Az ülés közben volt egy szünet és a felvétel újraindítása nem volt sikeres, ezért az első rész videófelvétele megsemmisült. A jegyzőkönyvhöz szükséges hangfelvétele azonban elérhető itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1dUvqMIK33US5ikvhuKAU9-tEDhNBYhRP?usp=sharing

A szünet utáni rész videófelvétele:

–> A testülete 7 főből: 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ongjert Richárd okl. építészmérnök, városépítési szakmérnök, vezető tervező (TT/1 01-3032) által készített Pilisborosjenő Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása című dokumentációt megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A dokumentáció és a beérkezett vélemények alapján a helyi építési szabályzat módosítása településrendezési terv készítéséhez Környezeti Vizsgálat lefolytatása nem szükséges. „Pilisborosjenő Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása” című dokumentáció partnerségi egyeztetési eljárását – tekintettel arra, hogy az egyeztetés során érkezett releváns észrevételek a dokumentációba beépítésre kerültek – lezárja. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a tervezőnek a dokumentáció végleges formában történő elkészítése végett.

–> A képviselő-testülete úgy döntött, hogy

  • a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) módosítására vonatkozó dokumentációt megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
  • Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet úgy készítse el a partnerségi egyeztetésre, hogy a 8. § (2) bekezdés d. pontját (kertvárosi területeken) a (3) bekezdés b pontját (tervezett, új beépítésre szánt területen) módosítsa az alábbi szövegre: faburkolat a teljes homlokzaton lehetséges;
  • Felkéri a Polgármestert a véleményezési szakasz kezdeményezésére az érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel az E-TÉR felületen és a Partnerekkel a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet előírásai szerint

–> majd a képviselők úgy döntöttek, hogy a településen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében a HÉSZ mellékletét képező hatályos szabályozási terven a kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében ­- szabályozási vonalként megjelenő – szabályozási elem érvényességét – tekintettel arra, hogy annak közérdekűsége fennáll – a megjelölt szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb újabb hét évig érvényben tartja.

–> Ezt követően a testület a polgármesternek a 2023. november 2. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadta.

–> Majd a képviselők a 44/2022. (V. 18.) KT határozat 6 pontját az alábbiak szerint módosította:

Három tagú Bíráló Bizottságot hoz létre a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00025 számú, óvodafejlesztés eszközbeszerzésének eljárásában a beérkezett ajánlatok elbírálásra. A Bíráló Bizottsági tagnak felkéri

  1. Sasi Nagy Editet (jogi szakértő)
  2. Zádor Istvánt (pénzügyi szakértő)
  3. Metzlerné Kútvölgyi Eszter (közbeszerzés tárgya szerinti szakértő)

–> Ezt követően a képviselők a 2024. első félévi munkatervét az előterjesztés melléklete alapján, a következőek szerint jóváhagyta:

Tervezett napirendi pontok Előterjesztő Bizottságok, melyek tárgyalják a napirendi pontot
2024-ban a soron következő ülés január 31.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
2024. évi költségvetési rendelet megtárgyalása I. forduló
Javaslat Pilisborosjenő Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.
Javaslat 2024. évi közmeghallgatások időpontjának meghatározására.
Javaslat lakossági fórum megtartására

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 5/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Javaslat Díszpolgári Cím és Pilisborosjenőért Emlékérem adományozása kapcsán.
február 14.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Beszámoló a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről.
Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működéséről.
2024. évi költségvetési rendelet megtárgyalása II. forduló.
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.
Javaslat az ifjúsági stratégia és cselekvési terv elfogadására.
Javaslat civil támogatási pályázat kiírására.
április 17.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.
2024. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Tájékoztató Pilisvörösvár Rendőrőrs 2023. évi munkájáról.
Ürömi Idősek Klubjának beszámolója a 2023. évi tevékenységéről.
Idősek nappali ellátásáról szóló éves szerződés felülvizsgálata.
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári nyitvatartásának meghatározása.
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 2024/2025 nevelési évben felvehető gyerekek számának meghatározása.
Beszámoló önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának áttekintéséről.
2023. évi zárszámadás.
Beszámoló a Tűzoltóság 2023. évi munkájáról.
Beszámoló az Egészségház és a védőnők 2023. évi munkájáról.
Beszámoló a Polgárőrság 2023. évi munkájáról.
Beszámoló a civil szervezetek támogatási összegeinek elszámolásáról.
Beszámoló a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működéséről.
Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi rendezvénytervének elfogadása.
június 5.
Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.
2024. második féléves munkaterv elfogadása.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló, valamint a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése.
Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének áttekintésére, módosítására

Jelen munkaterv csak az előre tervezhető napirendeket tartalmazza, így az egyes ülések napirendi pontjai bővülhetnek, valamint esetlegesen a polgármester az ülést a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja!

–> A testület elfogadta, hogy ügyelet megtartása mellett:

  • A Hivatal 2024. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2024. augusztus 12. napjától 2024. augusztus 23. napjáig tart.
  • A Hivatal 2024. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2024. december 16. napjától 2024. december 31. napjáig tart.
  • 2024. július 1. Közszolgálati Tisztviselők Napja – munkaszüneti nap.

–> A képviselők elfogadták Bíró Gyula (2096 Üröm, Gábor Áron sétány 31.) alatti lakos, Pilisborosjenő – Lazaret településrészi – 548 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa vételi szándékát az 548 helyrajzi számú ingatlan mellett kialakítandó 800-850 m2 nagyságú, (LA-f-3) jelű építési övezetben fekvő jelenleg kialakításra váró új ingatlanra. Részletek a 99/2023. (XII. 6.) KT határozatban.

–> Majd a testülete úgy döntött, hogy a 64/2021. (VII.30.) KT határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „2) Az átcsoportosítás fedezetéül a Lazareti alszámlára az 592 Hrsz-ú és az 594 Hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat biztosítja 71.500.000 Ft értékben, azzal, hogy az ingatlanok értékesítéskori értéke teljes mértékben Lazareti alszámlán szereplő összeget növelje.”

–> Ezt követően elfogadták a 2024. évi belső ellenőrzési tervet,

–> és a testület elfogadta Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását is, melyre egy törvényváltozás miatt volt szükség, mely az alkalmazottak jogviszonyát érinti.

–> Ezt követően a képviselők jóváhagyták a polgármester szabadságának idei átütemezését

–> Ezt követően a képviselők a Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervet fogadták el és felkérték a jegyzőt, hogy az ITVT 3.3.2 Fejlesztési, fejlesztendő területek, ehhez kapcsolódó feladatok beazonosítása c. fejezetben megfogalmazott feladatokra végrehajtási ütemtervet készítsen a soron következő testületi ülésre.