Tájékoztató a Waldorf-iskola ügyéről

Közlemény Pilisborosjenő régi iskolaépületének ideiglenes, a településfejlesztési koncepció és faluközpont-stratégia megalkotásáig tartó hasznosításáról!

Pilisborosjenő önkormányzata a 2020. február 23-ára meghirdetett lakossági fórumon megkezdi a falu közösségének bevonását a településfejlesztési koncepció kialakításába, melynek része a faluközpont-stratégia is. Ez a stratégia több, a jelenlegi művelődési ház és a buszforduló között fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlant érintene: a régi iskola két épületrészét és udvarát, a Fő utca 59-et (Váradi-ház), a Falugondnokságot és udvarát, valamint a mögötte lévő raktárat (InterPríma), a felső Szedmák-házat, a Reitter-pincét, az Egészségházat, a jelenlegi polgármesteri hivatalt és művelődési házat. A koncepció közösségi részvételen alapuló kidolgozása becsléseink szerint akár 2 évet is igénybe vehet, s ezután kezdődnek meg a forrásteremtési, illetve az építési, felújítási, munkálatok.

A faluközpont-stratégia elkészültéig tartó átmeneti időszakban a mi felelősségünk meghozni azokat a döntéseket az épületek hasznosításáról, amelyek a jelenlegi kényszerpályán, szerintünk, a legjobban szolgálják a falu érdekeit. Ezek egyike a régi iskola hasznosításáról való döntés, amelynek esetében az idő rövidsége miatt valós bevonásra nincs lehetőségünk. Azonban ahhoz, hogy döntésünk során minél több szempontot figyelembe vehessünk, kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a régi iskola hasznosításával kapcsolatos ötleteit, véleményét, kérdéseit ossza meg velünk a velemeny@pilisborosjeno.hu címen, és vegyen részt a témában szervezett fórumokon.

Az előttünk álló képviselőtestületi szavazáson hangsúlyozottan átmeneti időszakról döntünk. A régi iskola hosszú távú hasznosításáról nem most, hanem a faluközösséggel együtt megalkotott településfejlesztési koncepció alapján döntünk.

A jelenlegi döntés során az alábbi szempontokat kell mérlegelnünk.

Az épület főkönyvi bruttó értéke 216.696.168 Ft, valós értéke azonban ennél jóval magasabb lehet, felmérésére az utóbbi években nem került sor. 2019-ben az éves rezsiköltség 2,25 millió forint volt. Az éves amortizáció összege 4.333.923,36 Ft. Az épület fenntartásában további költséget jelent az épületre eső biztosítási és karbantartói díj, a kertrendezés, illetve a takarítás költsége. Ahhoz, hogy az épület ne termeljen veszteséget, olyan hasznosításra van szükség, amelyből befolyik az évi 6,5-6,8 millió forintos fenntartási költség.

A jelenlegi, nem piaci konstrukcióban kiadott termek bérleti díjából 2019-ben 866.157 Ft folyt be, és további 1.395.213 Ft követelése van az önkormányzatnak. Ez alapján a 2019-es évben az épület 4,22-4,52 millió forint deficitet termelt. Az iskolaépület átmeneti hasznosítására ennélfogva megoldást kell találnunk. Erre az elmúlt hónapokban több alternatívát is vizsgáltunk, és ez a folyamat jelenleg is tart.

Az önkormányzatot megkereste a Waldorf-közösség iskolaalapítási szándékkal. Az iskolaalapítás akkor tud megvalósulni, ha 5 évre bérleti szerződést kötnek az önkormányzattal a régi iskola új részének bérlésére. Mivel a Waldorf- iskola egy osztállyal indulna el, a termeket fokozatosan venné használatba, így az iskola működése mellett számos más funkció is elhelyezhető az épületben az első öt év alatt is. Az iskolát alapítani szándékozó Waldorf-közösség zöme a faluban élő, a helyi közösséghez tartozó szülő, azaz helyi kezdeményezésről van szó. Egy új iskola születése mindenképpen pozitív, a falu szellemi, kulturális potenciálját növelő folyamat. Olyan funkció, amelynek jó helye lehet a faluközpontban.

