Tisztelt Pilisborosjenői Vendéglátó egységek!

A veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 28. napja és április 11. napja között Magyarország Kormánya a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelkezés) értelmében kijárási korlátozásról rendelkezett.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. §A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

A fenti jogszabályi hely alapján, tekintettel arra, hogy a Rendelkezés területi hatálya Pilisborosjenő közigazgatási területére kiterjed, figyelemmel különösen a 2. § szerint meghatározottakra – valamint arra, hogy a Rendelkezés 4. § szerint nevesített alapos indokok között nem szerepel a vendéglátóhelyek felkeresése – Pilisborosjenő valamennyi vendéglátó egységében vendég csak akkor tartózkodhat, ha elvitelre alkalmas étel kiadása és szállítása a vendéglátó üzlet tevékenységébe tartozik.

A Rendelkezés 7. § kimondja, hogy az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Továbbá a Rendelkezés 8-9. § meghatározza, hogy

(1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

a 9. szakasza szerint:

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Pilisborosjenő, 2020. március 27.

Tisztelettel kérek Mindenkit, Vigyázzunk egymásra!

Tömöri Balázs
polgármester