utca terve 90 %-ban lakossági finanszírozásban készült el egy 2011-es rendelettel megtámogatva, de a kivitelezés azóta várat magára. Ez év elején árajánlatot kértünk be az út terv szerinti megvalósítására. Az ajánlat a teljeskörű megvalósításra bruttó 57.145.968.000. Több körben történt egyeztetést követően egy keskenyebb útépítés és a szükséges vízelvezetés, ha megvalósul, akkor bruttó 15 MFt-ból el lehetne készíteni.

Szintén ajánlatot kértünk be  a Kőfuvaros utca vízelvezetésére és Tölgyfa utca felületének javítására. A vízelvezetés hiány nagyban befolyásolja a Kőfuvaros utca erodálását, ezért ott azt szükséges megoldani, illetve az út állagát folyamatos beavatkozással fenntartani. Az ajánlat tartalmaz egy a pormentesitést, amely a szükséges előkészítés után 1 rtg bitumenemulziós felületi bevonatot ad Tölgyfa utcára. Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 15 MFt fedezetet biztosít a Vincellér utca aszfaltburkolatának elkészítésére a Bodza utcától csökkenő – de legalább három méter – szélességben, vízelvezetés megoldásával. Továbbá 10 MFt fedezetet biztosít a Kőfuvaros utca gépi földmunkával járhatóvá tételére, mellette a vízelvezetés felújítására és a Tölgyfa utcában az szükséges előkészítés után bitumenemulziós felületi bevonás készítésére, a vízelvezetés megoldására a legkedvezőbb árajánlatokat adó cégek megvalósításban.

⇒Javaslat Faluház Park koncepcióterv elfogadására

Tömöri Balázs polgármester, polgármesteri keret terhére megrendelete Pilisborosjenő, Kossuth tér, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 30. HRSZ: 149/2 koncepció terv készítését LPD Stúdio KFt-től. A Faluház és a Könyvtár vezetőit bevonva több körös egyeztetés után elkészült a park koncepcióterve, mely az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került. 

A tervezési koncepciót a megrendelői igények alapozták meg, miszerint a park köz hozzáférhetőségének biztosítása, a könyvtár kert, valamint a patakpart kialakítása volt az elsődleges szempont. Emellett egy olyan multifunkcionális rendezvénytér kialakítása a cél, mely egyaránt kiszolgálja a faluház programjait, a táboroztatási lehetőségeket, valamint a község éves rendezvényeit, programjait. 

Emellett elengedhetetlen a turisztikai szemléletű elemek kialakítása is, hisz fogadó pozícióban helyezkedik el a park, köszönhetően az autóbusz fordulónak és megállónak egyaránt. Így a téralakítás során a pihenő és megálló pontok is fókuszba kerültek. Így kialakításra került több pihenő pont is, valamint egy mini játszópark, mely több korosztály igényeit is kielégíti. 

A tervezési terület közterület felőli bejáratához közeledve egy díszes kiültetésű fogadótér került kialakításra. A bejáratokon új kapuk kerültek kialakításra, melyek automatizálhatóak, távvezérelhetőek igény szerint. Tervezési program szerint a park estére zárt lenne, valamint önálló házirenddel rendelkezne.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az LPD Stúdio KFt Pilisborosjenő, Kossuth tér, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 30. HRSZ: 149/2 területére készített – az előterjesztés mellékletét képező – koncepció tervét, mint vitaindítót.

Felkéri a Polgármestert, a tovább tervezés és a tervben foglaltak fizikai megvalósulása érdekében pályázati források keresésére és igénybevételére, valamint a tervek lakossági egyeztetésére.

⇒Ezt követően a képviselő testület elfogadta a javított határozatot a civilek támogatásáról.

⇒ Végül zárt ülés keretében tárgyalták a javaslatot egy településképi döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A döntésben figyelembe vették a kérelmező településképi döntés ellen benyújtott fellebbezésében írtakat és a hatósággal együttműködő magatartását és a 9/22-2/2023 számú határozatban megállapított 200.000 Ft bírságot 100.000 Ft-ra mérsékelték.