Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyelő feladata a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A fenti adatok ellátásához szükséges adminisztratív ügyintézői tevékenység elvégzése. Esetenkénti parkolóőri feladat ellátása, munkaidőkeret beosztás figyelembe vételével.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterületfelügyelői vizsga
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év- szakmai tapasztalat
 • saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42.§ alapján
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szirák Marina hatósági irodavezető nyújt, a 06/26-336-028/118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

− Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2-75/2021,  valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal jegyzője, a kinevezés és a munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.pilisborosjeno.hu – 2021. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a közterület- felügyelői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat polgármesteri hivatal illetékes ügyintézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.