Az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest két napirendi pontot a képviselők előrehoztak, és megtárgyalandó témaként felvették a 2097 Csoport Egyesület kérelmét Reitter pince ügyében pályázati határidő miatt.

ZÁRT ÜLÉS

 • Javaslat az 575 hrsz. és 638. hrsz-ú ingatlanok ügyében hozott határozat felülvizsgálati kérelmének elbírálására

Poteczki Imréné 1.000.000 Ft településfejlesztési hozzájárulásra befizetett összeg visszafizetésére irányuló kérelmét az összes benyújtott dokumentumban foglaltak megismerése és mérlegelése után elutasítja. Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az igénye alátámasztásául előadott szerződéskori kényszerítés tényének a megállapítása nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, arról a Budakörnyéki Járásbíróság dönthet érdemben. 

NYÍLT ÜLÉS

 • Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem vagyonkezelői kérelmének elbírálására

A testület a vagyonkezelői/mederkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek mellett megadja: A jelenlegi hozzájárulás kizárólag erre az üzemre, kérelembe foglalt a tevékenységre és legfeljebb egy évre érvényes. A havi rendszerességgel előírt akkreditált méréseket a bebocsátási pont felett és alatt is elvégzi, az Önkormányzatnak folyamatosan – a laboreredmények kézhezvételétől számított 3 napon belül – a labor jegyzőkönyveket megküldi. Szúrópróbaszerű mintavétel lehetőségét és ennek fedezetét biztosítja – évente legfeljebb négy alkalommal – az Önkormányzat által felkért szakértők részére. További feltételek is felmerültek lakossági kérések alapján (fizikai zár szennyezés esetén, hosszabbítás feltétele az előírt zajszint betartása, növénysáv telepítésére kertészeti terv), melyeket külön megállapodásban rögzítik.

 • Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt jelentősebb eseményekről a testület elfogadta (fővárosi csatornahálózatra való csatlakozás újabb fejleményei, országgyűlési választások, népszavazás, népszámlálás, vekop bölcsőde ellenőrzés rendben találták, április 30-ig elkészül a kivitelezés, vekop közlekedésfejlesztés előkészületei, Top plusz pályázatok benyújtása megtörtént, Faluház alsó szintjének felújítása megtörtént, focipálya környéki tervezés, Lazarethi úttervezésre szerződéskötés még hátravan…).

 

 • Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására

A testület támogatta a Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesületének autó vásárlás támogatási kérelmét, a kilenc személyes kisbusz vételárának 30 %-ának megfelelő – de legfeljebb 3 000 000 Ft – összegben, azzal a feltétellel, hogy ha Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesülete 10 éven belül eladja a kisbuszt, akkor az Önkormányzatnak elővásárlási joga legyen és az eladási árba a legfeljebb 3 000 000 Ft támogatás kerüljön beszámításba.

 • Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő időpontok szerinti meghirdeti a közmeghallgatások időpontjait. Tapasztalat szerint a lakosok körében a tematikus lakossági fórumok népszerűbbek, ezért idén három helyett kettő alkalom lesz.

Közmeghallgatás időpontja
2022. április 11. hétfő 18.00 Ófaluban
2022. november 7. hétfő 18.00 Külső településrész

 

 • Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására

Pilisborosjenő település közlekedésbiztonsági fejlesztések VEKOP-5.3.2-15-2020-00061, számú pályázat megvalósítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indít. Három tagú Bíráló Bizottságot hoz létre a beérkezett ajánlatok elbírálására. A Bíráló Bizottsági tagnak felkéri: dr. Sasi Nagy Editet, Dr. Zádor Istvánt, Kujbus Mariannt. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a közbeszerzés lebonyolításhoz szükséges valamennyi eljárás cselekmény megtételére. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze döntésre a képviselő-testület elé. 

 • Javaslat tanácsnok lemondásának elfogadására és új tanácsnok kinevezésére 

Bozsódi Borbála képviselő munkáját megköszönve tanácsnoki megbízatásáról való lemondását jelen Képviselő-testületi ülés dátumával elfogadta. Antonovits Bence képviselőt a tanácsnoki feladatok ellátásával 2022. január 01. napjával megbízza az előterjesztésben szereplő feladatokkal.

 • Javaslat pályázat kiírására Mesevölgy óvoda vezetésére

A Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde vezetője – Metzlerné Kutvölgyi Eszter – vezetői megbízása 2022. július 31. napjával megszűnik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A testület az előterjesztésben szereplő pályázatot elfogadta.

 • Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-ában foglaltak alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok végrehajtásáról. A működési feltételek biztosítása, a költségvetés előkészítése és megalkotása, a gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint az együttműködési kötelezettségek meghatározása érdekében a korábbiakban közigazgatási szerződés keretében megkötött Együttműködési megállapodást minden évben – törvényi előírásoknak, valamint a megkötött közigazgatási szerződés szerint is – felülvizsgál és idén változtatások nélkül elfogadta. 

 • Javaslat Polgármester szabadságolása tervének elfogadása

A polgármester szabadságolási ütemtervének tekintetében a döntési jogosultság a Képviselő-testületet át nem ruházható hatáskörében illeti meg. Az előző években ki nem vett napok száma: 36 nap, éves szabadság 43 nap, összesen: 79 nap, melynek ütemezése az előterjesztésben szerepel, bár Tömöri Balázs polgármester szerint vélhetően nem realizálható.

 • Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának módosítására

Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCIX. törvény módosította többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-át is. Jogszabály módosítás kapcsán 2022.-től megváltozik a polgármesterek díjazása. A korábbi és a megemelt illetmény közötti különbözet a mindenkori költségvetési törvényben kerül biztosításra. Erre vonatkozóan a Kormány megalkotta 9/2022. (I. 14.) Korm. rendeletét a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról. A rendelet alapján 3 610 011 Ft összegű támogatást kapunk, mely csak a polgármester és az alpolgármester illetményének rendezésére fordítható. Az Mötv. új szabályozása a polgármesteri illetmény vonatkozásában az alábbi:

 

Lakosságszám Jelenlegi összeg Új összeg 2022-től

 

2001–5000 548 460 780 000

A polgármester nem kíván élni a törvényadta emelés teljes lehetőségével, hanem csak olyan mértékben, hogy az ő és az alpolgármester illetményének különbözete ne terhelje a település költségvetését, hanem azt teljes mértékben fedezni lehessen a biztosított központi támogatásból. A fentiek alapján Tömöri Balázs polgármester részére 691 608 Ft, Komlós Tibor alpolgármester részére 567 810 Ft illetmény szerepelt az előterjesztésben. Ennek oka kettős, egyik ok, hogy így teljes egészében a központi támogatás nyújt fedezetet az emelésre, másik ok pedig, hogy az alpolgármesteri fizetés a polgármester illetményéhez igazodik (jelen esetben annak a 82 %-a).

Az előterjesztés javasolja ezen felül a képviselők tiszteletdíjának az emelését is az infláció mértékével emelni: 2019 októberéhez képest ez 14 %, azaz a mostani 70 000 Ft mértékű tiszteletdíjat 80 000 Ft összegre. A tanácsnok bérezésére visszatérnek a következő alkalommal.

 • Javaslat un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta azzal a módosítással, hogy csak a régi épületrészt, az “un” tanítói lakás legyen védett.

 

 • Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő bérleti szerződés módosítására 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata és a Magyar Telenor Nyrt 1997. április 29.-én, szerződést kötött a Pilisborosjenő külterület 015/1 hrsz. alatt felvett, található ingatlan egy részére mobiltelefon bázisállomás üzemeltetéséhez szükséges távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljára. A szerződő fél a Magyar Telenor jogutódja a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2021. november 29-én a társaság írásban megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy további szolgáltatónak szeretné „albérletbe” kiadni a tornyot. A meglévő antennatoronyra új panelantennák kerülnének úgy, hogy a kábelvezetés megoldható a mostani nyomvonalon. Ezenkívül egy új kültéri berendezés is csatlakozna a már meglévő mellé. A cég szakértője nyilatkozott arról, hogy a bővítés 5G technológiát nem érint. A bérleti díj a fejlesztést követően kiegészülne évi 400 000 forinttal. 

