Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján 2021. évtől az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség megszűnt. Egyúttal az adóztatás úgy változott, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) telephely fogalma kibővül.

 

A Htv. 37. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

A Htv. a telephelyet fő szabály szerint az iparűzési tevékenység folytatásának helyéhez köti. Részletesen a Htv. 52. § 31. pontja határozza meg, hogy a törvény alkalmazásában mi minősül telephelynek.

 

Htv. 52. § 31. e) pontja értelmében telephely létesül 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő.

 

Az értelmező rendelkezés 24. pontja alapján építőipari tevékenységnek minősül a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos (TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessége.

 

Ennek értelmében a fővállalkozó generálkivitelező és annak összes alvállalkozója, vagy azok további „alvállalkozói” is adókötelezettség alá eshetnek, nekik bejelentést, bejelentkezést is tenniük kell, mind az állami, mind az önkormányzati adóhatóság felé.

 

Bejelentés az állami adó- és vámhatósághoz

 

Az Art. 2020. január 01-jén hatályba lépő módosítása értelmében az adózó bejelentheti a NAV-nak, ha az adott telephely Htv. szerinti telephelynek is minősül. Ezt a BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT SZERVEZETEKNEK ÉS EGYÉNI CÉGEKNEK „20T201T” számú adatlapon úgy teheti meg, ha az A01 lap 2. rovatában, vagy a 2. pótlapon kitölti az érintett jellemzőt.

 

Az állami adó- és vámhatósághoz azon telephelyekkel kapcsolatban kell bejelentést teljesíteni, amelyek esetében az adózó korábban nem jelezte a Htv.-minőséget, kizárólag a telephely címét jelentette be. Ebben az esetben tehát a már bejelentett telephelyhez kapcsolódóan kell a Htv.-minőséget bejelenteni.

 

Bejelentkezés az önkormányzati adóhatóságnál (Art. 18. §)

 

Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt (15) napon belül – az erre a célra rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN /ASPADOBEJ/ nevű nyomtatványon – jelenti be az előlegfizetéssel együtt – az önkormányzati adóhatóságnak.

 

Az űrlapot az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet elkészíteni és elektronikusan benyújtani.

 

A Htv. 41. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján annak a vállalkozónak, aki az adóköteles
tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással jött létre (tehát nem kezdő vállalkozó), a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg bejelenteni és a jogszabályban előírt esedékességgel fizetni.

 

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg. A megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

 

A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Pilisborosjenő község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742001-15441276-03540000

 

Pilisborosjenő, 2021. május 20.

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága