A bevallás kitöltésekor érdemes figyelni a végleges adó számítására, valamint az előlegek meghatározására.

 

  1. évről benyújtott adóbevallásban (21HIPA) a KKV-nak minősülő vállalkozások az eddigiekben megszokottaktól eltérően kell a bevallás előlegsorait kitölteniük. A már benyújtott 21HIPA adóbevallások alapján sokan téves, hibás összegeket szerepeltetnek az alábbi adatoknál:

 

Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg)

 

  1. sor: A 16. sorban a 16.1 sor vagy a 16.2 sor szerinti összeget kell szerepeltetni.

 

Amennyiben a vállalkozás nem számít KKV-nek, azaz nem veheti igénybe a csökkentett adómérték jelentette adóelőnyt, akkor a 16.1 sor szerinti összeget kell a 16. sorban feltüntetni.

 

Szintén a 16.1 sor szerinti adóösszeget kell a 16. sorban szerepeltetni, ha a vállalkozás ugyan KKV-nek számít, de az átmeneti támogatási keretét már teljes egészében kimerítette, így nincs módja arra, hogy adója kisebb legyen, mint az adóalap és az 1%-nál nagyobb adómértéket alkalmazó önkormányzat rendelete szerinti adómérték szorzata.

 

Amennyiben a vállalkozás KKV-nak számít és legalább részben igénybe veheti a csökkentett adómérték jelentette adóelőnyt, akkor a 16.2 sorban szereplő összeget kell a 16. sorban feltüntetni.

 

16.1 sor:

Ez a sor szolgál az önkormányzati adórendeleti mérték szerinti adó kiszámítására. Ezt a sort valamennyi vállalkozónak ki kell tölteni. Az állami adóhatóság beépíti a nyomtatványba az önkormányzat rendeletében rögzített adómértéket (Pilisborosjenő Önkormányzatánál az adómértél 1,5 %).

/Itt fontos, hogy ennél a sornál NE 1%-os – már esetlegesen csökkentett – mértékkel számoljanak!/

 

16.2 sor:

Amennyiben a vállalkozás az I. blokk 10. sorában jelölte, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősül, akkor esetében az adó mértéke – főszabály szerint – 1%.

 

Abban az esetben, ha a KKV átmeneti támogatást nem vehet igénybe, mert a támogatási keretet más támogatási jogcímeken kimerítette, akkor nem alkalmazható a csökkentett adómérték, az önkormányzati adómértékkel kell az adót kiszámítani. Abban az esetben pedig, ha a csökkentett adómérték támogatástartalma csak részben vehető igénybe, mert más jogcímeken az átmeneti támogatás támogatás-kerete csak ezt teszi lehetővé, akkor itt a támogatástartalom igénybe nem vehető részével növelni kell az 1%-os mértékkel kiszámított adó-összeget.

 

  1. sor: Az önkormányzat helyi adó rendeletében adókedvezményben (adócsökkentésben) részesítheti a 600.000 Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozókat [az adókedvezmény az adó %-ában (Pilisborosjenő Önkormányzatánál az adókedvezmény mértéke 100 %) fejezhető ki]. Ebben a sorban az adót csökkentő kedvezményösszegét kell feltüntetni. Ha az önkormányzat ilyen kedvezményt nem iktatott rendeletébe, akkor itt összeget nem lehet feltüntetni.

 

  1. Az iparűzési adófizetési kötelezettség
    [16-(17+18+19+20+21+22+23)]:

 

Ez a sor szolgál a 2021. évi iparűzési adófizetési kötelezettség kiszámítására. Az adóköteles települési adóalapra vetített adó összegéből (16. sor) le kell vonni az adó összegét különféle jogcímeken csökkentő tételeket (a 17-23. sorok együttes összegét). Abban az esetben, ha az adót csökkentő tételek együttes összege eléri vagy meghaladja a 16. sor összegét, akkor itt „0″-t kell feltüntetni.

 

Figyelem a 21HIPA bevallási nyomtatvány nem tartalmaz az adóévi adó elszámolására vonatkozóan pénzforgalmi adatokat (megfizetett adóelőleget, adóelőleg-kiegészítés összegét), tekintettel arra, hogy ezen pénzforgalmi adatok mind az adózó, mind az önkormányzati adóhatóság által vezetett nyilvántartásában rendelkezésre állnak!

 

A pénzforgalmi adatok megtekinthetők az Elektronikus Önkormányzati Portálra https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  belépve.

 

VIII. Adóelőleg bevallása

 

A helyi iparűzési adóban – hasonlóan a társasági adóhoz – az adóelőleget önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, a települési önkormányzat adóbeszedési számlájára kell megfizetni. A bevallott adóelőleg minden további intézkedés nélkül végrehajtható. Az adóbevallás végrehajtható okiratnak minősül.

