Napirendi pont az alábbi előterjesztés volt, a benne foglaltakat a képviselők elfogadták:

Javaslat HÉSZ módosítás elindítására és változtatási tilalom elrendelésére

A helyi építési szabályzatról szóló 3/2018 (II. 16.) önkonnányzati rendeletet a Képviselő-testület megalkotása óta több alkalommal módosította. A legutóbbi módosítás a napokban fog befejeződni, a rendelet alkotására tavasz folyamán sor kerül.

A hivatkozott módosítás nem érinti a 02/1 hrsz-ú, 16. 848 m nagyságú, kivett építési terület művelési ágú ingatlant. A területfelhasználásjellege I-f-2. A felhasználás mutatói az alábbiak.

Az építési övezet egyéb elnevezése barnamezős. Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újrahasználata a terület megtisztítását követően. Néha a barnamezös terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére is használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerüen szernyezettek. Általában barnamezös területek a városok ipari körzetében találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tevékenységek örökségei vannak jelen. Kisebb barnamezős területek lelhetők fel a régebbi lakónegyedekben vegytisztítók, benzinkutak stb. kömyékén. Míg egyes szennyezett barnamezős területek évtizedek óta használaton kívül vannak, újabban nagy hangsúlyt fektetettek ezek kármentesítésére és rehabilitációjára, mivel a kereslet egyre nő a fejleszthető területek iránt.

Az ingatlan évtizedek óta elhagyott, így vélhetően a barnamezős szennyezettsége lecsökkent, vagy megszűnt, környezetében jellemzően kertvárosias lakóövezet és kereskedelmi, gazdasági terület található, így célszerű a felhasználásának jellegét felülvizsgálni. A felülvizsgálatot HÉSZ módosítás keretében lehetséges elvégezni. Annak érdekében, hogy ne álljon elő olyan visszafordíthatatlan helyzet, ami meghiúsítaná a területen elvégezhető későbbi beruházásokat, tevékenységeket meghatározó szabályozás tervezését, javaslom változtatási tilalmat is elrendelni a HÉSZ módosítás idejéig.

Az új helyi építési szabályzatok elkészítésére az épített kömyezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban ÉtV.) és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet elöírásai, szabályai vonatkoznak.

Az Étv.13. § (1) bekezdése rendelkezik a Helyi Építési Szabályzatól:
13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzat az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a kömyezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez füződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban állapítja meg.

Étv. 21-22. §-a rendelkezik a változtatási tilalom szabályairól:
21. § (1)A helyi építési szabályzat – ideértve a kerületi építési szabályzatot is – készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat – ideértve a kerületi építési szabályzatot is – készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. (2) A változtatási tilalom – ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik – három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.

Tekintrve, hogy az önkonnányzat rendelkezik helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodással a DRO Studio Bt. -vel (képviseli: Ongjerth Richárd ügyvezető Hild János-díjas terület- és településrendezési vezető tervező), nincs akadálya új HÉSZ módosítás elindításának és változtatási tilalom elrendelésének.