Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat Tárgy Végrehajtás érdekében tett intézkedés
47/2023. (VI. 26.)  Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására A határozatok a honlapra felkerültek
48/2023. (VI. 26.) Javaslat Pilisborosjenő, 024/10 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló kérelem elbírálására Az érintett értesítése megtörtént
49/2023. (VI. 26.) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására Az érintett értesítése megtörtént
50/2023. (VI. 26.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kapcsán a Mi. Mi. Team Kft. beadványának elfogadására. A szerződésmódosítást megküldtük a másik szerződő félnek
51/2023. (VI. 26.) Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. féléves munkatervének elfogadására A képviselő-testületi ülések a döntés szerint kerülnek összehívásra
52/2023. (VI. 26.) Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadásra Az érintett értesítése megtörtént
53/2023. (VI. 26.) Javaslat pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának A szerződést előkészítettük
54/2023. (VI. 26.) Javaslat Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári Rendőrőrs 2022. évi beszámolójának elfogadására Az érintett értesítése megtörtént
55/2023. (VI. 26.) Javaslat elővásárlási jogról való lemondási kérelem elbírálásra Az érintett értesítése megtörtént
56/2023. (VI. 26.) Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére A döntés szerinti munka elkezdődött
57/2023. (VII. 14.) Javaslat buszvárók telepítésére vonatkozó szerződés megkötésére A döntés szerint kiegészítő javaslatot kértünk a DEKRA Kft-től, ezzel kiegészítve kerül a szerződés aláírásra
58/2023. (VII. 14.) Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde három csoportszobával való bővítéséről szóló közbeszerzési eljárás lezárására A kivitelezés előkészítés elkezdődött, szerződése kötések július 27- én lesznek.
59/2023. (VII. 14.) Javaslat fedezet biztosítására Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések című VEKOP-5.3.2-15-2020-00061 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges pótmunkák megvalósításához. Az irányító hatóság az első támogatási igényünknek helyt adott, 12 988 650 Ft értékben. A döntés szerinti további kérelmet benyújtottuk.
60/2023. (VII. 14.) Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására A kérelmet az EBR42 rendszerben véglegesítettük.

A testület a beszámolót elfogadta.

Javaslat a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 6/2022. (VI. 15.) rendelet módosítására

Pilisborosjenő Község belterületén az elmúlt időszakban, az új építkezéseknek és ingatlan felújításoknak köszönhetően jelentősen megnövekedett a tehergépjármű forgalom. A behajtási engedélyek elbírálása, kiállítása, kezelése, nyilvántartása és archiválása, plusz terheket ró a polgármesteri hivatal munkatársaira és jelentős költségvonzattal jár együtt. 

Annak érdekében, hogy mindezek a község amúgy is szűkös költségvetését ne terheljék még jobban, a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 6/2022. (VI. 15.) rendelet módosításával megteremti a behajtási engedélyekkel kapcsolatos hivatalos ügyintézés során felmerülő költségek érvényesítését. A jövőben a behajtási engedély konkrét napra szólhat. A behajtási engedély kérelmet legkésőbb a tervezett behajtást megelőző harmadik napon be kell nyújtani. A tervezett behajtást megelőző harmadik napnál később érkezett kérelmeket a Polgármester elutasíthatja. A behajtási engedély kérelmezői, a kérelmük benyújtásával egyidejűleg kötelesek megfizetni 17.520 Ft. eljárási díjat.

Javaslat HÉSZ véleményezési szakasz kezdeményezésére

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök egyszerű egyeztetési eljárással történő módosítását tartalmazó dokumentációt megismerte (megtalálható az előterjesztéseknél), az abban foglaltakkal egyetért, és felkéri a Polgármestert a véleményezési szakasz kezdeményezésére.

Javaslat Pilisborosjenői magánbölcsődék szerződésének meghosszabbítására

Pilisborosjenő saját intézményi bölcsődéje 2022. őszén napján megnyitotta kapuit, így a bölcsődei nevelési év saját intézményben biztosított. Kérdésként merül fel, hogy a magánbölcsődék szerződését ez miként érintse.

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés alapján 8 férőhely, míg az EREF Bt-vel kötött szerződés alapján jelenleg 6 férőhely biztosított. Mindkét családi napközi keretében ellátott bölcsődei nevelésre szóló szerződés 2023. 08. 31. napjával lejár.

Ez év májusában megkezdtük a közös gondolkodást a két magánbölcsőde működtetőivel. Az Önkormányzat a felvételi kérelmet akkor támogatja, ha az önkormányzati bölcsődében nincs szabad férőhely és ezt a szolgáltatást igénybe venni kívánó szülő, törvényes képviselő felvételi kérelmet elutasító döntéssel igazolja. Ez alól kivételt jelent, ha a szolgáltatást igénybe venni kívánó szülő, törvényes képviselő másik gyermeke(i) már a Fenntartó családi bölcsődei szolgáltatást igénybe veszi, vagy egyéb méltányolható okot fel tud mutatni. Az Önkormányzat egyéb méltányolható oknak tekinti a pilisborosjenői lakcímmel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő által benyújtott kérelmet

  • ha a gyermek 3 hónapja oda járt és önkormányzati támogatásban részesült,
  • ha háziorvos által kiállított igazolás tanúsága szerint a gyermek számára előnyösebb a kiscsoportos bölcsődei ellátás, és az Önkormányzat bölcsődéjében ebben nem részesedhet, és ez a körülmény hátrányosan érinti a gyermek fejlődését,
  • (Az EREF Bt esetében) ha a gyermek a külső településrészen lakik.

