HATÁROZAT

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.) továbbiakban: DMRV igazgatóságának kezdeményezésére 2022. július 19.-én visszavonásig elrendelt II. fokozatú vízkorlátozást az I. fokú vízkorlátozás változtatás nélküli érvényben tartása mellett

VISSZAVONOM

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Pilisborosjenő Község Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Fővárosi Törvényszéktől (1055 Budapest, Markó u. 27.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Pilisborosjenő Község Önkormányzatának címezve a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalnál (2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Pilisborosjenő Község Önkormányzatához. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

 

INDOKOLÁS

 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.) igazgatósága levelében kezdeményezte a vízkorlátozási intézkedések 2022. július 5-töl kezdődően történő feloldását. Levelében jelezte, hogy az ivóvízellátó rendszerjelenlegi egyensúlyi helyzete, valamint az időjárási körülmények várhatóan kedvező változása megfelelő biztosítékot nyújt arra, hogy az ivóvíz normál használata nem okoz fennakadást a lakossági ívóvíz ellátásban.

Levelükben kérték ugyanakkor, az I. fokú vízkorlátozás fenntartását.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11. 27.) Korm., rendelet (továbbiakban: Korm., rendelet) 83. § (l)-(2) bekezdései szerint:

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul. Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. §, 50. § és 77. §-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a kereset benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

Pilisborosjenő, 2022. július 27.

 

Tömöri Balázs

polgármester sk.