Letölthető dokumentumok

Kérelem nyomtatvány»

Vagyonnyilatkozat letöltése»

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző lakásfenntartási támogatást nyújt:

 • a villanyáram-,
 • a víz- és
 • a gázfogyasztás,
 • a távhő- szolgáltatás,
 • a csatornahasználat és
 • a szemétszállítás díjához,
 • a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz,
 • a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez,
 • a közös költséghez,
 • a tüzelőanyag költségeihez.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2012-ben 28.500,-Ft) 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

Kötelező mellékletek

1. 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat

(Vagyonnyilatkozat letöltése»)

2. a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása

 • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelembenyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása,
 • a  háztartásban élők nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolása. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)
 • jövedelemmel nem rendelkezők, álláskeresők esetén a Pest Megyei  Kormányhivatal Munkaügyi Központ (Budaörs, Nefelejcs u. 3.) által kiadott igazolás, határozat  az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről.
 • gyermektartásdíj utolsó 1 havi igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolata, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolata;
 • családi pótlék folyósításának igazolása.
 • 18. életévét betöltött nappali tagozaton tanuló esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, illetve, hogy rendszeres pénzellátásban (ösztöndíj, szociális segély, stb.) részesül-e;

3. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása

a lakásfenntartási  támogatás  megállapításához szükséges  az  alábbi adat   megállapítására, igazolására szolgáló iratok másolatának csatolása:

a) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat,

b) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adat,

c) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatait,

d) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatai.

4. társasház estén a közös képviselő 12/a melléklet szerinti nyilatkozata

 

Példa

Példaszámítást végezve a törvényi rendelkezések figyelembe vételével, az a család, ahol két felnőtt és két gyermek él egy háztartásban, és a háztartásban az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 71.250 Ft, egy maximálisan figyelembe vehető 65 m2-es lakásnagyság és a törvény alapján erre a lakásnagyságra számított 450 Ft/m2-es lakásfenntartási költség mellett támogatásban nem részesíthető. Ezen rászorultak támogatására az Önkormányzat önálló támogatási firmaként beiktatta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletébe a lakásfenntartási támogatás új formáját.

Az Önkormányzat a Sztv. 38.§ (2)-(7) bekezdésében foglalt normatív lakásfenntartási támogatáson túlmenően helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti  azt a személyt, aki lakással vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik,  abban lakik, illetve akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a, és a háztartás egyik tagjai egyikének sincs vagyona. A feltételeknek együttesen kell fennállnia.

Ezzel párhuzamosan a jövőre vonatkozóan megszűnik a méltányos ápolási díj, de megmarad azok részére, akik eddig megkapták határozatlan időre, mindaddig, míg a jogosultsági feltételek fennállnak, illetve továbbra is megmarad a jegyzői hatáskörben elbírálandó normatív ápolási díj.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása teljes egészében olvasható mind az újságban, mind a honlapon. Igénylőlapot és további segítséget kaphatnak a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjétől.

Tisztelettel: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző