Az Önkormányzat Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságának és Pénzügyi Bizottságának tagjai, valamint az önkormányzat jogi képviselője a rendelkezésükre álló információk alapján – sok-sok egyeztetést követően – elkészítették a lazareth-i terület rendezési tervének alapját. A rendezési terv célja, hogy a terület 2004 óta húzódó közművesítése befejeződhessen, és egy újabb perekkel terhelt fejlesztési terület sorsa rendeződhessen. Mivel az Önkormányzat is tulajdonosa 19 teleknek a területen, a rendezés és közművesítés a falu vagyonát is jelentősen megnöveli. A rendezés következő lépése az kapcsolattartási és ingatlanadatok egyeztetése a tulajdonosokkal. Az erre szolgáló űrlapot a rendezési terv oldalán tudják elérni: pilisborosjeno.hu/lazaret

A kiindulási helyzetről röviden: a 20 hektáros, gyönyörű fekvésű fejlesztési területen 182 db építési telek lett kialakítva, amelyből annak idején 19 db telket ajándékba kapott az Önkormányzat. A fejlesztés első fontos lépéseként 2004-ben a lazaréti tulajdonosok megállapodást kötöttek, mely szerint saját költségen közművesítik a teljes területet. Ezen megállapodás alapján nem csak a szokásos víz-, villany- és gázközművek, hanem a közvilágítás, a szilárd burkolatú utak és a csapadékvíz elvezetés költségeit is vállalták a tulajdonosok. Ezt a megállapodást kivétel nélkül minden tulajdonos aláírta, és a mai napig érvényben van, ami azt jelenti, hogy az aláíró tulajdonosok, illetve jogutódjaik kötelessége a terület közművesítését elvégezni.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben sikerül rendezni a terület problémáit, a lazaréti telkek további felértékelődése várható. Azon túl, hogy a terület igen kedvező és szép fekvésű, panorámás, a telkek felértékelődéséhez hozzájárul az agglomerációs települések további belterületbe vonását fékezni igyekvő törvényi szabályozás, illetve a beépítetlen észak-budai és ürömi telkek csökkenő száma is. Az Önkormányzat számára nem csak a terület problémáinak megoldása és a faluközösséget terhelő viták megszüntetése kiemelt fontosságú, további jelentős szempontot jelent a 19 önkormányzati tulajdonban lévő lazaréti telek mint közvagyon értékének megőrzése, illetve falufejlesztésre fordítható forrásként való biztosítása is.
Az elmúlt hónapokban összegyűjtöttük és áttekintettük a fejlesztési területtel kapcsolatos összes rendelkezésre álló információt. E feltérképező munka során világossá vált, hogy a 16 év alatt kialakult tarthatatlan helyzet az Önkormányzat aktív közreműködése nélkül nem megoldható, és a hátralévő munkálatokat az Önkormányzat szervezésében kell elvégezni.
A legfontosabb kérdések, amelyekre a felderítő munka során választ kerestünk:
– Milyen értéket képvisel a tulajdonosok egy része által eddig elvégzett közművesítés?
– Mennyibe fog kerülni a közművesítés befejezése?
– A teljes közművesítési költség milyen mértékben terhelhető az egyes telkekre? (Ennek mértéke telkenként különbözik)
– Az adott telek tulajdonosa(i) vagy jogelődjei ebből mennyit fizettek már be?
– Tartozik-e az adott telekhez osztatlan közös tulajdonban lévő telekrész?
– Milyen módon lehet úgy beszámítani az osztatlan közös, fedezeti telkek értékét, hogy a telkek értékének beszámítása egyrészt maximálisan korrekt (ezáltal elfogadható) legyen a tulajdonosokkal szemben, másrészt az Önkormányzat részére ne hordozzon anyagi kockázatot?
– Milyen mértékű az adott telket terhelő, még megfizetendő közművesítési költség a korábbi befizetések, valamint az osztatlan közös tulajdon beszámítási értékének levonása után?
E kérdések megválaszolására feldolgoztuk és adatbázissá szerveztük az osztatlan közös telkek több, mint 1200 oldalnyi tulajdoni lapját. Ugyancsak adatbázisba illesztettük a 2004. évi megállapodás feltételeit (az eredeti tulajdon mérete, az út céljára átadott, az Önkormányzatnak ajándékba adott és az osztatlan közös tulajdonba adott telkek mérete). A felderítő munka során igyekeztünk felkutatni a telkeket érintő tulajdonosváltozásokat is a jogutódlások lekövetése céljából. E munkának meghatározó részét dr. György Péter, az Önkormányzat jogi képviselőjének irodája és dr. Zádor István, a pénzügyi bizottság külső tagja végezték el, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni nekik.