A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek után fizetendő személyi térítési díj mértékét a Fenntartó határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A családi bölcsőde szolgáltatást önkormányzati férőhelyen igénybe vevő gyermekek után fizetendő személyi térítési díj mértékét a Fenntartó, az Önkormányzat kiegészítésével csökkentett (összesen 27.500 forinttal) önköltség alapján határozza meg.

A Képviselő-testület támogatása után minden pilisborosjenői szülőnek azonos feltételekkel lesz lehetősége gyermekét bölcsődei ellátásban részesíteni és nem lesz az a helyzet, hogy az első 24 szülő, aki beírtatta a gyermekét az Önkormányzati bölcsődébe az jól járt, ki pedig 25-ként jelentkezett, annak a drágább családi bölcsődébe kell vinni gyermekét. 

Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

A testület támogatásának következtében a rendelet pót szociális tűzifa kérelmezési lehetőséggel kiegészül, mely arra biztosít lehetőséget, hogy egy megismételt tűzifa támogatás igénylési időszakban is lehet kérelmet benyújtani. 

Javaslat számlavezetésre vonatkozó beszerzési eljárás megindítására

Pilisborosjenő Önkormányzatának számlavezető pénzintézete az OTP Bank Zrt. határozatlan idejű szerződéssel.

Az elmúlt években a bankszektor nem kezelte az állami, önkormányzati szektort nagy érdeklődéssel. Jelenleg ezen tendencia megváltozni látszik és több pénzintézet is megkereste Önkormányzatunkat számlavezetésre vonatkozó ajánlatával.

Ezzel egyidőben a Pénzügyi Bizottság informális ülésén is felmerült a bankváltás gondolata. Fentebb említettek alapján időszerűvé vált annak vizsgálata, hogy a számlavezető pénzintézet megváltoztatása esetén, a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel tudna-e Önkormányzatunk szerződést kötni a számlavezetésre vonatkozóan, ezért indikatív ajánlatot kértem be több számlavezetésre alkalmas pénzintézettől.

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) határozatlan idejű számlavezetésre, illetve az ezzel kapcsolatos pénzforgalmi és folyószámla szolgáltatásokra vonatkozóan – jelen határozat mellékletét képező Ajánlati Felhívás szerint – beszerzési eljárást kíván lefolytatni.

2) a lefolytatandó beszerzési eljárás során biztosítani kell, hogy csak a jelenleginél kedvezőbb kondíciók esetén kössön az Önkormányzat szerződést.

3) felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő intézkedések megtételére, döntések meghozatalára.

Javaslat 53/2023. (VI. 26.) KT határozat módosítására (pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának) 

Javaslat 53/2023. (VI. 26.) KT határozat módosítására (pszichológus 6 órás státusz további biztosítása a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatának) 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2023. (VI. 26.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester a Pilisborosjenő Család és Gyermekjóléti szolgálatnál heti 6 órában bruttó 11.000 Ft/óra ellenszolgáltatás ellenében, a feladatot jelenleg is ellátó megbízásával pszichológust alkalmazzon 2023. július 1-e és 2023. december 31-e közötti időszakban.

Javaslat új helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotására

Czipperer Zsófia a Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) Pest Megyei Igazgatója megkeresett minket, hogy az NMI Pest megyében a 18 járáson összesen 9 db kihelyezett irodát kíván létrehozni. Egy-egy kihelyezett iroda két járás településeinek nyújt kulturális, közművelődési, művészeti támogatást közel 80 témakörben. A támogatások elérhetők az Önkormányzatok, művelődési intézményeik, könyvtára számára, de elérhető a településeken működő civil szervezeteknek is.

Azt a felkérést kaptuk, hogy a Szentendrei és Pilisvörösvári járás tekintetében Pilisborosjenőn legyen a kihelyezett központ, ami ismerve a két település kulturális, közművelődési, művészeti múltját – igazán megtisztelő.

A kihelyezett iroda működésének feltétele, hogy biztosítsunk számukra – egyelőre jövő év elejéig – egy 18-20 m2-es helységet, melyben két NMI munkatárs fog dolgozni. Kérték a bérleti díj mértékét elengedni, természetesen a közüzemi díjak fizetése mellett, havi egy rendezvény, esemény, képzés megszervezését vállalták.

Kérték továbbá a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet aktualizálását vagy új rendelet megalkotását a régi hatályon kívül helyezésével, melyet el is végeztünk és jelen előterjesztésünk mellékletében csatoltuk.

Az új rendelet a 2018. óta módosult magasabb szintű jogszabályok változását követi, naprakész és jól alkalmazható. A rendelet tervezettel egyetért a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár vezetője – Jávor Csaba is.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megalkotja új rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. A rendelet megalkotásával egyidejűleg a 23/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet (a helyi közművelődési feladatok ellátásáról) hatályát veszti.

Javaslat a helyi közösségekre épülő vidékfejlesztési (LEADER) programhoz való csatlakozásra

Dr. Vitályos Eszter államtitkár, országgyűlési képviselő jelezte a LEADER programban való részvételre. Örömét fejezte ki, hogy a Pilis-Dunakanyar térség országgyűlési képviselőjeként a települések fejlődését és az itt élők gyarapodását szem előtt tartva újabb, eddig elérhetetlen fejlesztési forrás lehetőségekről tájékoztathat minket, hiszen 2023. január 1-jétől a budapesti agglomeráció települései is jogosulttá váltak a helyi közösségekre épülő vidékfejlesztési (LEADER) programban való részvételre. Felkért településünket, valamint településünk szervezeteit a programban való részvételre. 

Az 1991 óta létező LEADER az Európai Unió részvételen alapuló, alulról építkező vidékfejlesztési politikai koncepciója. Középpontjában a vidéki közösségek magán- és közszférabeli tagjaiból álló helyi akciócsoportok (HACS) állnak. A helyi akciócsoportok arra ösztönzik a közösségeket, hogy járuljanak hozzá a helyi fejlesztési stratégiák kialakításához, valamint feladatkörükbe tartozik a helyi szükségletek kielégítését célzó projektek kezdeményezése és finanszírozása.

A LEADER-megközelítés célja a helyi szerepvállalás lehetővé tétele és segítése a helyi stratégiafejlesztés és -végrehajtás, illetve a helyi forráselosztás révén. A koncepció arra épül, hogy a helyi közösségek jelentős szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek saját fejlesztési szükségleteik meghatározásához. 

A fenti elvek mentén létrejövő LEADER HACS-ok tehát önállóan, alulról építkezve, a térségben fellépő fejlesztési igényekre építve határozzák meg, hogy a részükre rendelkezésre álló fejlesztési forrást mire fordítják, milyen célok eléréséhez használják fel. Mindezen elképzeléseket egy LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia formájában kell összeállítani, a kijelölt célok és feladatok megvalósítására 2023 és 2027 között van lehetőség. A LEADER HACS-ok munkájukat az egyesületük munkaszervezetén keresztül látják el főállású munkavállalókkal, valamint ügyfélszolgálati irodát működtetnek a területén.

Az Európai Unió által elfogadott Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST) részét képező LEADER Programot az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára irányítja. 

Az előttünk álló folyamat tehát összetett és elkötelezettséget kíván, ugyanakkor kiváló lehetőség a helyi fejlesztési igények megvalósítására, magas támogatási intenzitással. 

Az első lépés – a közhasznú egyesület létrehozása – megkezdéséhez, valamint az előzetes elismerés iránti kérelem benyújtásához mindenekelőtt szükség van a települési önkormányzatok képviselő-testületi döntésére és egy alapító közgyűlésre. A települések azzal tudnak csatlakozni a helyi akciócsoporthoz, hogy a képviselő testület kifejezi az együttműködési szándékát és határozatban rögzíti részvételét a 2023-2027 közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában, a LEADER Program térségi végrehajtásában.

Levelében arra kért, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy településünk is csatlakozzon a kezdeményezéséhez, így részesülhessen a LEADER Program forrásaiból! 

Ennek érdekében arra kérte a polgármestert, hogy a település LEADER Programhoz való csatlakozásáról szóló képviselő-testületi döntés meghozataláról gondoskodjunk. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi az együttműködési szándékát és határozatban rögzíti részvételét a 2023-2027 közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában, a LEADER Program térségi végrehajtásában.

Javaslat Iskola u. 7/a ingatlan ¼ tulajdoni hányadának megvásárlásra

A Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél (MHV Zrt.) a 7/2023. (I. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján kezdeményeztük a Magyar Állam tulajdonában lévő 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 7/A 403 helyrajzi számon felvett, lakóház és udvar és rendezetlen funkciójú épület megnevezésű, 388 m2 területű ingatlan ¾ tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

A Pilisborosjenő Iskola utcai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés aláírása 2023. április 12. 10 órakor az MVH Zrt -1122 Budapest, Városmajor utca 35. i irodájában megtörtént. Ezután 2023. április 18. (kedd) ½-ed 10 órai kezdettel a birtokbaadás is megtörtént. Értékbecslés alapján a teljes ingatlan ára 20 MFt, így az ¼-ed tulajdoni hányad 5 MFt. Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja pilisborosjenői 403 hrsz-ú – természetben 2097 Pilisborosjenő Iskola utca 7/A. sz. alatti – 388 m2 nagyságú kivett lakóház és udvar és funkciójú épület ¼ tulajdoni hányadát.