A képviselő-testület 45/2022. (V. 18.) KT határozathatározatában a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel pályázatot hirdetett a Községi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói beosztásának ellátására. Ezzel egyidőben megbízta Farkas-Lovag Melindát az intézményvezetői feladatok ellátásával a képviselő-testület által kiírt pályázat lezártáig, az új intézményvezető munkába állásáig. A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdése alapján közzé tették a személyügyi központ internetes oldalán (közigállás.hu) és a helyben szokásos módon az önkormányzat székhelyén, honlapján és a Pilisborosjenői Hírmondóban is. A beadási határidőig 4 pályázat érkezett be. A képviselő-testület a fenti határozatában felkérte a Humán Bizottságot, hogy az előkészítő munkát végezze el és tegyen javaslatot az intézmény vezetésére alkalmas személyre vagy személyekre. A döntésnek megfelelően felkértek egy, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakember segítségét az esedékes közművelődési intézményvezetői pályázat eljárási folyamatának jogszerű és szakszerű megvalósításához. 

A szakértővel kiegészült Humán Bizottság meghallgatta a pályázókat, megvizsgálta a benyújtott pályázatokat és megállapította, hogy a pályázat érvényes ám eredménytelen, nem felel meg teljesen egy fő sem a kritériumoknak. A bizottság – a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság szakértőjének értékelését is figyelembe véve – Jávor Csabát találta legalkalmasabbnak a feladatra. Mind a helyismerete, már meglévő kapcsolati hálója, szakmai, pályázatírói tapasztalata, műszaki tudása, konfliktuskezelési módszerei, reális elképzelései illetve érett személyisége alkalmassá teszi a feladat hosszú távú, stabil ellátására. Ezért a mai ülésen a testület Jávor Csaba Istvánt bízta meg – ideiglenes jelleggel – december 31-ig intézményvezetői feladatokkal azzal, hogy végezze el a Nemzeti Művelődési Intézet 2022. szeptembertől induló felsőfokú szakmai végzettséget nyújtó közművelődési szakember (azonosító száma: 04136003) képzését. Amennyiben a szakképesítést megszerzi, nem lesz akadálya hosszú távú kinevezésének.

Ezt követően a testület a Biogastro Kft. szolgáltató új iskolai – inflációval növelt – közétkeztetési térítési díjait elfogadta.

Az idei évben, az előző évekhez hasonlóan, az 5.000 fő lakosságszám alatti települések kiegészítő támogatást igényelhetnek szociális célú tűzifavásárlásához a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2020.XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pontja szerint. Az önkormányzat idén 45 köbméter fát igényelne, a támogatáshoz idén is önrészt kell biztosítania, melyet a testület támogat. 

A képviselők továbbá úgy döntöttek, hogy a Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde, Bölcsődei részlegének – 2097 Pilisborosjenő, Prohászka Ottokár utca 3. – jelen határozat mellékletét képező Szakmai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét elfogadják azzal, hogy a tapasztalatok alapján a későbbiekben kérik felülvizsgálni.

Az ülés felvétele:

https://youtu.be/a5o9_PjjiYw