Az önkormányzati adóhatóság befejezte a 2020. évi helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását, így hiánypótoltató eljárásra számíthatnak azok az adózók, akik nem nyújtották be (határidő: 2021. május 31-ig) adóbevallásukat

Az önkormányzati adóhatóság az elvárt 2020. évi adóbevallások 89%-át már feldolgozta, ám vannak olyan vállalkozások, akik nem megfelelő módon nyújtották be az adóbevallást, vagy annak benyújtása teljesen elmulasztották. Míg tavaly a veszélyhelyzetre tekintettel az adóbevallás benyújtásának általános határideje szeptember 30-a volt, az idén ez „visszatért” az évek óta fennálló május 31-i határidőhöz.

A 2020. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatvány (20HIPA) benyújtására kötelezettek köre azokat érinti, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Pilisborosjenő illetékességi területén van.

Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet (Eüsztv. 1. § 23. pont) – ide értve az egyéni vállalkozót is – bevallás benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni.

Az adózó 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi /így például a 2020. évi/ adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti. https://www.nav.gov.hu (Htv. 42/D. §)

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja.

Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.

A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a javított adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az állami adóhatósághoz határidőben benyújtották.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, akár papíralapon is.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Pilisborosjenő község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. (Pilisborosjenő Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742001-15441276-03540000)

Az önkormányzati adóhatóság az adóbevallás elmaradása, hiányos teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével végzésben felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Fontos azt is tudni, hogy ekkor még mulasztási bírság nem kerül előírásra és ha az adókötelezettséget az adózó az előírt határidőben teljesíti. Későbbiekben is a szankciók a jogszabályokat sorozatosan megszegő adózókat sújtják.

Kérjük az adózókat folyamatosan kísérjék figyelemmel a tárhelyeiket, mert az értesítések, végzések, határozatok ide érkeznek és amennyiben az adókötelezettség teljesítés elmarad, úgy későbbiekben már akár taxatív mulasztási bírságra (Art. 221.§) is számíthatnak.

Részletekről honlapunkon https://www.pilisborosjeno.hu/adougyek tájékozódhatnak az érdeklődők.

Pilisborosjenő, 2021. június 30.

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatóság