Kt meghívó 02. 16.

2022. évi költségvetési tervezet megvitatása

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény-a továbbiakban: Áht.- és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 202. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.482 194Ft, Az adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük a 2021-évi tény adatokat ezért ezen a soron csak a ténylegesen várható összeg szerepel, adómérték emelés nem történt. A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2022. évi támogatások alapján történt, amely: 286 477 073 Ft. A finanszírozási rendszerben helyet kapó új tétel a szolidaritási hozzájárulás, amely községünk tekintetében: 4 317 903 Ft. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Önrészt biztosítunk a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, és egy kisbusz vásárlásához is.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. 

A hóeltakarításra és a közvilágításra szánt keret nőtt a tavalyihoz képest, mivel egyre nagyobb területet érint. Az idősek nappali ellátása szintén magasabb előirányzattal szerepel a tervezetben, ezenkívül a szociális támogatásokra fordítható keret is növekedett.

Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára, a most elfogadásra kerülő rendelet értelmében szélesebb körben vehető majd igénybe. 

A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 286 476 000 Ft

Ebből: az önkormányzat működésének általános támogatása: 99 399 150Ft

köznevelési feladatok támogatása: 117 121 600 Ft

egyéb szociális feladatok támogatása: 8 081 870 Ft

család és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 4 287 440 Ft

intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 48 296 839 Ft

kulturális feladatok támogatása: 9 290 174 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 132 318 000 Ft

Közhatalmi bevételek: 283 000 000 Ft

Működési bevételek: 46 590 000 Ft

Felhalmozási bevételek: 106 777 000 Ft 

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 408 581.  Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak személyi jellegű kiadások előirányzatának tervezésekor figyelembe kellett venni a minimálbér és a garantált bérminimum változását. A minimálbér 200 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ra növekedett.

A 2022. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben a kártalanítási kötelezettség miatt.

Az Önkormányzat két Társulásban is részt vesz, melynek fenntartásához hozzájárul.  

A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz hozzájárul 2 200 000 Ft összegben.

A községben működő civil szervezeteket 2022-ban is támogatja, a múlt évben elfogadott civil rendeletnek megfelelően 10 200 000 Ft összegben. 

A költségvetési tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 360 840 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:46 358 000 Ft

Dologi kiadások: 251 800 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:7000 Ft

Egyéb működési célú kiadások:51 224 000 Ft

Beruházások: 602 027 000 Ft

Felújítások:78 740 000 Ft

Finanszírozási kiadások: 340 667 000 Ft

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség a bevételek alakulásának függvényében. A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. Az egyes kiadásokat a kötelezően teljesítendő feladatok és az elnyert pályázatok megvalósítása határozzák meg. A tervezett beruházások biztosítják az önkormányzat vagyonának gyarapodását és fejlődését.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mellékelt Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetése tárgyú, 1/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendeletet, mellékleteivel egyetemben megalkotja. Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben elfogadottak alapján írja ki a helyi civil egyesületeknek szóló a pályázatot a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 15/2019 (XII.12) önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

  1. A képviselő-testületi ülést a polgármester indokolt esetben a soron következő időponttól eltérően is összehívhatja (soron kívüli ülés).
  2. A Képviselő-testület soron kívüli ülését a polgármester önálló jogkörben, valamint a képviselők egynegyedének, a Képviselő-testület bizottságának, vagy a kormányhivatal vezetőjének az indítványára hívja össze. Az indítványban meg kell jelölni az ülés összehívás szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthető elő.
  3. A polgármester a Képviselő-testület soron kívüli ülését 15 napon belüli hívja össze.
  4. A soron kívüli ülésen az ülés napirendjére új napirendi pont csak minősített szavazati aránnyal megerősítve vehető fel. A napirendi pont felvételét a tárgyalás megkezdése előtt szavazásra kell bocsájtani.
  5. A soron kívüli ülés meghívóját a napirendi pontként javasolt előterjesztéssel együtt legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző napon kell kézbesíteni.
  6. A soron kívüli ülés vezetése egyebekben a soron következő ülésre vonatkozó szabályok szerint történik.

A másik ok, amiért az SzMSz módosítása szükségessé vált, hogy Bozsódi Borbála képviselő asszony a Külső-településrészek Bizottsági tagságáról, valamint a tanácsnoki tisztségéről lemondott. A tanácsnoki tisztséget a továbbiakban Antonovits Bence képviselő látná el, új feladatkörben meghatározva azokat a környezetvédelmi szakterületi kérdéseket, amelyeket külön felkérés szerint a Képviselő-testület megfogalmazott, a 8/2022. (I. 26.) KT határozata szerint.

A Külső-településrészek Bizottsági tagságáról Kiss Ildikó külsős tag is benyújtotta a lemondását, így ezt is szükséges az SzMSz szövegezésén és mellékletén átvezetni. A Külső-településrészek Bizottsága a továbbiakban 3 fővel, két képviselői tagsággal: Antonovits Bence, valamint Dömötörfy Zsolt képviselőkkel és Keresztes Gábor külsős taggal látja el továbbiakban a bizottsági feladatát. 

A Személyi változáson túl a képviselői tiszteletdíjak és a tanácsnoki tiszteletdíj emelésére – hasonlóan a polgármesteri illetményhez javaslatot teszünk. A javaslat szerinti emelés a költségvetésbe tervezett, annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A képviselői tiszteletdíjat bruttó 80.000,- forintban, a tanácsnoki tiszteletdíj bruttó 342.000,- forintban állapítaná meg jelen előterjesztés szerint a Képviselő-testület.

A fenti javaslatokat a testület elfogadta. 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-ban foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja.

Pilisborosjenő szavazatszámláló bizottságainak tagjai

1. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő Fő utca 16. 

Tagok: Gábeli Györgyné

Puskás Zsoltné

Király Tibor

2. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő Fő utca 16. 

Tagok: Metzlerné Kútvölgyi Eszter

Szekeres Ildikó

Mátyus Györgyné Sereg Csilla

3. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő volt Téglagyár irodaépülete (Téglagyári tér 3143/4 hrsz.)

Tagok: Királyné Váradi Valéria

Kalmár Gabriella

Gyarmati Istvánné

Póttagok

Puskás Zsolt

Révész Árpádné

Lévay Ákos

Veres Gusztávné

Zmeskál Zita

Kósa Tibor

Zsíros Annamari

Farkas Gabriella Erzsébet

Vizhányó Anikó Piroska

Gyarmati Klára

Nováki Attila

Tájékoztató 2022. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettség ellenőrzéséről

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága megállapította, hogy a törvényes határidőig minden képviselő teljesítette az Mötv-ben előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy következő ülésén tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság vizsgálatának eredményéről.