T Á J É K O Z T A T Ó

 

A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó (hatóságunk előtt csak az ott megjelölt hozzátartozó ismert) értesítést és tájékoztatást kap az eljárás megindulásáról az ezzel kapcsolatos teendőiről, nyilatkozattételi kötelezettségéről. A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Célszerű annak nyilatkoznia, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyon és az öröklésre jogosultak adataira vonatkozóan.
Amennyiben hagyatéki leltár felvételére nem kerül sor a hagyatéki eljárás megszüntetésre kerül.
Hagyatéki leltár felvétele esetén a hagyatéki ügyintéző (leltárelőadó) tájékoztatja a feleket a beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedés kérelmezésének lehetőségéről, az iratbetekintési jogról, az eljárás további menetéről, a felek jogaikról, kötelezettségeikről és az eljárás várható költségeiről. Felhívja továbbá a feleket, hogy 8 napon belül jelentsék be, amennyiben a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.
A nyilatkozat(ok) beérkezését követően a leltárelőadó – amennyiben szükséges – további megkereséssel él a társhatóságok felé az eljáráshoz szükséges adatok beszerzése érdekében.
Amennyiben örökhagyó hagyatékát belföldön fekvő ingatlan (pl. lakás, garázs, kert, telek stb.) tulajdoni hányada is képezi, az ingatlan értékéről az illetékes települési önkormányzat jegyzője – megkeresésünk alapján – adó- és értékbizonyítványt állít ki. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmáról az öröklésben érdekeltek tájékoztatást kapnak a hatóságtól, melyre az abban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A hagyatéki leltár csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kerülhet megküldésre közjegyzőnek.
A tényállás tisztázását, a szükséges adatok beszerzését követően kerül sor a hagyatéki leltár elkészítésére, mely mellékleteivel együtt kerül továbbításra a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet alapján illetékes közjegyző részére. Az eljárás jegyzői szakasza hivatalunknál ezzel lezárul.
.
Az eljárás indulhat kérelemre is (pl. póthagyatéki eljárás, magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesete esetén) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik. Ezt a jogi érdekét azonban valószínűsíteni kell, illetve a bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és illetékesség megállapításhoz szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat.
.

3. Az eljárás kitöltendő nyomtatványai

.
Kérjük, amennyiben a hagyatékban a Hetv. 20.§-a alapján kötelező leltározás alá tartozó vagyontárgy van (belföldön fekvő ingatlan, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban való részesedés, lajstromozott vagyontárgy, öröklési illetékmentes -jelenleg 300.000,-Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyon), illetve kéri az eljárás lefolytatását (pl. pénzintézeteknél vezetett számla, biztosításból eredő követelés, örökhagyót megillető járandóság kifizetése miatt), vagy öröklési bizonyítvány kiállítását, akkor az I. számú nyilatkozatot (a megjelölt mellékletekkel) hiánytalanul kitöltve juttassa vissza hivatalunk részére.

.
.
Amennyiben örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt (és öröklési bizonyítvány kiállítását sem kérik) kérjük, hogy a II. számú nemleges nyilatkozatot juttassa vissza hivatalunk részére. A nyilatkozattétel ebben az esetben is kötelező az eljárás lezárása végett. Ez esetben az eljárás megszüntetésre kerül, közjegyzői eljárásra (hagyaték átadására, örökös nevezésre) nem kerül sor.
.

A nyilatkozatokat visszajuttathatja hivatalunk részére:

.
– elektronikus úton E-Papír szolgáltatás igénybevételével ügyfélkapun keresztül a kitöltött nyilatkozatot mellékletként csatolva (https//epapir.gov.hu) vagy
– az e-önkormányzat portálon közzétett hagyatéki űrlap beküldésével (https://ohp.asp.lgov.hu, https://eonkormanyzat.gov.hu), vagy
– a kitöltött nyilatkozatot mellékletként csatolva e-mail címre való elküldéssel. (hivatal@pilisborosjeno.hu)
.
Amennyiben nyilatkozatát feltétlenül papír alapon szeretné benyújtani azt postai úton (Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal, 2097 Pilisborosjenő Fő utca 16.) teheti meg.
.
A koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében kérjük, részesítse előnyben az elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást, postai úton nyilatkozatát csak akkor küldje be, ha az elektronikus küldés semmilyen formája nem megoldott.
.
Az eljárás sikeres és gyors lefolytatásához kérjük, hogy a nyomtatványokat pontosan, hiánytalanul, töltsék ki és az alább felsorolt mellékletek másolatát csatolják a nyomtatványhoz.
.
Amennyiben hagyatéki leltár felvétele szükséges (I.sz. nyilatkozat nyomtatvány) az eljáráshoz szükséges csatolandó dokumentumok:
.
– örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatának másolata (póthagyatéki eljárás esetén az alaphagyatéki eljárás során keletkezett hagyatékátadó végzés másolata is),
– nem magyar állampolgárság esetén örökhagyó állampolgárságát igazoló közokirat (személyi igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat stb.) másolata,
– belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező öröklésben érdekelt magyarországi kézbesítési megbízottjának megbízási szerződésének másolata, vagy magyarországi lakóhellyel rendelkező meghatalmazottjának meghatalmazás másolata,
– örökhagyó által tett végintézkedés esetén (végrendelet, öröklési szerződés stb.) annak másolata,
– amennyiben az öröklésben érdekeltek között van olyan, aki képviselővel rendelkezik, az erre vonatkozó adatok, dokumentumok (pl: kiskorú törvényes képviselőjének adatai, gyámolt/gondnokolt esetében gyámhatósági határozat; meghatalmazotti képviselet esetén meghatalmazás stb.) másolata,
– örökhagyó hagyatéki tartozásaira vonatkozó dokumentumok (hitel- vagy pénzintézeti szerződés, elszámolás stb.) másolata,
– hitelezői igény bejelentés esetén: igazoló dokumentumok másolata (pl.: temetési számla, egyéb számla, elszámolás, igazolás stb.; nyilvántartáson kívüli tulajdonjogi igényt megalapozó irat (pl: adásvételi szerződés); házassági vagyonközösségi igény esetén (pl.: házassági anyakönyvi kivonat) stb.
.
Amennyiben örökhagyó ingatlannal vagy leltározandó ingóságokkal rendelkezik, erre vonatkozó igazolások:
.
– Örökhagyó ingatlanára vonatkozóan a beazonosításhoz pontos helyrajzi szám és cím megjelölése
– hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (pl. személygépkocsi, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépjármű stb.) forgalmi engedély másolata,
– gazdasági társaságban, ill. szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés esetén cégkivonat vagy alapító okirat másolata,
– pénz- és hitelintézettel szemben, fennálló követelésből eredő igazolások (pénzintézetnél vezetett számla számlakivonata, egyenlegközlő, értékpapír, takarékbetétkönyv, szerződés, elszámolás stb.) másolata,
– biztosításból eredő követelés igazolás (pl: kötvény, díjközlő) másolata,
– pénztári tagságból eredő követelés igazolás (pl: lakás-takarék, magánnyugdíj pénztári tagság, egészségbiztosítási tagság tagi értesítő, egyenlegközlő, kimutatás stb.) másolata,
– örökhagyót megillető járandóságra vonatkozó igazolás (nyugdíj szelvény/törzsszám, munkabér vagy bérjellegű járandóságról munkáltatói letét igazolás, határozat, levél stb.) másolata,
– MVH regisztrációból adódó követelésre vonatkozó igazolás (regisztrációs lap, támogatás igénylésére, megítélésére vonatkozó dokumentum, irat stb.) másolata,
– egyéb örökhagyó tulajdonában lévő ingóságról igazolás másolat.

 

TÁJÉKOZTATÓ Nemleges Nyilatkozatról

 

Amennyiben Ön az elhunytnak házastársa, vagy legközelebbi vérszerinti hozzátartozója, és az elhunytnak ingatlan tulajdona, vagy egyéb kötelező leltározás alá eső vagyontárgya (takarékbetétkönyv, gépjármű stb.) nem maradt, és erről a „NEMLEGES NYILATKOZAT” nyomtatványon nyilatkozik, közjegyző előtt hagyatéki eljárás nem indul. A kitöltés segítéséhez kérem olvassa el az alábbi rövid tájékoztatót:

 

Hozzátartozó:

  • házastárs, leszármazó (gyermek, unoka), szülő, testvér, testvér gyermeke, unokatestvér,

(élettárs csak abban az esetben töltheti ki a nyilatkozatot, ha a közös kiskorú gyermek törvényes képviselője.)

 

Ingatlan:                                                                                  .

  • Ha örökhagyó tulajdonosa, résztulajdonosa volt ingatlannak (lakás, földterület garázs stb.), nemleges nyilatkozat nem tölthető ki; (ha az elhunytnak özvegyi joga, tartási joga, vagy haszonélvezeti joga volt bejegyezve, nem indokolt hagyatéki eljárás megindítása)

 

Nyugdíj, egyéb járandóság:

  • Ha az elhunyt a haláleset hónapjában esedékes nyugdíját nem vette át, azt a vele közös háztartásban együtt élt házastársa, ennek hiányában az elhunyttal szintén azonos lakcímen, közös háztartásban élt egyenesági rokona felveheti a kifizető szervnél, ez esetben nem indokolt hagyatéki eljárás megindítása.
  • Ha az elhunyt a haláleset hónapjában esedékes nyugdíját nem vette át, és vele közös háztartásban együtt élő hozzátartozó nincs, akkor hagyatéki eljárás kérhető rá.

Banknál vezetett számla:                                                                             

  • Ha az elhunytnak pénzintézetnél vezetett számlája, megtakarítása van, értékére való tekintett nélkül, hagyatéki eljárás megindítása szükséges. Abban az esetben is szükséges a hagyatéki eljárás megindítása, ha az elhunyt társtulajdonosa volt a számlának.
  • Ha az elhunytnak banknál vezetett számlája van, melyre haláleseti kedvezményezett került

megjelölésre, a megjelölt kedvezményezett a banknál személyesen eljárhat. Ez esetben nem indokolt hagyatéki eljárás megindítása.

 

: