=> Javaslat Waldorf egyesület kérelmének megvitatására

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület Bérleti szerződés meghosszabbítása és módosítása iránti kérelmet nyújtott be január 15. napján.

A kérelemben előadták többek között, hogy az iskola jelenleg négy osztállyal működik. A tanulók létszáma 57 gyermek, a pedagógusok létszáma 8 fő. Az iroda és gazdasági területen további 5 fő dolgozik munkavállalóként. A fenntartó egyesületben, mint civil szervezetben közel 100 tagjuk van, mindenki önkéntes munkát végez. A pilisborosjenői gyermekek száma az iskolában 26/57 (45%) Az iskola költségvetése meghaladja az évi 100.000.000,-Ft-ot.

Az évek során mind a Képviselő Testület tagjaival, mind önállóan, számos lehetőséget vizsgáltak meg az iskola esetleges költözését illetően. Végignézték az általuk ismert összes szóba jöhető területet, épületet, számos tervet készítettek.

Ebben figyelembe kellett venniük az anyagi lehetőségeiket is. Az iskola alapítását közvetlenül kísérő Covid járvány, és az azt követő gazdasági- és társadalmi változások, valamint a további gazdasági recesszió őket is közvetlenül érintette. Ehhez járult még az épület nem tervezett fejlesztési követelménye. Mivel az építés óta megváltoztak a tűzvédelmi előírások, kötelezően meg kellett valósítaniuk egy több mint 10.000.000,-Ft-os beruházást, amely a folyamatos térkialakítás, termek és eszközök beszerzése, új konyha és étkező kiépítése mellett extrém anyagi terhelést jelentett. A remélt pályázati és forrásteremtési lehetőségek sorra szűkültek, bezárultak. Így a költözés lehetőségét fokozatosan el kellett vetniük.

A 2023-as évben folytatták az egyeztetéseket egy másik irányban. Tömöri Balázzsal és Jávor Csabával egy hosszabb folyamatban, rendszeres találkozók során igyekeztek kidolgozni azokat a verziókat, amelyek a leginkább kihasználják a szinergiáinkat, közösen tudnák célokat és irányokat megfogalmazni. A vagy-vagy megoldás helyett arra keresték a választ, miképpen élhet együtt az iskola és a Faluház mindaddig, amíg kedvezőbb gazdasági helyzet áll elő, megnyílnak újra bármelyikünk számára a lehetőségek.

Mind a Művelődési Háznak, mind az iskolának közép- hosszabb távon nagy szüksége volna színházteremre, valódi rendezvénytérre. Ennek lehetőségeit is körbejárták. A mindkét fél számára hosszú távon legideálisabb verzióban az iskolaépület iskolaként működhetne tovább, amíg a Művelődési Ház önálló, színház és rendezvényteremmel rendelkező épületet kapna a most romos régi falugondnokság és Szedmák ház területén, közvetlenül összekapcsolva a Német Nemzetiségi Tájház udvarával, mint rendezvénytérrel.

Addig azonban közösen arra jutottak, hogy meg tudják oldani az együttélést az épületben, mindkét funkciót megtartva.

Kérik, hogy a bérleti szerződésük hosszú távú szerződésre módosuljon határozatlan időre, legalább három év felmondási idővel vagy legalább 20 évre szóló határozott idővel. Ez a – biztonságot adó és megnyugtató – megoldás a teljes iskolaközösségre és az iskola további működésére, fejlődésére is nagyon pozitív hatással volna.