A fejlesztés befejezésének anyagi és jogi kereteit egyedi Településrendezési Szerződések (TRSZ) formájában szándékozunk megteremteni, amelyben az egyik szerződő fél az Önkormányzat, a másik szerződő az adott telek tulajdonosa. E szerződésekben építési telkenként összegszerűen meg lesz határozva az adott telekre vonatkozó közművesítési költség, a beszámításra kerülő korábbi befizetések, illetve a szintén beszámításra kerülő osztatlan közös tulajdoni hányad beszámítási értéke.
A szerződések során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a 2004. évi megállapodásban az akkori tulajdonosok nemcsak a saját telkeik közművesítési költségeit vállalták, hanem az Önkormányzatnak háttérfejlesztési hozzájárulásként ajándékba adott 19 telek, illetve a közművesítés költségeinek részbeni fedezésére kialakított 20 osztatlan közös telekben képviselt tulajdoni hányad közművesítésének költségeit is.
Az egyedi TRSZ-ek megkötésének első lépéseként on-line űrlapkitöltés formájában adategyeztetést kezdeményezünk az érintett lazaréti tulajdonosokkal az Önkormányzat honlapján kialakított felületen (pilisborosjeno.hu/lazaret). Adateltérés esetén személyes egyeztetés során pontosítjuk az adatbázisban szereplő adatokat a tulajdonosok által bemutatott alapdokumentumok alapján. Már most kérjük az érintett tulajdonosokat az összes, Lazarétre vonatkozó dokumentumaik előkeresésére és összekészítésére.
További lépésként véglegesítjük az elszámolást a korábbi közművesítést finanszírozókkal. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat által korábban megkötött TRSZ-ekkel kapcsolatban befolyt, elkülönített számlán kezelt pénz egy részének felhasználásával befejezzük a lazaréti közvilágítás kiépítését, az erre vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírása jelenleg folyamatban van.
Az új megállapodások megkötése érdekében elkészítjük az új TRSZ-tervezet sablonját, amelynek felhasználásával, a konkrét, adott ingatlanra vonatkozó összegek feltüntetésével készülnek majd el a konkrét szerződéstervezetek. A tervezetről minden érintett tulajdonos értesítést fog kapni, amely részletes kimutatást tartalmaz majd a közművesítés teljes költségéről, a beszámított korábbi befizetés(ek)ről, a beszámított osztatlan közös telek értékéről, valamint a befizetendő összegről. Az új, egyedi TRSZ megállapodások aláírása, az abban rögzített fizetési kötelezettségek teljesítése esetén az Önkormányzat engedélyezi a tulajdoni lapokon szereplő keretbiztosítéki jelzálog törlését, így a kötelezettségüket rendező tulajdonosoknak lehetőségük nyílik jelzáloggal terhelt banki hitel felvételére. A TRSZ-ek alapján beérkező befizetések függvényében, külön szakaszokra bontva zajlik majd a hátralévő munkák elvégzése, közbeszerzési eljárások keretében, átláthatóan, minden esetben több ajánlatból kiválasztva a legkedvezőbbet. A pályázati forrásbevonás lehetőségét nem zárjuk ki, de fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy a falu más, elmaradott infrastruktúrájú, sűrűn lakott területeivel szemben nem élvez prioritást Lazarét, ahol a belterületbe vonás miatti értéknövekmény bőséges fedezetet jelent az infrastruktúra kiépítésére.
Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 2004. évi megállapodás alapján a lazaréti fejlesztési területnek önfinanszírozónak kell lennie. A lakosság által befizetett adókból az Önkormányzat egyelőre nem finanszíroz sem közművesítést, sem útépítést a 2000 után belterületbe vont fejlesztési területek vonatkozásában. Minden átvett forrással elszámolunk, a lazaréti közművesítési munkákból az Önkormányzat nem törekszik profitszerzésre.
Minden érintett lazaréti telektulajdonost arra kérünk, hogy legyen teljes mértékben együttműködő partner a terület közművesítési problémájának megoldásában.

Köszönjük.