Néhány fontosabb változás, ami rövidesen életbe is lép az adózás rendjéről szóló törvény évközi módosítása miatt

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szabályozása rövidesen még az idei évben változni fog, így érdemes ezekkel is tisztában lenni.

 

Art. 221. § [Hiánypótlásra felhívás kötelező alkalmazása]

 

Bővül a hiánypótlásra felhívás tényállása. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentés és a változásbejelentés elmulasztása esetén először hiánypótlásra szólítja fel az adózót.

 

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, a bevallási, adatbejelentési kötelezettségének, nem teljesítése, valamint a bejelentési, változásbejelentési, a bevallási, adatbejelentési kötelezettségének hiányos, a bevallási hiba kivételével hibás teljesítése, és a bejelentési, változásbejelentési kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

 

Hatályos 2023. szeptember 12-től

Art. 199. § [Automatikus részletfizetési kedvezmény]

 

Az automatikus részletfizetési kedvezménnyel jelenleg csak a természetes személyek élhetnek, a módosítás kiterjeszti az automatikus részletfizetési kedvezmény lehetőségét a jogi személyekre is. Az ügyfelek érdekében a fellebbezés lehetőségét az Art. 199. §-a alapján hozott – kérelemnek helyt adó – döntésekkel szemben kizárja.

 

(2a) A nem természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb hathavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.
(3) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az (1)–(2a) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.
(4) Az (1)–(1a) és a (2a) bekezdés szerint engedélyezett részletfizetésről szóló határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Hatályos 2023. október 12-től

Art. 246. § [Az adószám törlése]

 

A módosítás megteremti a lehetőségét annak, hogy az adóhatóság az elektronikus kapcsolattartás biztosításának hiánya esetén a mulasztóval szemben közvetlenül is felléphessen, és intézkedésként adószám-törlést foganatosíthasson.

 

(1) Az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha
i) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles adózó az Eüsztv. szerinti hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik.

Hatályos 2023. október 12-től

 

Az adózók az önkormányzati adóhatóság(ok) felé teljesített bejelentési, változásbejelentési, adó bevallási, adatbejelentési kötelezettségüket az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / az arra jogosultak lekérdezhetik és egyben ellenőrizhetik adószámlájuk pénzforgalmi helyzetét is (nullás, tartozás, túlfizetés). Az E-portálon elektronikus fizetést is indíthatnak a tartozás megszűntetése érdekében.

A jelzett E-portálon lehet helyi adóügyeket indítani, közte bejelentkezést, változás-bejelentést, illetve az automatikus részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet is.

 

Pilisborosjenő, 2023. július hó

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adócsoport