A Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2023. (XI. 03.) önkormányzati rendeletében módosította a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdését

 1. január 1. napjától, melyben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %.

A hatályba lépett új szabály szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítése, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját általában „HIPAK” adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni iparűzési adóelőlegét/adóját.

 

Ekkor a kisvállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó iparűzési adóalapja:

– 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg,

– (éves iparűzési adó: 50 ezer forint)

– 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,

– (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)

– 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg. Utóbbi kategóriába tartozik az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint.

– (éves iparűzési adó: 170 ezer forint)

 

A vállalkozók/vállalkozások – általános szabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzési adóbevallásukat, a 2023. évi iparűzési adóbevallás benyújtására a „23HIPAK” nyomtatvány szolgál. 2023. évtől a Htv. 39/A. §-a alapján egyszerűsített adóalapmegállapítást választó adózók esetében az előlegfizetési időszak január 1-jétől december 31-ig tartó időszak.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art) 2. melléklet II/A/1/a) pontja alapján az adóévi iparűzési adóról mind a naptári évvel azonos üzleti éves, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtania. Ebből adódóan a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak a 2023. adóévről szóló bevallását – késedelem és jogkövetkezmény nélkül – 2024. május 31-éig kell benyújtania.

 

Az egyszerűsített módot választó kisvállalkozóknak tételesen nem kell gyűjteniük azokat a számlákat, melyekkel iparűzési adóalapjukat csökkenthetik és adójukat sem megosztani egyes önkormányzatok között majd éves adóbevallásaikban, sávhatárban maradás esetén bevallást sem adnak, és adót csak egyszer május 31-ig fizetnek. Ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult más önkormányzatnál sem.

 

Az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazó kisvállalkozónak – főszabályként – nem kell bevallást benyújtani mindaddig, amíg az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi előleg összegét és – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének visszatérítését nem kéri. Az egyszerűsített adóalap-meghatározást már alkalmazó kisvállalkozónak, ha a „23HIPAK” bevallás nem kerül benyújtásra, akkor az önkormányzati adóhatóság úgy tekinti, hogy az adóévi adófizetési kötelezettségének az adóévi adóelőleg megfizetésével kíván eleget tenni.

 

Egyszerűsített adóalap meghatározás esetén adóelőleget kell fizetni, azonban az általánostól eltérően évente egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, azaz jellemzően május 31-ig, melynek összege az előző (egyszerűsített adóalap-meghatározás alkalmazásával érintett) adóév adójának összegével azonos.

 

 1. évi helyi iparűzési adóbevallás („23HIPAK”) benyújtása és az adó befizetése, előlegek kiegészítése 2024. május 31-ig esedékes, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza a túlfizetés

 

Az Art., illetve a Htv. meghatározott időpontig az állami adóhatóság elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén keresztül elektronikus úton közvetve az iparűzési adót működtető, székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatni.

 

A vállalkozók/vállalkozások – főszabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzési adóbevallásukat Pilisborosjenő Község Önkormányzata Adóhatósága felé.

 

HIPA bevallást – a Htv. 39/A. § bekezdése szerinti egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást alkalmazó alany kivételével – az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-éig kell benyújtani!

 

Az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  megtalálható. A 2023. évre vonatkozó nyomtatvány ún. kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön ún. „M” lap beadásával.

 

Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő az állami adóhatóság által közzétett elektronikus nyomtatvány kitöltésével. Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet (Eüsztv. 1. § 23. pont) – ideértve az egyéni vállalkozót is – bevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni.

 

A HIPA bevallás benyújtás módjától függetlenül a helyi adóügyben, így iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, adózói tájékoztatásra csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett.

 

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

 

A „23HIPAK” elnevezésű bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük
Pilisborosjenőn volt a 2023-es adóévben.

 

Az iparűzési adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, a székhely fogalmát a jelzett paragrafus 41. pontja, a telephely fogalmát a 31. pontja értelmezi.

 

Az iparűzési adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
– egyes – vállalkozási tevékenységet végző – magánszemélyek,
– jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
– az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket.

 

Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.

 

A Htv. alapján a következő magánszemélyek minősülnek iparűzési adóalanynak (vállalkozónak):

– az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak a magánszemély az alábbi esetekben:

 1. a) ha ingatlan-bérbeadási tevékenységet végez,
  b) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;
  – a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
  – az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
  – az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
  – az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
  – a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;
  – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: személyi jövedelemadóról szóló törvény, vagy SZJA) szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 %-át meghaladta.

 

A bevallás kitöltése előtt – a hibák elkerülése végett – célszerű a NAV honlapján megtalálható kitöltési útmutatót is áttanulmányozni!

 

Bevallást kell azonban ezen adóalanynak benyújtania (Htv. 39/A. § (8) bekezdés):
– ha az adóévi adó összege meghaladja az adóévi adóelőleg összegét.
– ha az adóévben az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének a visszatérítését kéri.

 

E bevallásban jelenti be az adózó azt is, ha a 2024. évre a Htv 39/A. §-a alapján alkalmazható egyszerűsített tételes adóalap-megállapítás igénybevételét. Ennek jelölése nem kötelező, azonban az erre a célra szolgáló mező kitöltése bejelentésnek minősül. Azon adózóknak kell ezt jelölnie, akik a 2024. évre történő tételes, egyszerűsített adóalap-megállapítást kívánják választani vagy azt kívánják bejelenteni, hogy a 2024. évre nem kívánják a tételes egyszerűsített adóalap-megállapítást választani.

 

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet.

 

A forintban történő fizetés esetén a helyi iparűzési adószámla 2024. évtől megváltozott , erre a számlára közvetlenül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára. Ha az adózó az adott számlára 2024. évtől külföldről szeretne befizetni helyi adót, akkor az önkormányzat IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszámlaszámait kell használnia. Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni, például külföldről teljesített átutalásoknál.

 

 Helyi iparűzési adó beszedési számla
12001008-01808742-01400005

 

Az adózónak a bevallásban kell nyilatkoznia az önkormányzati adóhatóságnál fennálló túlfizetés összegéről és a túlfizetés elszámolásáról. A túlfizetés összege felhasználható a később esedékes iparűzési adófizetésre, más közteherre vagy más adóhatóságnál fennálló adó- vagy köztartozás kiegyenlítésére. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről is.

 

Pilisborosjenő, 2024. április   .

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Adóhatósága