Magyarország Alaptőrvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A Köztársassági Elnök 39/2023. (111. 6.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2023. március7. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt) szerint rendelkezik az ülnök jelöléses választás szabályairól. A BJt. 215. § (1) bekezdése alapján Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott, a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24/2023. (11. 15.) OBHE határozatban foglaltak szerint Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök megválasztására kapott felkérést.

Az ülnökké választás feltételei a (Bjt) szerint:

212. § (1) * Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

(2) A katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeinek (a továbbiakban: katonai ülnök) megválasztásához az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az is szükséges, hogy a jelölt a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati viszonyban álljon.

(3) Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

(4) * Az ülnök esetében a 41. § és a 42. § (1)-(3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be. ) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétet szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag:

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyításai, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzetséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt

Az ülnökök jelölése (Bjt):

213. § (1) Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

(2) A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekeezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezeteke jelölik.

(3) A katonai ülnököket – ideértve a Be. 698. § (4) bekezdésére tekintettel a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is – a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai – az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel – jelölik.

(4) A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

214. § (1) A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.

(2) A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

(3) Ha a jelölt a (2) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

(4) Az ülnök megválasztására jogosult képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a jelölt ülnökké történő megválasztásáról meghozott döntésig kezeli.

(5) Egy jelölt – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnökök választásáról és a jelölés szabályairól mellékelem az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatóját, a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót, valamint a bírósági ülnöki jelölés és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatok formanyomtatványait (https://drive.google.com/drive/folders/1d_Bz06hs5ZR0jxI550HEk7otfWKwBqbb).

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb

2023. április 12-ig kelt megküldeni a

következő címre: 1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és email címen lehet érdeklődni: dr. Takács Mária, 06-1/233-6813, takacsm@pestmegye.hu

Kérem amennyiben jelöltajánlásával élni kíván, a fenti számon vagy emailben ezt szíveskedjen jelezni.

Bővebben: Bírósági ülnök