A  testület a javaslatot elfogadta azzal, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a céggel a bérletidíj alapú százalékos megosztásról tárgyaljon. Az FFT Bizottság kérése, hogy legyen részletes ismertető arról, hogy az újonnan felszerelendő berendezések melyik szolgáltató milyen szolgáltatásához kapcsolódnak, mi indokolja a felszerelésüket, továbbá felhívja a figyelmet a település 5G mentességének betartására. Hosszabb távon kérjük, hogy csak a szükséges, mindenképpen indokolt mértékű sugárterhelés növekedésnek tegyük ki a falut.

 • Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez

Tavaly szeptemberben megújításra került az önkormányzat és Dr. Bernád Zsolt között a feladat-ellátási szerződés, valamint az önkormányzat kialakított az egészségházban egy korszerű fogorvosi rendelőt, amelyben 2021. októberében a fogorvos megkezdte a rendelést. Időközben Dr. Bernád Zsolt az ürömi fogorvosi praxisát értékesítette és jelezte, hogy Pilisborosjenőn kívánja kizárólagosan folytatni alapellátási fogorvosi tevékenységét. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő illetékeseinek tájékoztatása alapján a fogorvosi tevékenység közfinanszírozásnak nincs akadálya, mivel a lakosság szám már meghaladta a 3700 főt. A testülete úgy dönt, hogy megadja a hozzájárulását Dr. Bernád Zsolt számára az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. tv. szerinti önálló pilisborosjenői praxisjog megszerzéséhez.

 • A tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a 2022. évi munkaterve elfogadásáról szóló előterjesztés a testület elfogadta.
 • Sürgősségi előterjesztés a Reitter pince felújítása ügyében

A 2097 Csoport Egyesület nevében az alábbi kérelemmel fordult a képviselő testülethez. A Magyar Falu Program keretében egyesületünknek lehetősége nyílt ingatlan felújításra pályázni max 7 millió Ft értékig, olyan ingatlanra amely önkormányzati tulajdonban van és azt az önkormányzat min 5 évre ingyenes használatra átengedi az egyesületnek. Egyesületünknek szüksége van egy olyan helyiségre, ahol találkozókat és egyéb egyesületi programokat tudunk lebonyolítani. A Reitter pince alkalmas lehet erre a célra, amennyiben olyan felújításon és átalakításon esik át, amivel az ingatlanban vizesblokk, mosdó és fűtés is megvalósul. A pályázati kiírás szerint arra is van lehetőség, hogy az ingatlant közösen használja az önkormányzat és az egyesület, a használatot olyan arányban megosztva, amilyen arányban a két fél a felujítási költségekhez hozzájárult. Az egyesületünknek megfelel a közös használat.

A testület a kérést támogatta azzal, hogy a részleteket külön szerződésben rögzítik akkor, ha a pályázat támogatást nyert. 

ZÁRT ÜLÉS

 • Javaslat önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló 51/2021. (VI.23.) KT határozat módosítására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 51/2021. (VI.23.) számú határozatának 4. pontjában szereplő 2473/2 ingatlan 2337/6 hrsz számú hrsz.-ének értékét az értékbecslés meghatározott 936. 000- Ft összeggel ellentétben a 400.000 Ft. értékben értékesíti Stankovics János használó részére, tekintettel arra, hogy önálló ingatlan nem alakítható ki rajta, az ingatlan más célra nem használható, az ingatlant már amúgy is lekerítette és használja, valamint arra, hogy Stankovics János településünk díszpolgára és rengeteg energiát, munkát fektetnek településünk életének javításába. Az előterjesztéshez képest a testület azt a döntést hozta, hogy egységesen szeretné kezelni a területet, mert ellenkező esetben a földhivatal be sem jegyezné a területet, ezért megnyugtató jogi rendezésként azt tudja felajánlani, hogy ingyenes használatra kössünk megállapodást.