HATÁROZAT

 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.) továbbiakban: DMRV igazgatóságának kezdeményezésére a rendkívül magas vízvételezés miatt a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében

2022.07. 22. napjától visszavonásig

II. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.

  • A II. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználásra, továbbá
  • tilos
  • a közparkok, házi kertek tömlős locsolása és mosása;
  • az automata öntöző berendezések működtetése;
  • a járdák, utak mosása;
  • gépjárművek tömlős mosása;
  • medencék töltése, tűzcsapokról történő locsolás stb.

 

Felhívást intézek

a településen a 10 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodószervezetnek minősülő felhasználókhoz, hogy a napi fogyasztási igényüket 10 %-kal csökkentsék.

Továbbá minden fogyasztóhoz a takarékos vízfogyasztás betartására.

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Pilisborosjenő Község Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Fővárosi Törvényszéktől (1055 Budapest, Markó u. 27.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Pilisborosjenő Község Önkormányzatának címezve a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalnál (2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Pilisborosjenő Község Önkormányzatához. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

INDOKOLÁS

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.) igazgatósága 2022. július 01-én kelt levelében kezdeményezte Pilisborosjenő Községi Önkormányzat közigazgatási területén a II. fokozatú vízkorlátozás elrendelését., hivatkozva az 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdésére és az 58/2013 (II. 27) Kormányrendelet 83. §-ára.

A DMRV megkeresése szerint a II. fokozatú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az elmúlt időszak extrém mértékű vízfelhasználása a közüzemi hálózatban rövidesen nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő, vagy felléphet átmeneti vízhiány is. A fogyasztási igények jelenlegi szinten maradása esetén a település víztározó kapacitása rövid időn belül kiürülhet, onnantól a vízellátás csak szakaszosan lesz biztosítható, még az I. fokú vízkorlátozás ellenére is.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11. 27.) Korm., rendelet (továbbiakban: Korm., rendelet) 83. § (l)-(2) bekezdései szerint:

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedem a vízkorlátozás megszüntetése iránt.

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul. Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. §, 50. § és 77. §-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a kereset benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

 Pilisborosjenő, 2022. július 22.

 

Tömöri Balázs

polgármester sk.