Szeretnének továbbá a jelenleg nagyon alacsony havi rezsi átalányt egy reálisabb összegre módosítani, ezzel jobban elosztva az év során a rezsi terheit. A pontos rezsi elszámolhatóság miatt pedig szeretnék (elsősorban villamos) mérőórák felszerelését kérni. A legideálisabb megoldás, ha az iskolának vannak külön mérőórái, és ezek alapján fizetik az áramszámlát. A bérleti szerződés megkötésekor megállapodott négyzetméter alapú számlázás már nem reális, és számukra rendkívül kedvezőtlen. A tavalyi évben az általuk kalkulált, betervezett áramszámla díjhoz képest (amit a korábbi évek adataiból számolt, az áremelkedést maximálisan figyelembe véve) 1.200.000,-Ft-tal magasabb számlát kaptak. Mivel az iskola nonprofit köznevelési intézmény, nagyon érzékenyen érinti a költsége ilyen drasztikus megemelkedése, kérik ezért, hogy ennek a költségnek legalább a 50%-át lelakhassák.

Az iskola bérleti díjára 339.885 Ft/hó, 4.078.620 Ft/év, a közüzemi díj átalány 92.820 Ft/hó, 1.113.840 Ft/év, év végén a valós fogyasztás kiegyenlítésére 2022. évben 4.403.636 Ft, 2023. év első hét hónapjára pedig 4.433.000 Ft fizettek be.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság is tárgyalta, és abban az is szerepel, hogy a két bizottság javaslata mellett – tekintve, hogy a döntés a lakosság széles körét érinti – célszerű lakossági fórumon vagy internetes szavazó felületen kikérni a falu lakóinak véleményét.

A testület az ülésen végül abban állapodott meg, hogy mivel a Településközpont stratégia vitaanyaga február végére elkészül, ezt bevárják és ezt követően lesz internetes lakossági véleménynyilvánítási lehetőség és áprilisban lakossági fórum. Kérték továbbá, hogy a Faluház vezetője is be legyen vonva a Településközpont stratégia vitaanyag tárgyalásába. Lakossági vélemények beszerzése után a testület a Településközpont stratégiával együtt fog dönteni a Waldorf egyesület kérelméről.

=> Beszámoló a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

A képviselők elfogadták a beszámolót.

=> Javaslat 027 TRSZ módosítására

Arra való tekintettel, hogy a tulajdonosok meg kívánják kezdeni a már belterületbe vont területeik mielőbbi megosztását, és a közművesítést el kívánják indítani, valamint, hogy a 027/1-3 hrsz-ek alatti ingatlanok belterületbe vonását a Kormányhivatal elutasította (az eljárás jelenleg bírósági szakaszban van) a Felek jelen előterjesztés mellékleteként bemutatott TRSZ módosítást hozzák létre azzal, hogy a TRSZ jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. A TRSZ szerint a tulajdonosok kérik a Szabályozási Tervet módosítani, oly módon, hogy egy 16 m széles bekötőút kerüljön kiszabályozásra, amelynek az egyik fele 8 m szélességben belterületi ingatlanra esik. Az út másik fele a 027/1-3 belterületbe vonását követő második ütemben történő telekmegosztás során alakítható ki. A leendő lakópark bejáratának ez az útkialakítás lehetővé teszi vendégparkolók kiépítését és a kommunális hulladék központi gyűjtését, addig pedig a 8 m széles belterületi út biztosítja az első ütemben megosztásra kerülő ingatlanok megközelítését. Az önkormányzat vállalja, hogy a TRSZ módosítás aláírását követően a folyamatban levő HÉSZ módosítási eljárásban a TRSZ módosításban foglaltakat a HÉSZ-ben átvezeti, az ehhez szükséges HÉSZ módosítás költségét az Önkormányzatot viseli. Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület támogatta a 027 TRSZ módosítását.

=> Javaslat 2024. évi költségvetési rendelet elfogadására

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 063 580 357 Ft, Az adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük a 2023-évi tény adatokat ezért ezen a soron csak a ténylegesen várható összeg szerepel. A helyi iparűzési adó mértéke ettől az évtől a Képviselő-testület döntésének értelmében 2%-os szinten került megállapításra, melyet a tervezet is tartalmaz. A 2024-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2024. évi támogatások alapján történt, amely: 493 361 626 Ft. Ez az összeg tartalmazza a pedagógus bérrendezés költségeit is.  A szolidaritási hozzájárulás ebben az évben: 9 444 371 Ft. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Önrészt biztosítunk a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, amennyiben szükséges.

