A 2022. december 7. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta a testület.

Ezt követően döntöttek a 2023. évi ellenőrzési tervről, ugyanis Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.”

Pilisborosjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 5. § (4) és (5) bekezdése szerint a képviselő-testület üléseit féléves munkaterv szerint tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyidőszakot megelőző hónapban a képviselő-testületnek meg kell tárgyalni. Ennek megfelelően a képviselő-testület a 2023. I. félévi (2023. január-június) munkatervet átbeszélte és elfogadta.

Dani Sándorné, Budai Tégla ZRT vezérigazgatója levélben kereste meg önkormányzatunkat a Téglagyári úti ingatlanok rendezése érdekében. Levelében kifejtette, hogy a mindkét fél szükségesnek tartja Pilisborosjenő Község településrendezési eszközeiben a Téglagyár-Malomdűlő településrészre meghatározott fejlesztések megvalósításához fűződő települési érdekekre tekintettel az e településrészen lévő lakó és nem lakó rendeltetésű területek zöld védősávval elhatárolását. Ugyanezen okokból az önkormányzat meg kívánja szerezni a 3143/2 hrsz-ú 12 304 m2 területű Lm3 intézményi övezeti besorolású ingatlan tulajdonjogát. Utóbbira az önkormányzatnak elégséges pénzeszköze nem áll rendelkezésre, de portfóliójában a település más részén vannak olyan összközműves, hasznosításra kész elidegeníthető ingatlanok, amelyekből kiválasztható a 3143/2 hrsz-ú értékével arányos értékű megfelelő telek, amelyet cserébe fel tud ajánlani a számára fontos ingatlan tulajdonjoga ellenében. Budai Tégla ZRT támogatja az önkormányzat településfejlesztési céljainak megvalósítását, lehetségesnek tartja a tulajdonában álló ingatlan önkormányzatra átruházását értékarányos cseréjével. A testület a most elfogadott döntése értelmében az önkormányzat a fenti ingatlanért cserébe felajánlotta a Pilisborosjenő – Lazaret településrészi – 660 helyrajzi számú kivett, beépítetlen, 952 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant.

A képviselő-testület 45/2022. (V. 18.) KT határozatában a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel pályázatot hirdetett a Községi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói beosztásának ellátására. A beadási határidőig 4 pályázat érkezett be. A szakértőkkel kiegészült Humán Bizottság meghallgatta a pályázókat, megvizsgálta a benyújtott pályázatokat és Jávor Csaba István jelölt meghallgatását javasolta a Képviselő-testületnek. A 45/2022. (V. 18.) KT határozathatározatában kiírt intézményvezetői pályázatát érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította. Ideglenesen megbízta Jávor Csaba Istvánt az intézményvezetői feladatok ellátásával, 2022. szeptember 1. napjától 2022. december. 31. napjáig határozott időre, az intézményvezetői feladatok ellátásával. Felkérte a megbízott intézményvezetőt, hogy Nemzeti Művelődési Intézet 2022. szeptembertől induló felsőfokú szakmai végzettséget nyújtó közművelődési szakember képzésén (azonosító száma: 04136003) vegyen részt és az ott megszerzett végzettséget igazoló dokumentumot a Polgármesternek nyújtsa be. A megbízott intézményvezető a képzésre jelentkezett, ám annak várható befejezése 2023. március vége. Ebben a jogi helyzetben a Képviselő-testületnek új pályázatot kell kiírni az intézmény vezetésére, illetve rendelkeznie kell az intézmény vezetéséről a pályázat eredményes lezárultáig. A testület a pályázati felhívást jóváhagyta, egyben Jávor Csaba István jelenlegi mb. intézményvezetőt bízta meg a vezetői feladatok ellátásával az új pályázat lezárultáig, de legfeljebb 120 napra.