Egyre közelebb a 2023 évi iparűzési adóbevallás határideje, valamint az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának választási/lemondási határnapja (2024. május 31.), kérjük mielőbb vizsgálja meg az Önre nézve legkedvezőbb adózási lehetőségeket

 

2023. évtől az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód jelentősen megváltozott és ezzel az új adózási lehetőséggel sokan éltek. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/A. §-ában olvashatnak a részletes szabályokról. Az ún. „kisvállalkozóknak” bizonyos árbevételi határokon belül, bevallás nélkül is egyszerűsödhet a helyi iparűzési adófizetésük, egyszerűbben teljesíthetik adókötelezettségeiket. A Htv. szerint kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint.

 

A hatályba lépett új szabályok szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítése, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját általában „HIPAK” adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni iparűzési adóelőlegét/adóját.

 

Ekkor a kisvállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó iparűzési adóalapja (önkormányzatonként)

– 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg,

– (éves iparűzési adó: 50 ezer forint)

– 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,

– (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)

– 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg. Utóbbi kategóriába tartozik az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint.

– (éves iparűzési adó: 170 ezer forint)

 

A vállalkozók/vállalkozások – általános szabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzési adóbevallásukat, a 2023. évi iparűzési adóbevallás benyújtására a „23HIPAK” nyomtatvány szolgál. 2023. évtől a Htv. 39/A. §-a alapján egyszerűsített adóalapmegállapítást választó adózók esetében az előlegfizetési időszak január 1-jétől december 31-ig tartó időszak.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art) 2. melléklet II/A/1/a) pontja alapján az adóévi iparűzési adóról mind a naptári évvel azonos üzleti éves, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtania. Ebből adódóan a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak a 2023. adóévről szóló bevallását – késedelem és jogkövetkezmény nélkül – 2024. május 31-éig kell benyújtania.

 

Az egyszerűsített módot választó kisvállalkozóknak tételesen nem kell gyűjteniük azokat a számlákat, melyekkel iparűzési adóalapjukat csökkenthetik és adójukat sem megosztani egyes önkormányzatok között majd éves adóbevallásaikban, sávhatárban maradás esetén bevallást sem adnak, és adót csak egyszer május 31-ig fizetnek. Ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult más önkormányzatnál sem.

 

Az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazó kisvállalkozónak – főszabályként – nem kell bevallást benyújtani mindaddig, amíg az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi előleg összegét és – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének visszatérítését nem kéri. Az egyszerűsített adóalap-meghatározást már alkalmazó kisvállalkozónak, ha a „23HIPAK” bevallás nem kerül benyújtásra, akkor az önkormányzati adóhatóság úgy tekinti, hogy az adóévi adófizetési kötelezettségének az adóévi adóelőleg megfizetésével kíván eleget tenni.

 

Egyszerűsített adóalap meghatározás esetén adóelőleget kell fizetni, azonban az általánostól eltérően évente egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, azaz jellemzően május 31-ig, melynek összege az előző (egyszerűsített adóalap-meghatározás alkalmazásával érintett) adóév adójának összegével azonos.

 

  1. évtől– a „23HIPAK” bevallásban – a Htv. 39/A. §-a alapján az egyszerűsített adóalapmegállapítást választó adózók esetében csak az első előlegfizetési időszak kitöltése szükséges és lehetséges, mely az adóév május 31-én esedékes.Az áttérés évében az adóév harmadik hónapjának 15. napján esedékes, az adóévre korábban bevallott adóelőleget annak eredeti esedékességekor köteles megfizetni. Ennek összege a 2024. május 31-én esedékes előleg összegébe beszámít.

 

Fontos figyelni a bevallás kitöltésekor a 2024. évre történő egyszerűsített adóalap-megállapítás választására is, hiszen itt jelentheti be az adózó, a 2024. évre a Htv 39/A. §-a alapján alkalmazható egyszerűsített tételes adóalap-megállapítás igénybevételét. Ennek kitöltése, választása nem kötelező, azonban a bevallási nyomtatványon a megfelelő mező kitöltése bejelentésnek minősül.

 

A tételes iparűzési adóalap szerinti adóévi adózás választható, alkalmazása nem törvényi kötelezettség, így önellenőrzés benyújtásával a nyilatkozat utólag nem pótolható, a megelőző adóévi iparűzési adóbevallásban tett nyilatkozat önellenőrzéssel nem helyesbíthető (nem változtatható meg).

 

Tehát ha az adózó a benyújtott bevallásában jelölte/vagy nem jelölte a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás alkalmazását, akkor ezt később – a már bevallott időszakra – nem módosíthatja (nem vonhatja vissza/nem állíthatja be). Az Art. 54. §-a alapján az adózó az önadózás útján megállapított és bevallott adóévi iparűzési adóalapot, adót önellenőrzéssel helyesbítheti. Ugyanakkor nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt és azt önellenőrzéssel változtatná meg,

 

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatta. (Részletesen a Htv. 39/B. §-a tartalmaz erre vonatkozóan szabályozást.) Az adó alapjának egyszerűsített megállapítása adóévre volt választható és az erről szóló bejelentést az adóévről szóló bevallásban legkésőbb az annak benyújtására előírt határidőig kell megtenni az önkormányzati adóhatóság felé. Későbbiekben ez sem változtatható meg új bevallás benyújtásával!

 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy támogató vagy hiánypótlási eljárás során késedelmesen benyújtott „23HIPAK” bevallásban már nem jelölhető egyik egyszerűsített adózási mód sem!
Ezek utólag adóellenőrzés és jogkövetési vizsgálat során sem érvényesíthetők.

 

 

Pilisborosjenő, 2024. április

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Adóhatósága