 

  1. Előlegfizetés időszaka

Az előlegfizetési időszak általános esetben a bevallás benyújtás hónapját követő második hónap 1. napjától tart 12 hónapon keresztül, a 12. hónap utolsó napjáig. Az adózónak az előlegfizetési időszak első és utolsó napját kell beírnia a bevallás e sorába. Az előlegfizetés időszak (keresztfélév) tehát 12 hónapnyi időszakot ölel át.

 

  1. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban

 

Az első előlegrészlet esedékességének a napja az adóelőleg-fizetési időszak harmadik hónapjának 15. napja. A naptári évvel egyező üzleti éves vállalkozás és magánszemély vállalkozó esetén ez a nap 2022. szeptember 15-e. Itt kell jelölni az előlegfizetés napját és az előleg összegét.
Az adóelőleg összege attól függően eltérő, hogy a vállalkozó a 16.1 sorban vagy a 16.2. sorban szereplő adóösszeget szerepeltette-e a 16. sorban.

 

2.1 Amennyiben a vállalkozó a 16.1 alsorban szereplő adóösszeget szerepeltette a 16. sorban, akkor ebbe a sorba a VII. 24. sorban feltüntetett összeg és a 2022. március 15-én, a naptári évtől eltérő üzleti éves adózó esetén az adóév harmadik hónapjának 15. napján esedékes (bevallott) előlegösszeg különbözetét kell szerepeltetni. Ha az adózónak az adóév harmadik hónapjának 15. napján (2022. március 15-én) nem kellett adóelőleget fizetni, akkor e sor összege a VII. 24. sorban feltüntetett összeggel egyezik meg. (Ezen bevallásbenyújtás határnapját magában foglaló előlegfizetési időszak második előlegrészleteként, azaz a 2022. március 15-ei és a következő előlegfizetési időszak első részleteként, azaz 2022. szeptember 15-ei esedékességgel fizetendő, 2022-ben kezdődő adóévi adóelőleg a VII. 24. sorba írt adóösszeggel, azaz a 2021. évben kezdődő adóévi adó összegével egyezik meg.)

 

2.2 Amennyiben a vállalkozó a 16.2 alsorban szereplő adóösszeget szerepeltette a16. sorban, akkor ebbe a sorba az alábbi számítás szerint kell adatot feltüntetni:
a 16.1 sor szerinti adóösszeget (ez 1,5 %-kal került meghatározásra) csökkenteni kell:
– a 17-23. sorok (adót csökkentő kedvezmények) együttes összegével és
– a 2022. március 15-én, a naptári évtől eltérő üzleti éves adózó esetén az adóév harmadik hónapjának 15. napján esedékes (bevallott) előlegösszeggel (ha ilyen előleg-összeget az adózó vallott vagy vallania kellett).

 

  1. 3. Ez azt jelenti, hogy a KKV-nak számító és a 2021-ben végződő adóévben csökkentett adómérték szerinti adót számító vállalkozónak az önkormányzati adórendeleti adómértékkel számított adóösszegből kell kiindulni a 2022. szeptember 15-ei adóelőleg számítása során, figyelemmel a Htv. 41. §-ának (7) bekezdésére.

 

Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban
A második előlegrészlet az előlegfizetési időszak kilencedik hónapjának 15. napja, a naptári évvel egyező üzleti éves és magánszemély adózó esetén 2023. március 15. Ezt a napot kell beírni ezen adózói csoport esetében, amellett, hogy az adóelőleg összegét is be kell vallani.
A bevallandó összeg annak függvénye, hogy a vállalkozó a 16.1 sorban vagy a 16.2. sorban szereplő adóösszeget szerepeltette-e a 16. sorban.

 

3.1 Amennyiben a vállalkozó a 16.1 alsorban szereplő adóösszeget szerepeltette a 16. sorban, akkor esetében a adóelőleg összege a VII. 24. sorban szereplő adóösszeg (a 2021-ben kezdődő adóév adójának) fele.

 

Amennyiben a vállalkozó a 16.2 alsorban szereplő adóösszeget szerepeltette a 16. sorban, akkor ebbe a sorba a 17-23 sorok (adót csökkentő kedvezmények) együttes összegével csökkentett 16.1 sor szerinti adóösszeg felét kell szerepeltetni.

 

Helyi adó ügyeket az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül lehet on-line intézni. Az E-Portálon adóügyek lehet indítani, adószámla egyenleg lehet lekérdezni, bevallási információkat lehet megtekinteni és a helyi adókat is be lehet fizetni. Az adózó vagy meghatalmazottja az E-Portálról tudja bejelentkezését indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Az on-line ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. Az E-Portál a nap 24 órájában elérhető, itt belépve megtörténhet az adófizetési kötelezettségek napi szintű lekérdezése és a helyi adófizetés is.

 

Pilisborosjenő, 202. március 21.

 

Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatal Adóhatósága