Elérhető a NAV honlapján a Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt /22NYHIPA/

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása értelmében /51/L. §/ a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke – az 51/N. §-ra figyelemmel – 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. E rendelkezés – ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak – alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

 

A nyilatkozat benyújtásával a Htv.* alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 2022. február 25-ig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval (hipa) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

 

*A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 51/L-51/N. §-ai.

 

Az adózók az Art. 1. melléklet 29.1 pontjában előírt – Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést a NAV által 2020. január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével tehetik meg.

 

A hipa adóelőleg érvényesítésére irányuló nyilatkozat kitöltésével és beküldésével kijelenti, hogy megfelel az alábbi feltételeknek:
– a Htv. 51/M. § b) pont ba) pontja szerint 2021. évben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül;
 jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/M. §-ai szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét;
– a Htv. 51/M. § b) pont bb) pontja alapján nincs olyan, a Htv. szerinti telephelye, melyet legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be a NAV-hoz;
 jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére az 51/O. § (1) és (2) bekezdése alapján;
– jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/O. §-a szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget.

 

22NYHIPA nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján érhető el

 

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni lehet. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előleg-részletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban.

 

Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

 

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre /22NYHIPA nyomtatvány/ vonatkozóan tegye azt meg.

 

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.

 

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azonosmód a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

 

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:
a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,
b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy
ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint
bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

 

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

Pilisborosjenő, 2022. január 24.

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adócsoportja