A szűkös lehetőségek ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. 

A hóeltakarítást idén is a falugondnokság munkatársai végzik. A közvilágításra szánt keret nőtt a tavalyihoz képest, mivel egyre nagyobb területet érint és az áramdíjak is jelentős mértékben emelkedtek.  Az idősek nappali ellátása szintén magasabb előirányzattal szerepel a tervezetben.

 Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Idén befejeződik az óvoda komplex bővítése, remélhetőleg szeptembertől már bírtokba vehető az új épületrész.

 

A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 493 361 626 Ft

Ebből: az önkormányzat működésének általános támogatása: 130 167 886 Ft

köznevelési feladatok támogatása: 237 626 450 Ft

egyéb szociális feladatok és bölcsőde támogatása: 51 814 900 Ft

intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 63 791 823 Ft

kulturális feladatok támogatása: 9 646 467 Ft

Közhatalmi bevételek: 330 612 000 Ft

Működési bevételek: 83 533 440 Ft

Felhalmozási bevételek: 101 886 834 Ft 

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 0636 580 Ft.

 

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak személyi jellegű kiadások előirányzatának tervezésekor figyelembe kellett venni a minimálbér és a garantált bérminimum 2023 decemberi változását és az éves inflációt. A minimálbér 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ra növekedett. 2024. évben 74 fő önkormányzati alkalmazott béréről kell gondoskodnunk.

A 2024. évben a dologi kiadások előirányzata az elmúlt évhez hasonlóan került megállapításra.

Az Önkormányzat két Társulásban is részt vesz, melynek fenntartásához hozzájárul.  

A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz is hozzájárul 2 000 000 Ft összegben.

A községben működő civil szervezeteket 2024-ban is támogatja, a 2019-ben elfogadott civil rendeletnek megfelelően 10 000 000 Ft összegben. 

 

A költségvetési tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 512 976 811 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:62 375 538 Ft

Dologi kiadások: 335 815 410 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:9 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások:32 224 371 Ft

Beruházások: 675 379 952 Ft

 

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség a bevételek alakulásának függvényében. A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. Az egyes kiadásokat a kötelezően teljesítendő feladatok és az elnyert pályázatok megvalósítása határozzák meg. A tervezett beruházások biztosítják az önkormányzat vagyonának gyarapodását és fejlődését.

A fentiek alapján, az előterjesztést a testület megtárgyalta, és elfogadta.

=> Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Belső Ellenőr úr elkészítette a módosított javaslatát, melyben szerepel a Polgármesteri Hivatal hatékonyságának vizsgálata. A vizsgálat jellege hatékonyság, tervezett ideje II. félév, ellenőrzés típusa, módszere rendszerellenőrzés, mintavételes, díjazása 280.000,- Ft. A testület a terv módosítását jóváhagyta. Kéri a Jegyzőt ezen felül egy egyeztetés megszervezésére a Belső ellenőrrel, hogy az ellenőrzés módjáról lehessen egyeztetni.

=>  Javaslat Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv cselekvési ütemtervének elfogadására

A Nemzeti Vízstratégia definiált 4. fő céljának („minőségi víziközmű-szolgáltatás és csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása, elviselhető fogyasztói teherviselés mellett”) kiemelt részcéljaként az integrált települési vízgazdálkodási tervek módszertanának kialakítási igénye, bevezetésének és összekapcsolásának szükségessége a településfejlesztés tervezési, döntési folyamatába.

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) a település környezeti, társadalmi és szociális, a vízzel és víz állapotokkal kapcsolatos igényeit kielégítő olyan vízgazdálkodási alapdokumentuma, mely gazdaság- és környezettámogató, fenntartható vízgazdálkodási feladatokat és azok alapjait egységes, működtethető rendszerben mutatja be. 

