Fellebbezési jogról való lemondással felgyorsíthat egyes adóügyeinek intézését adóinak jóváírását

 

Az adóügyek sajátossága, hogy érdemében az önkormányzati adóhatóság határozattal dönt a benyújtott kérelmek, vagy adatbejelentések esetén. Az ügy érdeméhez tartozik az adókötelezettséget érintő, az adózó, valamint az adó megfizetésére kötelezett személy jogát és kötelezettségét érintő döntés. Ilyen lehet például: helyi adó törlés (pl.: építményadó), részletfizetés engedélyezés, fizetési halasztás stb.

 

Összhangban az Ákr. szabályaival, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 2018. január 1-jétől az alaki jogerő helyett a döntés véglegessége fogalmat használja, kifejezésre juttatva, hogy a végleges döntés a hatósági eljárás befejezése, azt már a hatóság nem módosíthatja, abból jogok és kötelezettségek fakadnak, tehát a hatóság döntési joga tekintetében véglegesnek minősül.

 

A döntést az adóhatóság az adózóval, valamint azzal közli, akinek jogát vagy jogos érdekét érinti. Abban az esetben, ha az adózóval írásbeli alapon történik a kapcsolattartás, az adóhatóság a döntést az Eüsztv.-ben meghatározott módon, illetve hivatalos iratként közli.

 

Az adóhatóság döntése véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az adózó a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről. (Air.74.§)

 

A visszamenőlegesen jóváírt építményadót. telekadót az erről szóló határozat kézhez vétele után, annak a véglegessé válásától számított 15. napjától kerül az adózó számláján törlésre. A keletkezett túlfizetés ettől az időponttól igényelhető vissza, illetve vezethető át más tartozásra, mivel a határozat a fellebbezési határidő lejárta utáni napon válik véglegessé, ha ellene nem fellebbeztek.

 

Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy bár az adózó „kezében tartja”, ismeri az önkormányzati adóhatóság döntését, ám az adószámláján az ott feltüntetett események következményei még nem jelenik meg, mivel az alakszerű döntés még nem végleges.

 

Célszerű ilyen esetben lemondani a fellebbezési jogról, így a döntés /határozat/ hamarabb véglegessé válik és annak tartalma, döntése megjelenik az Ön adószámláján. /adószámla: az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség és költségvetési támogatási igény, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgáló nyilvántartás/

 

Az az adózó, aki nem kötelezett az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra a kérelmét, nyilatkozatát papír alapon is benyújthatja, ám gazdálkodók kötelesek ezt elektronikusan megtenni.

 

Pilisborosjenő, 2022. január 25.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága