Pilisborosjenő önkormányzata felelősen gazdálkodik!

A 2019. októberében hivatalba lépett faluvezetés és képviselő-testület átlátható működést ígért a kampány során, ennek mentén dolgozik is, ezért ezúton kívánjuk tájékoztatni Pilisborosjenő lakosságát az utóbbi hetek egyes döntéseinek hátteréről.

A faluvezetés és a képviselő-testület munkába állásakor kinyilvánította, hogy a jogszabályi kereteket betartva új alapokra és elvekre helyezi a helyhatóság mindennapi tevékenységét, amihez új szervezeti és munkafolyamatokat alakít ki és vezet be. Az ehhez kapcsolódó hatásköröket és a feladatokat egyrészt a megváltozott struktúra szerint felálló új bizottságok, másrészt a plusz megbízatásokat vállaló képviselők között osztotta el.

A faluvezetés és a képviselő-testület maximálisan betartja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény azon rendelkezését, miszerint az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. Ezzel együtt az önkormányzat tisztségviselőinek és megbízottjainak illetményét nem a korábbi ciklus díjazása, hanem számos egyéb szempont alapján határozta meg; a rájuk osztott munka mennyisége, az azzal járó felelősség, a tapasztalat csak néhány ezek közül. Az idei évre járó juttatásokat kellő hatásvizsgálat után, a 2019. évi költségvetés teherbíró képességének betartása mellett állapította meg.

Tömöri Balázs polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a, a 2020. január 1-től hivatalba lépő főállású alpolgármester, Komlós Tibor illetményét e törvény 80. §-a határozza meg. A polgármester illetménye ez alapján bruttó 548 400 Ft, az alpolgármesteré – nem kihasználva a törvényi maximumot – havi bruttó 450 000 Ft.

Az alpolgármester feladata lesz – többek között – újjászervezni az eddig alacsony hatékonysággal működött Falugondnokságot, azt napi szinten irányítani és működtetni, reagálni a település akut műszaki problémáira. Ugyancsak az alpolgármester látja el ezentúl az önkormányzat műszaki előadójának feladatát is. Mivel a leendő alpolgármester jövő januártól végzi a munkáját, az éves illetményét a 2020-as költségvetésbe tervezi be a testület. (Összehasonlításképpen: az előző ciklus alpolgármestere a társadalmi munkában végzett alpolgármesteri megbízatásáért bruttó havi 191 995 Ft juttatást kapott.)

A jelenlegi képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 70 000 Ft – kivéve a polgármester, az alpolgármester és a tanácsnok –, a külső bizottsági tagoké havi bruttó 35 000 Ft; előbbiek a bizottsági tagság és tisztség után plusz juttatásra nem jogosultak. Összesen hat külső bizottsági tag dolgozik, az ő tiszteletdíjuk összesen 210 000 Ft (közülük két fő már lemondott juttatásáról, ez összeg a költségvetésben marad). A korábbi testületi tagok tiszteletdíja 70 ezer forint, a korábbi külső bizottsági tagoké 31 672 forint volt.

A tanácsnok, Antonovits Bence feladata – egyes önálló ügyek menedzselésén kívül – a belső hivatali kommunikáció kialakítása és működtetése, valamint a képviselő-testület bizottságai közötti munka koordinálása. A tanácsnok félállásban – hetente két teljes munkanapon – segíti a polgármester munkáját, fizetése is ennek megfelelő (havi bruttó 225 000 Ft).

A tisztségviselőket leszámítva a korábbi képviselő-testület tagjai tiszteletdíjainak összege havi bruttó 350 000 Ft volt, a mostanié havi bruttó 280 000 Ft.

A 2019. novemberig megállapított tiszteletdíjakat és illetményeket az idei év költségvetése biztosította. A 2019. decemberére megállapított tiszteletdíjakat és illetményeket a költségvetés általános tartaléka fedezi – amennyiben szükséges, a megfelelő költségvetési módosításokat testület napirendre tűzi. A 2020. évi tiszteletdíjakat és illetményeket a jövő évi költségvetésbe tervezi be a testület.

Az új faluvezetés az októberi átadás-átvétel során számos jogi útra terelt ügyet örökölt, azt követően pedig rendkívül sok váratlan, tudomására nem hozott jogi problémával szembesült; ezek közül némelyik évek óta húzódik és óriási összegek forognak kockán. Ezek kezelése meghaladja a hivatal jogi szakmai kapacitását. A jogi ügyeket vitelét korábban jogtanácsos látta el. Az önkormányzat vezetése nem látta biztosítottnak, hogy az ő feladatellátásával a kétes peres ügyek sikerre vihetőek, ezért az önkormányzat jogtanácsos alkalmazása helyett György Péter ügyvédi irodáját bízta meg a helyhatóság teljes körű jogi képviseletével, annak minden felelősségével. Az ügyvédi iroda megbízási díja havi 480 000 Ft, amiért naponta 8 órában – vagy szükség szerint azon túl is – a faluvezetés rendelkezésére áll. A korábbi jogtanácsos alkalmazottként havi 338 157 Ft-ért (plusz járulékok), és heti nyolc óra rendelkezésre állást biztosított az önkormányzatnak.

Ugyanakkor a váratlan jogi ügyek mellett váratlan pénzügyi helyzetek is adódtak. A korábbi polgármester szabadságmegváltása 4 967 118 Ft volt, emellett háromhavi végkielégítést is kapott 1 645 200 Ft összegben. A korábbi jegyző szabadságmegváltása 974 897 Ft-ba „került” az önkormányzatnak. Mindez összegek nem voltak a 2019-es költségvetésbe betervezve – annak ellenére sem, hogy a választási évre tekintettel kellett volna lennie a korábbi testületnek –, a volt polgármestert és jegyzőt törvény szerint megillető összegeket az általános tartalékkeretből fizette ki az önkormányzat.

A fentiek figyelembevételével a faluvezetés és a testület már elkezdte az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállítását. A falu működtetését a törvényben megszabott kötelező feladatok ellátásáért biztosított állami költségvetési támogatásból, a hazai és közvetlen uniós pályázatokból, valamint a hatékonyabb adóbeszedésből – ami nem jelent adóemelést! – kívánja biztosítani, szem előtt tartva a költségvetési fegyelmet és az átláthatóságot.

  1. december 17., Pilisborosjenő község képviselő-testülete