Az ITVT integrálja, és biztosítja a kapcsolatot: a település napi működése és a település vízgazdálkodási elemei között, a települési vízgazdálkodási elemek között, a településfejlesztési elemek és a település vízgazdálkodási elemei között.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_Plusz „Élhető települések” című, TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázati kiírásra. Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00017. A támogatási kérelem egy olyan projekt műszaki előkészítésére és megvalósítására irányul, amely jelentősen csökkenti a csapadékvíz okozta károkat, ugyanakkor középpontba helyezi a vízvisszatartási szempontokat és a lakossági tájékoztatást. Az Önkormányzat projektben vállalt feladata a település Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének (ITVT) elkészítése.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata által megbízott vállalkozó az ITVT-t elkészítette, melyet a Képviselő-testület 2023. december 6-ai ülésén megtárgyalt és az alábbi döntést hozta:

104/2023. (XII. 6.) KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  • a határozati javaslat mellékletét képező TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. által készített „Pilisborosjenő Község Integrált Települési Vízgazdálkodási Terve (ITVT)” elfogadja. 
  • Felkéri a Jegyzőt, hogy az ITVT 3.3.2 Fejlesztési, fejlesztendő területek, ehhez kapcsolódó feladatok beazonosítása c. fejezetben megfogalmazott feladatokra végrehajtási ütemtervet készítsen a soron következő testületi ülésre

A cselekvési ütemtervet Tanácsnok úr és Jegyző úr elkészítette, a testület pedig elfogadta.

=> Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2024. évi Közbeszerzési tervének elfogadására

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) 42. §. (1) bekezdése szerint az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. 

A korábbi értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok változtak, így 2024. január 1-től 2024 december 31-ig nemzeti rezsimben történnek a beszerzéseink.

2.1.    Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

–    árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

–    építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

–    szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2.3.    A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1.    Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

–    építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

–    szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2.    Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

–    építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

–    szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett előirányzatokat, valamint korábbi szerződéseinket figyelembe véve az Élhető települések című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú támogatási konstrukcióban elnyert pályázat megvalósítására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, így ez a beruházás szerepel a közbeszerzési tervben. A testület a tervet jóváhagyta.

=> Javaslat Mesevölgy óvoda 2024. évi beiratkozási idejének és nyári szünetének meghatározására

A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda nyári szünetének engedélyezése ügyében 2024. február 05. napján érkezett beadványában az óvodavezető Metzlerné Kutvölgyi Eszter, kérelmezte az intézményi nyári zárva tartásának, nyári szünetének engedélyezését 2024. július 15. napjától 2024. augusztus 21. napjáig.

Az intézményvezető kezdeményezte 2024. július 15. napja és 2024. augusztus 21. napja között az intézmény nyári zárva tartását, továbbá, javaslatot tett az óvodai beiratkozás időpontjára is: 2024. április 22-én és 23-én reggel 8 óra és délután 3 közötti időpontban.

A beíratás a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időpontra hirdethető meg, az erről szóló döntést a fenntartó az általa megszabott időpontot megelőzően legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni, amely a helyben szokásos módon megtörtént. A beiratkozás időpontjáról a szülők külön értesítést is kaptak az óvodai hirdetményi értesítés mellett.

A képviselő-testület az intézményvezető által kezdeményezett: 2024. július 15. napjától 2024. augusztus 21. napjáig terjedő időben az intézményi nyári zárva tartását engedélyezte és az óvodai beiratkozás napjának 2024. április 22-én és 23-án reggel nyolc óra és délután három közötti megállapításával egyetértett.

=> Javaslat a polgármester 2024. évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására

A képviselők a javaslatot jóváhagyták.

=> Javaslat Iskola utca 7/A bérletére vonatkozó kérelmek elbírálására

A testület zárt ülésen tárgyalta a programpontot.