Ismerjék meg szolgáltatásainkat, melyekkel Önöknek vagy idős hozzátartozóiknak tudunk segíteni!

Étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk. 

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek több módját biztosítjuk:

 • az étel kiszolgálását egyidejű helyben fogyasztással (Üröm, Ady Endre u. 6.) az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára,
 • az étel elvitelének lehetővé tételét, 
 • az étel lakásra szállítását. 

A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított gépjárművével történik. Munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetést intézményünk nem biztosít. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az étkeztetés is, mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az étkeztetés igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint a szükséges igazolások, nyilatkozatok.

Nappali ellátás

Az Idősek Klubja mint nappali ellátást nyújtó intézmény a saját otthonukban élők részére biztosít helyet, ahol az ellátást igénybe vevők jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bővíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelő legyen. Azok az ellátási területen élő, tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Számukra segítséget nyújtunk életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára lehetőséget biztosítunk, igény szerint reggelit és meleg ebéd elfogyasztására, továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi szervezésű programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az idősek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes, szóbeli vagy írásbeli kérelemre történik. Az idősek nappali ellátásának igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített  nyomtatvány megállapodás kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 9/1999. SZCSM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolás, esetleg zárójelentések.
Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni, szintén szükséges egy, az intézményünk által készített  nyomtatvány kitöltése, melyhez hozzá tartozik a 9/1999. SZCSM rendelet I. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat.

Házi segítségnyújtás

Szociális alapszolgáltatás, melynek keretében biztosítjuk: 

 • a) az alapvető gondozási feladatok elvégzését,
 • b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
 • c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozónőink napi gondozási szükséglet szerint nyújtanak segítséget az ellátást igénylő lakásán Pilisborosjenő és Üröm területén. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés vagy személyi gondozás keretében biztosíthatók.

Szociális segítés: 

– a lakókörnyezeti higiéné megtartásában való közreműködés, 

– a háztartási tevékenységben való közreműködés, 

– a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás, 

– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás: 

– az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

– a gondozási  feladatok elvégzése 

– és a szociális segítés feladatai.

Gondozónőink a napi munkavégzés során maximális odafigyeléssel és szakmailag felkészülten látják el az ellátottaink számára a személyi gondozási és szociális segítési feladatokat.

Intézményünk: Idősek Klubja, Üröm, Ady Endre u. 6.

Elérhetőség: 06 26 350-162

Közösségünkben megtartjuk a születésnapokat is. Fogadják szeretettel az idén 90 éves ünnepeltünk bemutatkozását!

1933. május 7-én Pilisborosjenőn harmadik gyermekként születtem. Bátyám Szecsányi Antal, nővérem Szecsányi Mária. 

Édesapám, Szecsányi László az akkori leányiskola igazgatójaként tanított a faluban. Édesanyám Szecsányi Lászlóné a falu sváb származású gyermekeit tanította. A hatosztályos elemi iskolát a faluban végeztem. Azután Óbudán a Vincés Nővérek által fenntartott iskolában folytattam tanulmányaimat. Én is tanítói pályára készültem, tanítóképzőbe jártam. Sajnos más területen kezdtem dolgozni. 1952-ben férjhez mentem, két lányunk született, Ildikó és Ida. Lányaink születése után Pilisborosjenőn szövetkezeti vonalon az ÁFÉSZ-nál mint készletkönyvelő dolgoztam. Ezzel kezdődött a pénzügyi pályafutásom. Később Budapesten pénzügyi előadó lettem. Sok évig dolgoztam a pénzügyi vonalon. Innen mentem nyugdíjba.

Közben lányaink felnőttek, férjhez mentek. Öt unokával ajándékoztak meg minket. Nagy szeretettel foglalkoztunk velük. Sajnos férjem 1996-ban meghalt.

Férjem halála után bekapcsolódtam a faluban működő Idősek Napközi Otthona életébe. Sok új élménnyel gazdagodtam. Jól éreztem ott magam. Időközben ez a faluban megszűnt. Azóta Ürömre az Idősek Klubjába járok délelőttönként. Korlátozott mozgásom miatt autóval átszállítanak és haza is hoznak. Jó a közösség. Szeretek oda járni. Beszélgetéssel, énekléssel, különféle programokkal telnek napjaink. Délelőttjeim így sokkal gyorsabban, színesebben múlnak el. 

Unokáim felcseperedtek, hárman férjhez mentek és hat dédunokával ajándékoztak meg. Nagy öröm számomra, amikor meglátogatnak. Hetedik dédunokám is már nemsokára megszületik. Szeretem a családomat. Boldog vagyok, amikor együtt lehetünk.

Örülök, hogy megértem ezt a szép kort.  

Pilisborosjenő, 2023. május 11.

Banai Benőné

 

SOS segélyhívó készülék

Az idén új szolgáltatást vezetett be az intézményünk. Az önkormányzat engedélyével az Idősek Klubja az SOS Központ Kft.-vel kötött szerződést és rendelt 35 db segélyhívó készüléket, mely egy XXI. századi technológiával gyártott,  új, modern eszköz, amit egyszerű használni.

Ezzel az eszközzel szeretnénk biztosítani az emberek krízishelyzetének megelőzését és gyors, hatékony megoldását.  A készüléket 2021. június óta használják Pilisborosjenőn és Ürömön, sok egyedül élő idős embernek nyújt nap mint nap segítséget.

 • GPS-helymeghatározás
 • kétirányú kommunikáció
 • elesésérzékelő
 • 24 órás diszpécseri központ
 • applikáció

A készülékről további tájékoztatást kap az Idősek Klubjában: Üröm, Ady E. u. 6. 

                                                                   Telefon: 0626350-162