Amennyiben létrejön egy 5 éves megállapodás az önkormányzat és a Waldorf-közösség között, annak első szakasza két évre szólna, 2020 szeptemberétől számítva. Ekkorra várható reálisan a faluközösség igényein alapuló faluközpont-koncepció elkészülése, és ennek alapján lehetne majd a régi iskola új hasznosítását, illetve a közösséggel való esetleges hosszabb távú együttműködés kereteit megalkotni – amennyiben az a közösségi tervezés során megszülető faluközpont-koncepcióba beleillik. Ha a folyamat végén a lakosság az épület más módon történő hasznosítását szeretné látni, akkor a szerződésből hátralévő 3 év alatt a Waldorf-közösségnek más megoldást kell keresnie iskolájának elhelyezésére. Ez idő alatt az épület egyéb, a faluközösség által javasolt hasznosításának forrásai, a beruházók és kiviteli tervek előteremthetők lehetnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a Waldorf-közösség ebben az öt évben lényegében csak az iskola új szárnyát, a gyermekek egészsége szempontjából szóba jöhető részt venné bérbe, vállalva annak állagmegóvását is (pl. nyílászárók felújítása). Amennyiben a régi szárny legkomolyabb problémáinak (pl. vizesedés) megoldására sikerül az önkormányzatnak előteremteni a szükséges forrásokat (jelenlegi becslések szerinti 17-18 millió forintot), akkor ott kötelezően megoldandó feladatokat – pl. családsegítő szolgálat – tudnánk elhelyezni. Bérleti szerződésben szabályoznánk, hogy a Waldorf-közösség által használt épület- és udvarrészek használhatóak legyenek a lakosság számára tanítás után.

A közösség ajánlatára február végéig kell érdemi választ adnunk, ezzel indokolható a döntés sürgőssége.

A régi iskola hasznosításával kapcsolatban korábban felmerült két másik lehetőség is. Az egyik, az ún. fecskelakások építése az épület nagyobb mértékű átalakítását jelentené, amire az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi lehetősége. A másik lehetőség az idősek otthona-koncepció, amely azonban azzal járna, hogy az épület tulajdonjogát át kellene adni a kezdeményezéssel előálló református egyháznak, hogy az egyházi forrásokhoz jusson az elképzelés megvalósítására. Az értékes faluközponti ingatlan elidegenítését, eladását, átadását nem támogatjuk, szeretnénk, hogy az önkormányzat vagyona maradjon.

Vizsgáltuk a hivatal vagy a művelődési ház átköltöztetésének lehetőségét is. Az épületben jelentős átalakítások után számos, a kor igényeit kielégítő tér kialakítható lenne. Ennek jelenleg anyagi akadálya van. Az önkormányzat 2020-ban néhány millió forintból kénytelen gazdálkodni, a korábbi faluvezetés által hátrahagyott 116,7 millió forintos visszafizetési kötelezettség és kamatai miatt. Ez az összeg olyan nagyságrendű, hogy hatása minden valószínűség szerint a következő évekre is átnyúlik, így jelenleg nem reális elképzelés, hogy a régi iskola épületén – vagy bármely más önkormányzati tulajdonban lévő épületen – ilyen volumenű beruházást lehessen végrehajtani a következő években.

Átmeneti megoldást jelenthetne, ha az épületet a jelenlegihez hasonló egyéni bérleti szerződésekkel, piaci áron adná ki az önkormányzat. 1000 Ft/négyzetméteres árral számolva pédául – amennyiben az épület kiadható területének 70%-át bérbe tudná adni az önkormányzat – kitermelhető lenne az épület éves fenntartási költsége, a maradék 30%-ban pedig önkormányzati funkciókat helyezhetnénk el. Ennek a konstrukciónak előnye, hogy a faluközpont-stratégia megalkotása után nem kellene éveket várni arra, ha az épületet más funkcióra szeretné hasznosítani a faluközösség, a megvalósíthatóság csak a forrásteremtés sikerességén múlna. Egyúttal az épület teret biztosíthatna helyi vállalkozóknak, művészeknek, közösségeknek. Mindezek miatt ez a koncepció valós alternatívát kínál döntésünk során.

Számos kritikát kaptunk az elmúlt időszak hiányos kommunikációjáért. Valóban előbb kellett volna tájékoztatnunk a lakosságot a Waldorf ajánlatának tényéről, az adatok hiánya azonban eddig nem tette lehetővé, hogy alapos tájékoztatást adhassunk, sőt, a döntéshez szükséges információk még ma sem állnak teljes körűen rendelkezésünkre.

A településfejlesztési koncepcióról, benne a faluközpont-stratégiáról, abban pedig a régi iskola épületének hosszú távú hasznosításáról az itt élőket bevonva, közösen fogunk dönteni. Biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt ebben a munkában, melynek első lépése a 2020. február 23-án, vasárnap 16:00-19:00-ig a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtárban (Fő út 16.) tartandó falufórum lesz.

 

Ezt megelőzően 2020. január 30-án 18 órától a 2097 Csoport Egyesület szervez beszélgetést a régi iskola ebédlőjében az épület hasznosításának átmeneti és hosszútávú lehetőségeiről.

Kérdéseit, észrevételeit a velemeny@pilisborosjeno.hu címre várjuk!

 

Pilisborosjenő önkormányzatának képviselő-testülete