Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete először a polgármesternek a 2022. augusztus 30. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadta el.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésének rendelkezései szerint a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A beszámoló elfogadása több, mint pusztán formális döntés, vagy törvényi kötelezettség teljesítése, hiszen a képviselők így kerülhetnek összességében kapcsolatba a község közbiztonságának helyzetével és így megtudhatták, hogy a közterületeken a bűnelkövetés 2020. évhez képest is csökkent, az online térben visont nőtt és egyetértettek abban, hogy rendkívül jó a kapcsolat a körzeti megbízottal. A testület a rendőrőrs 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta és köszönetüket fejezték ki a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének éves munkájáért.

Ezt követően elfogadták a helyi jelentőségű jellegzetes építészeti örökség megőrzése érdekében magánszemélyek részére homlokzatok felújításának támogatására benyújtott javaslatot. A településképi eszközök tárgyalása során rendre felmerül, helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvásának gondolata. Az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy a védelemre méltó épületek tulajdonosai elköltöznek, esetleg eltávoznak az élők sorából, az ingatlanokat értékesítik, az új tulajdonos, pedig a helyi egyedi védelem szempontjai helyett a gazdaságosság, korszerűbb, divatosabb megjelenés szempontjait helyezi előtérbe. A települési arculat és a helyi védelem alatt álló ingatlanok mai formáinak megőrzése érdekében, ösztönző rendszerre épülő, pályázaton elnyerhető támogatásról döntöttek. E célra elkülönített támogatás mértékéről az éves költségvetés megállapításakor az előző év szeptember 30. napjáig beérkezett pályázatok a Tervtanács és a főépítész javaslata figyelembevételével a Képviselő-testület dönt. A támogatás csak a nyertes pályázat alapján a jogosulttal kötött támogatási szerződésben meghatározott helyi védelemre méltó építészeti örökség állag megóvását, helyrehozatalát, felújítását célzó munkákra legyen felhasználható. A támogatás kizárólag utófinanszírozással, az elvégzett és leigazolt munkát követően folyósítható.

A hulladékgazdálkodási rendeletből a testület elfogadta, hogy kikerüljön az a kitétel, hogy érvényes matrica hiányában nem kerül elszállításra a hulladék, ugyanis önkormányzat erről nem rendelkezhet akkor se, ha a szolgáltató megteheti, hogy megtagadja az elszállítást az ilyen ingatlanoktól.

A következő téma is jogharmonizációs törvényességi téma volt, egy válaszlevél tervezet a Pest Megyei Kormányhivatal számára a módosított behajtási rendelet mellé született kártalanítási rendelet ügyében, ahol a Polgári Törvénykönyv ‘átalány kártérítés’ elve alapján állapítják meg a fizetendő összeget. A Pénzügyi Bizottság és a képviselők is támogatták a jegyzői indoklást.

A testület a Pilisborosjenő, 0130 és 0131/1 hrsz-ú telken építmény építéséről készült előterjesztést elfogadta és Szilvási Károly településképi első döntése ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, s a 9/80-2/2022. számú határozatot helyben hagyta.

Egy helyi gazdasági társaság – Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. – 2 millió forintot ajánlott fel rászorulók tüzifájának beszerzésére azon vállalásért cserébe, hogy az önkormányzat minden lehetséges eszközzel és módon védi a falu környéki erdőket. Az önkormányzat erre könnyű szívvel mondott igent, mivel tevékenységével, terveivel teljesen összhangban vannak a vezérigazgató Réfi Balázs kérései. A vagyonrendelet alapján az 1 millió forint feletti felajánlásokról a képviselőknek kell döntenie, akik támogatták a megállapodást és hálásan köszönik a felajánlást, terveik és a rászorulók támogatását.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezután úgy döntött, hogy 2022/2023. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárokat javasolják változtatás nélkül a 2023/2024. tanévre megállapítani, amely szerint a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mint a településen egyedüliként az iskolai nevelés-oktatást ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzete Pilisborosjenő Község teljes közigazgatási területe.