Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adatbejelentés, változás bejelentés, adóbevallás időpontjai

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Az adózónak az építmény-, és telekadóról, az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Ha az építményadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti – az adóév első napjának megfelelő állapot szerint – a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGHOZ TELJESÍTENDŐ BEFIZETÉSEK IDŐPONTJAI

Ha a helyi adóban az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után – az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezettség esedékességéig – késedelmi pótlék nem számítható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg; a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az adózó az építmény-, és a telekadót, a naptári évben félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

 

Bankszámlaszámok

Bírság számlaszám 11742001-15441276-03610000
Egyéb bevételi számla 11742001-15441276-08800000
Építményadó számlaszám 11742001-15441276-02440000
Gépjárműadó számlaszám 11742001-15441276-08970000
Iparűzési adó számlaszám 11742001-15441276-03540000
Idegen bevételi számla 11742001-15441276-04400000
Illeték számlaszám 11742001-15441276-03470000
Pótlék számlaszám 11742001-15441276-03780000
Telekadó számlaszám 11742001-15441276-02510000

Ne felejtse el feltüntetni a közlemény sorában a max. 4 jegyű azonosítószámot, mely a fizetési felhívás ill. egyenlegközlő bal felső részén, kivastagítva található.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Pilisborosjenő Község fejlődéséhez!

 

Pilisborosjenő, 2021. február 11.

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága