A 2023. szeptember 13-i soron kívüli ülés döntéseiből:

=> Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. A 2023. szeptember 26. napjáig született, lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a beszámolót a testület elfogadta.

=> Javaslat székhely kérelem engedélyezésére

Juhászné Pap Laura Edina az Egymásért-Közösen Mozgáskorlátozottak Egyesület Egyesületi elnöke székhely bejegyezési kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. Kérelmében előadta, hogy szeretnék, ha a 2017 óta működő egyesületünk székhelye Pilisborosjenőn lenne, valamelyik Önkormányzati helyen.

Kérése indoka, hogy jelenlegi székhelyük, ami a Fóti Vörösmarty Művelődési Házban van megalakulásuk óta, 3 éve nem tud megegyezni az igazgatójával, hogy a hirdetőtáblát amire kötelezően ki kell függeszteni pár dolgot, azt az intézményben feltegye.

Ez azért probléma, mert így nem tudják beadni a közhasznúvá válásunkat a Bíróságra már 3 éve. Az általuk megkeresett cégek pedig az Egyesületet támogatni tárgyi és pénzbeli adományokkal akkor tudják majd, ha a közhasznú státuszuk bejegyzésre kerül.

Ehhez egy székhely biztosító nyilatkozatra lenne szükség, hivatalosan aláírva, hogy az Egyesület engedélyt kapott arra, hogy a Bíróságon ezt székhelyként be tudja jelenteni.

Akadálymentes legyen az intézmény, ez csak annyiból, hogy kerekesszékkel is megközelíthető legyen. Szükségük lenne egy nagy, zárható irattároló szekrényre, amiben az Egyesület hivatalos iratait tudnánk tárolni. Természetesen ennek költségét az Egyesület vállalja. Szükség lenne még egy asztalra és 2-3 db székre, arra az esetre, amennyiben ott van az új tagok beléptetésének intézése. Ehhez irodai felszerelés nem kell, azzal rendelkeznek.

Azért esett a választásuk Pilisborosjenőre, mivel a faluhoz több szállal is kötődnek. Egyesületi elnöke édesapja itt nőtt fel, Édesanyja még mindig itt él, így heti szinten járnak ide. A faluban 3 tagjuk is van.

Természetesen a többi ott lakó mozgássérültet, illetve fogyatékkal élőt is megkeresnék, tehát mindenképp bővítenék ezt a mostani létszámot. A MEOSZ tagegyesületei között arról a részről nincs is egyesület, tehát ebből a szempontból az ott lakó érintettek magukra vannak hagyva.

Az a tapasztalatuk, hogy sok sorstárs még az állapota miatt kérelmezhető támogatások, segélyekkel sincs tisztában, mivel ezt az állam és a Kormányhivatalok annak ellenére nem osztják meg velük a tudnivalókat, hogy egy csomó helyen az egyesület nyilván van tartva.

Mivel a MEOSZ tagkönyvvel egy csomó kedvezményt is igénybe tudnának venni a tagok, akiknek az alacsony ellátásuk és a plusz kiadásaik mellett, nem mindegy, hogy fizetni kell vagy sem a szabadidős és kulturális kikapcsolódásért, főleg, ha az érintett gyermek, vagy fiatal. Mivel így ki tud mozdulni a négy fal közül. Csak felsorolás szinten: ingyenes belépő múzeumokba vadas parkokba, strandokra, kedvezményes belépő tropicariumba, csodák palotájába, színházakba, Fővárosi Állat és Növénykertbe, és a felsorolás közel sem teljes.

Mivel egyesületük a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének tagegyesülete, így tőlük minden évben kapnak pályázás nélkül támogatást. Minden évben ezen kívül az állam által kiírt NEA pályázatra is beadják a pályázatot.

Mivel pedig tagja egyesületük a Pest megyei Civil hálózatnak, így nagyon sok környékbeli település civil szervezetét és vezetőjét ismerik személyesen egymást és információcsere, illetve érdekvédelmi ügyek mentén együtt is fellépnek Ezt a Civil Kollégium Alapítvány koordinálja, éppen most írtak ki meghívásos pályázatot számukra.

Egyesületük 3 éve partner szervezete a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, így 2024 márciusáig szerződésük van velük áruházi élelmiszer mentésre az Aldi áruházból.

Mivel az elnök munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakon végzett, tud a falunak, illetve a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőnek abban segíteni önkéntesen, hogy a megváltozott munkaképességű személyek milyen támogatásra jogosultak, illetve mivel társadalom biztosítási szakirányon végzett, így az öregségi nyugdíj és hozzátartozói ellátások terén is naprakész információval rendelkezik

Együtt a faluval tudnának beadni közös pályázatokat, ahol például hátrányos helyzetű társadalmi csoporttal kell együttműködni a kiírás szerint. Mivel pedig ifjúsági csoport is működik az egyesületen belül egy fiatal para sportoló vezetésével, így amennyiben a pályázati kiírás erre a korcsoportra vonatkozik, így ezen a pályázatot is be lehetne nyújtani.

Abban is tudnának segíteni a faluban lakó középiskolás fiatalokat, hogy az iskolai közösségi szolgálatuk egy részét náluk is végezhetik. Az általános iskolában tudnának érzékenyítő napot tartani osztályfőnöki óra keretében.

Egy városi fesztiválon csináltak szintén érzékenyítést fiataloknak gyógyászati segédeszközökkel egy bójás akadálypályát, ahol mopeddel kellett végig menni, de volt fél lábon ugrálva páros csapatverseny is járókerettel, 3 napon keresztül nagy volt az érdeklődés a fiatalok (6- 18 éves korig) részéről.

A kérelmet megvizsgálva javaslom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár épületébe (Pilisborosjenő Fő utca 30.) az egyesület székhelyének bejegyzését.

A testület a javaslatot elfogadta.

=> Javaslat folyószámla szerződés megkötésére

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2023. (VIII. 1.) KT határozatában úgy döntött, hogy:

1) határozatlan idejű számlavezetésre, illetve az ezzel kapcsolatos pénzforgalmi és folyószámla szolgáltatásokra vonatkozóan – a határozat mellékletét képező Ajánlati Felhívás szerint – beszerzési eljárást kíván lefolytatni.

2) a lefolytatandó beszerzési eljárás során biztosítani kell, hogy csak a jelenleginél kedvezőbb kondíciók esetén kössön az Önkormányzat szerződést.

3) felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő intézkedések megtételére, döntések meghozatalára.

Pilisborosjenő Önkormányzatának számlavezető pénzintézete 1990 óta az OTP Bank Zrt. határozatlan idejű szerződéssel. A kiküldött ajánlatkérésre négy bank adott be érvényes ajánlatot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 84. § -a alapján:

„84. § (1) * A települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

(2) *

(3) * A vármegyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szervként működő munkaszervezete kivételével az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti.

(4) * A helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható fel. Ez az előírás nem vonatkozik a naptári éven belül lejáró, Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletre, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználható.”

A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése után az látszik, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot a mostani bankköltésekhez viszonyítva továbbá, hogy a Bank elkötelezett az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása és pénzügyi támogatása érdekében. A Bank a számlavezetési kondícióit a finanszírozási ajánlata szerint 2023.12.31-ig tartja fenn.

A Pénzügyi Bizottság szeptember 12-ei ülésén értékeli az ajánlatokat és javaslatot tesz a Képviselő-testület számára a legkedvezőbb ajánlat elfogadására.

Amennyiben a Pénzügyi Bizottság értékelése alapján is a Raiffeisen Bank Zrt ajánlata a lesz legkedvezőbb, javaslom a Tisztelt Testületnek, hogy a bank ajánlatának megfelelően a szerződést határozatlan időre (2023. november 15-től) a Raiffeisen Bank Zrt-vel kösse meg.

A bankváltással kapcsolatban közbeszerzési eljárást a 2015. CXLIII. törvény 111.§ l) pontjának megfelelően nem kell lefolytatni, mert az uniós értékhatárt nem éri el a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján pedig az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez – folyószámlahitel – nincs szükség Kormány hozzájárulására.

Az Önkormányzat részéről a Polgármester, a Polgármesteri Hivatal részéről a Jegyző, az Intézmények esetében az Intézményvezetők által kerül aláírásra a pénzforgalmi szerződés. A nemzetiségi önkormányzat külön határozatban dönt a bankváltásról, az új számlavezető bank megválasztásáról, és a szerződés megkötéséről.

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

Jelenlegi számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel a 60 napos felmondási idő figyelembevételével 2023. szeptember 15. napjával felmondja a fizetési-számlaszerződést

A felmondott fizetési-számlaszerződés megszűnését követően 2023. november 15. napjától a Raiffeisen Bank Zrt.-vel (székhely: Budapest, Váci út 116-118, 1133) bankszámla vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására fizetésiszámla-szerződést köt.

Felhatalmazza a Polgármestert a fizetésiszámla-szerződés megkötésére a Pilisborosjenő Önkormányzata nevében, az ajánlatban szereplő feltételekkel.

Felkéri a Jegyzőt a Polgármesteri Hivatal tekintetében, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőjét a fizetésiszámla-szerződések megkötésére a Raiffeisen Bank Zrt.-vel

Felkéri a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy önálló határozatban döntsön a Raiffeisen Bank Zrt.-vel való szerződés támogatásról.

Megköszöni a jelenlegi számlavezetőnek – az OTP Bank Zrt-nek – a 32 éves együttműködését.

=> Javaslat szlovák-magyar Intereg pályázat benyújtására zöld- és kékügyek előmozdítására

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1) pályázatot nyújt be az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott Szlovák-Magyar Interreg 2302 elnevezésű – 100% támogatási intenzitású – pályázati felhívásra.

a) „BIODIREST – Természetes vízmegtartó intézkedések a biodiverzitás helyreállítása érdekében”

b) „Community-and natura-based improvement of Biosphere Reservers along the HUngarian-Slovak border to jointly protect and enhance biodiversity” (A bioszféra rezervátumok közösségi és természetalapú fejlesztése a magyar-szlovák határ mentén a biodiverzitás közös védelme és növelése érdekében)

c) „MOUNT GREENFRA: Mount green infrastructure development for water valorisation; 1.2.1/C Green infrastructure” (hegyvidéki zöld infrastruktúra fejlesztés a víz valorizációja érdekében)

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére

=> 2022. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésének kiegészítése

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja a következőket:

„A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.”

Az átfogó értékelést a Képviselő-testület a 49/2023. (VI. 26.) KT. határozata szerint megismerte és elfogadta, amelyet a határozat végrehajtása érdekében megküldtünk a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámhivatalának (a továbbiakban: Gyámhatóság), mint felügyeleti szervnek, felettes szakhatóságnak.

A Gyámhatóság az értékeléshez harminc napon belül a PE/SZOC/981-2/2023 idegen ikt. szám szerint javaslattal élt, amelyet Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Hivatala hatvan napon belül érdemben megvizsgált és a Gyámhatóság javaslatai és állásfoglalása szerint kiegészítette az átfogó értékelést.

A Hivatal a mellékelt 1/67-3/2023 ikt. sz. szerint összeállította az átfogó értékelés kiegészítését, amelyről határidőben 2023. augusztus 08. napján, tájékoztatta a Gyámhatóságot, melyet a testület is elfogadott.

=> Javaslat a benyújtott Magyar Falu pályázat kiegészítésére

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2022. (I. 26.) KT határozatában úgy döntött, hogy

Bérbe adja az „un” Reitter pincét a 2097 Csoport Egyesület részére öt éves időtartamra, ingyenes használatra.

A bérbeadás feltétele, hogy 2097 Csoport Egyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program keretében, nyertes pályázat esetén olyan felújítást és átalakítást végezzen – az Önkormányzattal közös finanszírozásában – amellyel az ingatlanban vizes blokk, mosdó és fűtés is létrehozható, továbbá legyen megvalósítható a Reiter pince lakossági és/vagy civil használata is.

Felkérte a Polgármestert és a 2097 Csoport Egyesület elnökét, hogy használati megállapodást írjanak alá, melyben rögzítik, hogy az Egyesület és az Önkormányzat milyen arányban finanszírozza az átalakítást, felújítást, milyen arányban használhatja a Reiter pincét, milyen mértékben számítják be a Felek a használat időtartamára a használati jog mértékét, tisztázza a két fél felelősségi körét is.

Felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges minden egyéb feladat elvégzésére.

Az Egyesület a pályázatot benyújtotta és a következő hiánypótlást kapta:

1, Ingatlan használati szerződés aktualizálása

„A becsatolt Ingatlan használati szerződés nem fedi le a fenntartási időszakot. A dokumentum 2022-ben került aláírásra, a 2. pontban 5 éves időtartamot jelölnek meg, ami 2027-ig szól. A fenntartási idő 2029.12.31-ig tart. Kérjük a frissített dokumentumot csatolják fel a Mellékletekbe.”

2, Telephely igazolás

„A szervezet székhelye az Országos Bírósági Hivatal adatai alapján 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 91. a felújítás helyszíne a pályázat adatai alapján 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 18. A pályázati útmutató 4.pontjában megfogalmazottak alapján ingatlanberuházással kapcsolatos támogatás (FCA–KP–1–2023/1 pályázati kategória) esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatott tevékenységet az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú székhelyén vagy telephelyén valósítja meg. Kérjük a Telephely igazolás felcsatolását a megvalósítás helyszíne vonatkozásában is.”

Az 1. pont tekintetében (Ingatlan használati szerződés aktualizálása) elkészítettük a szerződés módosítását, melyet az előterjesztéshez melléklek.

Az 2. pont tekintetében (Telephely igazolás) elkészítettünk egy hozzájáruló nyilatkozatot, melyet az előterjesztéshez melléklek.

A képviselők a javaslatot támogatták azért, hogy a civil egyesület pályázatot nyújthasson be az ingatlan fejlesztésére, ami közérdek az esetlegesen létrejövő közösségi tér miatt.