Lakcímrendezési ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja: 2020.06.03.
Eljáró hatóság: Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala
Ügy száma: 7/78/2020

Ügy tárgya: Kovács Máté lakcímrendezés ügye

Ismeretlen helyre költözött ügyfél: Kovács Máté (sz:1995), 2097 Pilisborosjenő Iskola út 11.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése ügyfél tekintetében meghiúsult, ezért Kovács Máté (1955) (2097 Pilisborosjenő Iskola út 11.) vagy meghatalmazottja a döntést Pilisborosjenő község Polgármesteri Hivatalában 2097 Pilisborosjenő Fő út 16. szám alatt átveheti.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I N D K O L Á S

Lakcímrendezés ügyben eljárást folytattam, mely során a kérelmet határozattal elbíráltam. Kovács Máté (1955) részére a hatóság által ismert címre küldött határozatot a posta a címzett ismeretlen helyre költözött megjegyzéssel kézbesítette vissza.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016, évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint: A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116.§ (3) bekezdése alapján zártam ki.

Hatáskörömet, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. Törvény, illetékességemet az Ákr. idevonatkozó szabályai állapítják meg.

Horti István
jegyző
s.k.

A hivatalos kifüggesztés megtekinthető ezen a linken