Tisztelt Lakosok!

Az elmúlt időszakban a lakossági gázkedvezményhez benyújtott kérelmek elbírálása kapcsán derült fény arra, hogy az építményadó nyilvántartásokban szereplő adatok több esetben jelentősen eltérnek a valóságtól. Ennek oka, hogy az ingatlanok esetében nem a valóságnak megfelelő módon történt meg az adatbejelentés, vagy a későbbi bővítések, beépítések adataival történő frissítése elmaradt. Felhívjuk a tisztelt pilisborosjenői ingatlantulajdonosok, vagyonértékű joggal rendelkező lakosok figyelmét, hogy a korábban benyújtott adatbejelentésükben szereplő hibás adatokat (alapterület, kedvezmények, megállapodások, stb.) egy új építményadó bevallás beadásával javítsák.

Több mint 20 éve az akkor regnáló önkormányzat képviselő testülete bevezette Pilisborosjenő közigazgatási területén vagyoni típusú adóként az építményadót és a telekadót. E két adóforma az önkormányzat költségvetésének két fontos oszlopa, ennek ellenére az adók és kedvezmények mértéke 2017. év óta – egyre romló inflációs környezetben – változatlan. Fontos tény az is, hogy a jelenlegi kedvezményrendszer alkalmazásában a korábban üresen álló telkek lakó célú beépítése csökkenti az adott ingatlan vonatkozásában beszedett adót, miközben a lakosságszám – így az önkormányzati feladatok – növekedésével járnak.

A jelenlegi önkormányzat kiemelt feladatának tartotta és tartja az arányos közteherviselés elvének érvényesítését, ennek érdekében a 2019 előtt nem adózó ingatlanok jelentős részét sikerült mostanra az adózói körbe vonni. Ugyanezen elvnek az érvényesülése érdekében azt is elengedhetetlennek tartjuk, hogy az építményadó kivetések minden ingatlan esetében a valóságnak megfelelő adatokon alapuljanak. Ennek érdekében első körben azt kérjük az ingatlantulajdonosoktól, hogy önkéntes alapon korrigálják az adatszolgáltatásukat.

Az alábbi összefoglalóval szeretnénk Önöknek ebben segíteni.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” a szóló ASP-ADÓ-31, illetve az ,,Adatbejelentés a telekadóról ,, szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt töltik ki és azt elektronikusan vagy papír formátumban küldik be a hivatal részére, de természetesen az önkormányzat honlapján, a  www.pilisborosjeno.hu/nyomtatvanyok felületen található „Adatbejelentés nyomtatvány” letöltésével és kitöltésével is meg tudják ezt tenni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján hozott részletszabályokban (adó alapja, adó mértékei, adókedvezmények, stb.) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a 22/2017. (XI.17.) számú önkormányzati rendelete (Ör.) szabályozza az építmények és a telkek adóztatását.

Az adózónak nem kell újabb adatbejelentést benyújtania mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Fontos tényező azonban, hogy az adókedvezmények feltételeinek változását is minden esetben be kell jelentenie az adózónak.

Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót a közhiteles nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásból tudomására jutó adatok alapul vételével is megállapíthatja, ha az adózáshoz szükséges minden adat és tény rendelkezésre áll. Ez az eljárás már egy adóellenőrzési eljárás keretében történik, aminek következményeként az önkormányzat adóbírság kiszabása mellett állapítja meg a fizetendő adó összegét.

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Ekkor még mulasztási bírság nincs előírva, és ha az adókötelezettséget az adózó teljesíti, nem éri hátrányos szankció.

Abban az esetben azonban, ha az adózó a felhívásnak nem tesz határidőben eleget, az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Air.) 220. §-a alapján természetes személy esetén max. 200.000 Ft, nem természetes személy esetén max. 500.000. Ft összegű mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

A leírtakból is következik, hogy a szankciók a jogszabályokat sorozatosan megszegő adózókat sújtják leginkább, de ezt megelőzendő számos lehetőség van a jogszerű és egyéb szankciók nélküli kötelezettség teljesítésére.

Kérünk ezért minden adózót, hogy az elmaradt, illetve az adatbejelentéseket haladéktalanul tegyék meg, szükség esetén a bevallásokat vizsgálják felül. Ellenkező esetben a hivatal az elmaradt adatbejelentések benyújtása esetén minden esetben a fentiek szerint fog eljárni.

 

Pilisborosjenő, 2022. október 5.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága