Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
43/2022. (V. 18.) sz. határozata alapján

nyilvános árverést hirdet

a Pilisborosjenő – Lazaret településrészi – 548 helyrajzi számú kivett, beépítetlen, 931 m2 területű Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése céljából a következőkben felsoroltak szerinti tartalommal és kikiáltási áron.

 

Árverezési szabályok

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (II. 26.) (Vagyonrendelet) alapján az ingatlanokat árverésen kell értékesíteni.

(1)A Vagyonrendelet 8. § (1) bekezdése szerint „Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a Polgármesteri Hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása.

(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást.

 

Regisztráció menete és időpontja

Az árverésen történő részvételhez szükséges az ajánlatot tenni kívánó pályázónak regisztrálni a jegyzo@pilisborosjeno.hu és a polgarmester@pilisborosjeno.hu címen 2022. június 14.-én 1600-ig. A regisztrációról visszaigazolást küldünk.
A nyilvántartásba történő regisztráció ezután történik az egyszeri 25.000.-Ft, azaz huszonötezer forint összegű díj megfizetése mellett.
A regisztrációs díjat a 11742001-15441276-00000000 bankszámlaszámra lehet teljesíteni 2022. június 14.-én 1600-ig.
A regisztrációs díj nem jár vissza a pályázóknak.
A nyilvántartásba történő bejegyzéssel a pályázó jogot kap az árverezésen részt venni, ajánlatot tenni.

 

Az árverés időpontja és helyszíne:
2022. június 15. 1000
Pilisborosjenő, Fő utca 16. Polgármesteri hivatal nagyterme

 

Árverés lefolytatásának szabályai:
Több pályázó esetén az árverés lefolytatása kötelező. Az árverést árverési bizottság folytatja le. Az árverési bizottság tagjai:

  • Jegyző
  • Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke
  • Pénzügyi és Gazdasági Irodavezető

Az árverési bizottság munkáját két köztisztviselő segíti, akik adminisztratív feladatokat látnak el. A köztisztviselők a döntéshozatalban nem vehetnek részt. A köztisztviselőket a Jegyző a Polgármester egyetértésével jelöli ki.
Az árverési bizottság tagjai közül Árverésvezetőt választ, aki az árverés során a licitlépcső, az elhangzott ajánlatokat, valamint a nyertes licitet kikiáltja.
Az árverési bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni csak személyesen vagy meghatalmazott útján lehet az előzetesen regisztrált pályázónak.
A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell a személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával (útlevéllel, jogosítvánnyal), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén aláírási címpéldánnyal, hatályos cégkivonattal, illetve aktualitása esetén a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentummal, valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással.

Árverés menete, bánatpénz, vételár megfizetése:

A licitáláson való részvételhez árverési bánatpénz fizetendő, melynek összege 2.000. 000,- Ft. azaz kettőmillió forint. A bánatpénzt az árverést megelőző munkanap 12 óráig kell megfizetni a 11742001-15441276-00000000 bankszámlaszámra. A bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a vesztes pályázó részére 8 napon belül visszajár. Ha az árverési vevő az árverési vételár megfizetését elmulasztja, a befizetett bánatpénzt elveszti.

Kikiáltási ár: 58.300.000 Ft azaz ötvennyolcmillió háromszázezer forint.

Kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen.
Az ajánlattevők a kikiáltási árról, vagy ha van ennél magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb ajánlattól indulva licitálhatnak.
Egy-egy ráajánlás minimális összege a licitlépcső. Minimális licitlépcső 500.000 Ft, vagy ezzel maradék nélkül osztható összeg.

Az árverésen jegyzőkönyv készül, melyet valamennyi jelenlévő aláírásával lát el.

Az árverési jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
– az árverés helyét, idejét
– a pályázat tárgyát képező ingatlan címét, helyrajzi számát
– a megjelentek nevét
– a bánatpénz megfizetésének tényét
– az ingatlan kikiáltási árát (értékbecslés alapján)
– az árverés során alkalmazandó licitlépcső összegét,
– az ingatlan tekintetében fennálló elővásárlási jogról történő tájékoztatást,
– a licitáláson kialakult végső sorrendet és a nyertes pályázó nevét,
– a nyertes ajánlat összegét,

A pályázati felhívás az árverés kezdetéig visszavonható a kiíró részéről.

Az árverésen részt vevő pályázó a licitálás befejezéséig bármely licitlépcsőnél tehet érvényes ajánlatot. Az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza.

 

Pilisborosjenő, 2022. május 30.

dr. Horti István
jegyző