P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. 4. pontja alapján, a Pilisborosjenő közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A fogorvosi körzet vegyes korösszetételű, lakosainak ellátása tartozik hozzá. A körzethez tartozó lakosság vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés alapján látható el.

1.  A fogászat alapellátási tevékenység kezdő időpontja:

 • A feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően. azonnal.

2. Munkahely:

 • A Pilisborosjenő Fő utca 18. sz.  alatti fogorvosi rendelő

3. Pályázati feltételek:

 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

3.1. A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
 • az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság igazolását arról, hogy a pályázó szerepel az orvosok alap és működési nyilvántartásában,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • egészségügyi alkalmassági igazolását,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
 • a vállalkozói formától függően, az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv. 7. §. (2) bekezdés b), c) ,j) pontjai szerinti egyéni vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
 • gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén a pályázó cégszerű nyilatkozatát arról, hogy tagjai és/vagy alkalmazottai között van olyan személy, aki megfelel a jelen pályázati felhívásban) előírt, a fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek, (ebben az esetben, a jelen pályázati felhívásban előírtakat ezen személy vonatkozásában kell igazolni.)
 • a pályázó nyilatkozatát –amennyiben gazdasági társaság -arról. hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll csőd, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban az Önkormányzat részéről kijelölt személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
 • a pályázó esetleges vállalásait a fogorvosi rendelő berendezéseinek, felszereléseinek biztosítására vonatkozóan,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hivatalos kapcsolattartás során elfogadja az elektronikus kapcsolattartást azzal, hogy az egyes közlések, határidők, az e-mail. üzenetek elküldése és kézbesítése napján veszik kezdetüket,

4. Illetmény és juttatások:

 • A feladat- ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.)  Korm. rendelet alapján.

5. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 •  A pályázatot elektronikus úton a polgarmester@pilisborosjeno.hu címre, vagy egy példányban postai úton, illetve személyesen kell benyújtani 2020 november 30-ig kell benyújtani az Önkormányzat címére, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. szám alá.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogászati alapellátási pályázat”

6. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázókat az önkormányzat által kijelölt bizottság hallgatja meg, A pályázatok elbírálásáról az önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot –indokolási kötelezettség nélkül -eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

7. Egyéb információk:

 • az önkormányzat legfeljebb egyszeri alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít a pályázók számára.
 • eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázóval az önkormányzat 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • Az önkormányzat ingyenesen a fogorvos rendelkezésére bocsátja a fogorvosi rendelőt, -ide nem értve a rezsiköltségek viselését – valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
 • A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás írásban kérhető:
 • Név: Tömöri Balázs polgármester
 • e-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu
 • telefon: + 36 30 467 7178

 

Pilisborosjenő, 2020. október 26.

Tömöri Balázs

polgármester