Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására

A testület elfogadta a polgármester – üléseken szokásos – beszámolóját, melyből az derül ki, hogy a korábbi testületi ülések határozatainak megfelelő intézkedések történtek az elmúlt hetekben és minden a a közösen eldöntött határidők szerint zajlik.

Javaslat civil szervezetek 2022. évi beszámolójának elfogadására: 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetéséből több civilszervezetet is támogatott. A támogatási szerződésnek megfelelően el kell számolniuk a támogatási összegekkel.  Ebben az évben az összes támogatott szervezet – Pbj. Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület (3 100 000 Ft), Pilisborosjenő USC kisbusz (3 000 000 Ft), Pbj. Polgárőr Egyesület (2 500 000 Ft), Nebuló Alapítvány (1 500 000 Ft), Óvoda alapítvány (586 926 Ft), Nyugdíjas klub (400 000 Ft), Peltzer Ferenc (400 000 Ft), Deuschklub Pbj.-Weindorf (400 000 Ft), 2097 csoport Egyesület (400 000 Ft), Pilisborosjenő Utánpótlás Sport Club (100 000 Ft), hiánytalanul elszámolt. A civil szervezetek által beadott beszámolók és pénzügyi bizonylatok a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal gazdasági irodájában megtekinthetőek. A képviselők a beszámolókat elfogadták.

Javaslat civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására: 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2019 december 12-én fogadta el a 15/2019 (XII.12.) sz. rendelet, mely a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szól. A testület pályázati formában ítéli oda a civil szervezeteknek a támogatást, amelyet a civil szervezetek közhasznú tevékenységük ellátására fordíthatnak. Pályázatot nyújthatnak be Pilisborosjenő közigazgatási területén bejegyzett, vagy működését Pilisborosjenő területén kifejtő társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szerveződések (klub, kör, szakkör, egyéb). Jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szerveződések esetén civil társaság alapításával van lehetőség pályázni. A pályázat benyújtási határideje: 2023 március 30. volt, amelyre 14 pályázat érkezett. 

Az Önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembevételével 2023-ra összesen – a tavalyi összeggel megegyező – 10 290 000 Ft támogatási összeget irányzott elő. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Humán Bizottsággal együtt véleményezte a beérkező pályázatokat. A testület a javaslatot elfogadta.

Pályázati célok 2023. évi igényelt összeg Megítélt összeg:
Nebuló Alapítvány Nyári táborok, tanulmányi kirándulások, jutalmak 1 800 000 Óvoda és iskola alapítványa létszámarányosan osztozik 1 700 000 Ft-on
Deutschklub Pilisborosjenő 

2023-évi kórustalálkozó

táncpróbák

850 000 380 000
+ 380 000
Üröm-Pilisborosjenő Református Társegyház Hajdúszoboszlói kirándulás, református imaház felújítása, bécsi kirándulás, Gyulafehérvári kirándulás, torony rendbetétele 3 750 000 380 000

Pilisborosjenő Weindorf

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2023-évi feladatok, autók karbantartása 4 000 000 2 500 000
Pilisborosjenő Polgárőr Egyesület 2023-évi működési , fenntartási feladatok 2 500 000 2 500 000
Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesület sportfelszerelés, gyerekek utaztatása 700 000

100 000 (rászoruló gyerekek támogatása) 

– TAO keret függvényében újragondolni, esetleg civil keretből fenntartani, ha nem kapják meg

Nyugdíjas Klub 2023-évi programok 450 000 380 000
Szélrózsa Táncegyüttes  tánctanulás 50 000 50 000
2097 Csoport Egyesület Működési ktg. +programok 500 000 300 000 + művház technikája
NobilArt  könyvelési költség, posta ktg.,irodai ktg. 300 000 0 (Hiányzik az indoklás, hogy PBJ számára miért hasznos (konkrétan mire kérik, mit csinálnak – később támogatható, ha beadják újra)
FesztiVár

könnyűzenei minifesztivál

eszközbérlés

400 000 200 000 + művház technikája
Pilisborosjenői Óvodáért Alapítvány Gumitégla csere, különböző programok 1 200 000 Óvoda és iskola alapítványa létszámarányosan osztozik 1 700 000 Ft-on
Peltzer Ferenc Gyermekkultúra fesztivál  400 000 380 000
Kevély Diáksport Egyesület mezek beszerzése  500 000 380 000
Összesen:     17 400 000 

 

Javaslat 2472/1 és 2472/2 helyrajzi számú Kevélyhegyi út melletti árok rendezésére:

A „lovas fennsík” és a Kevélyhegyi út D-i oldalán található házsor között húzódik a földkönyvben Szőlő utcaként nyilvántartott, 2472/1 és 2472/2 hrsz. telkeken futó árok, mely valaha a Nagy-Kevély oldalából lefutó övárok rendszer része volt. Az övárok felvízi és alvízi szakasza mára feltöltött, épületek állnak benne, nem lát el vízelvezetési funkciót. Az önkormányzat a 51/2021. (VI.23.) KT határozat alapján megkezdte az árok felső részének értékesítését. A szóban forgó szakasz kb. 200 m hosszú, a szakasz nagy részén 14 m körüli szélességű, mélysége változó, az 1-2 métertől a 10 méter feletti szakaszokig. 

Az önkormányzatot megkereste 0100/17 mezőgazdasági terület tulajdonosa, valamint az árok túloldaláról 2335/1 hrsz. tulajdonosa azzal a problémával, hogy a folyamatosan erodálódó árokpart miatt az évtizedek során métereket veszítettek telkükből, és mára helyenként épületeket, építményeket veszélyeztet a partfal omlása. Helyszínbejárás során a probléma súlyosságáról a zöld- és kék infrastruktúra fejlesztéséért felelős tanácsnok is meggyőződött, a helyzet beavatkozást kíván. 

A probléma megoldásának reális iránya lehet az árok feltöltése, mely az Önkormányzat számára bevételszerzési lehetőséget is jelent. Azonban, mivel a beavatkozás hosszútávon módosítja a terület viszonyait, beavatkozás előtt alapos körültekintés szükséges. Amennyiben a Testület a feltöltés mellett dönt, úgy az árok 10.0000-20.000 m3 töltőföld befogadását teszi lehetővé, mely tízmilliós forintos nagyságrendű bevételt eredményezhet. A lehetőség iránt az előzetesen megkeresett építőipari cég egyértelmű érdeklődést mutat. Ezen túlmenően a szomszédos telektulajdonosok érdeklődnek a terület megvásárlásának lehetősége felől, mely újabb bevételszerzési lehetőség. 

A testület úgy határozott, hogy megkérik a hivatalt, hogy dolgozzon ki útvonal terveket a helyszín megközelítésére teherautókkal, hogy hogy minél kevésbé károsítsa a falu útjait a projekt. Antonovits Bence tanácsnok pedig bekér addig árajánlatokat vízügyi szakértői felmérésre vonatkozóan, hogy az árok feltöltése milyen módon befolyásolja a terület hidrológiai viszonyait. 

Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodás módosításának elfogadására:

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás térségben betöltött szerepét jelzi, hogy a tagok száma az elmúlt években folyamatosan magas volt, 2023. január 01-jén 18 önkormányzat taggal kezdte meg éves munkáját. Sajnálatos módon Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2023.(II.22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 2023. december 31-i hatállyal ki szeretne lépni a Társulásból. (1. sz. melléklet) Ehhez kérte minden tagönkormányzat hozzájárulását a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 7.2 pontja alapján. A testület a kérést elfogadta.

Javaslat faültetési, fapótlási területek kijelölésére:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2)
bekezdésében felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy
önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények
védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozzon meg. A Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésén elfogadta fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) rendeletét. A rendelet célja fák, a természet, az élőhelyünk védelme volt.

Alapterületre vetítve a legnagyobb oxigéntermelő felületük a fáknak van. 1-1 fa (450-500 lombkorona térfogattal) egy ember éves oxigénszükségletét termeli meg. A szén-dioxidot elnyelik, és asszimilációjuk során felhasználják a fák. A Napból érkező fotonok (a fény elemi részecskéi) 8 perc alatt érik el a Földön élő növényeket, amelyek zöld színanyaguk (klorofill) segítségével szerves anyagokat állítanak elő. A szerves anyagokból épül fel az összes többi élőlény teste. A fák megkötik lomb felületükön a port, melyet az eső lemos. A lezúduló csapadékot a levelek porlasztva juttatják a talajra, és ezzel gátolják a talajeróziót. A földbe szivárgó vizet a gyökerek felszívják, és a leveleken keresztül elpárologtatják, ezzel hűtenek. Ezért hőség idején erdőben akár 6 fokkal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet, mint fátlan területen. Nem csak párolgásukkal hűtenek a fák, hanem árnyékolásukkal is. Erdőben, parkokban (a hőmérséklet különbsége miatt) szinte állandó a légmozgás, ami szintén hűt, és a bőr számára kellemes mikromasszázst ad. A fák, cserjék és az aljnövényzet elzárják a szelek útját. Az erdőszegély hangfalként is szolgál. Elnyeli az autók zaját, hangszigetelőként jobb mint 1 téglafal. Felülete egyenetlen, puhán hajladozó, rugalmas, a hangot inkább elnyeli, mint visszaveri. Az úttest és a járda között lévő fasorok és sorfák elterelik a súlyos járművek által keltett rezgéseket a műszaki létesítményektől és a házaktól, ezzel megakadályozzák a vakolatomlást, falrepedést. Még hosszasan lehetne érveket sorakoztatni, de a rendelet célja ezzel is érzékelhető – vagyis a cél, meg kell őrizni a jelenlegi zöldállomány mértékét. 

Ezért is a kivágott fa után az első az ültetés saját telken, utána, ha nincs saját telken lehetőség, akkor a jegyző által kijelölt önkormányzati területen és ha ez sem lehetséges, akkor jön a pénzbeli megváltás, amiből az önkormányzat ugyancsak fákat ültet. A rendelet megalkotása óta egyre több az olyan helyzet, hogy a kivágott fát a tulajdonos a saját telkén nem tudja pótolni. Emiatt az önkormányzatnak ki kell jelölnie olyan területeket, ahol lehet a fákat ültetni és a rendelet előírásai szerinti pótlást is elvégezni. Ezért a képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1)    Felhatalmazza a Jegyzőt az alábbi közterületek fapótlási helyszínnek történő kijelölésére, a fák védelméről szóló Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése alkalmazása során, ha a fa pótlása a telken belül nem biztosítható:

 1. Elsősorban Pilisborosjenő közútjain az úttest és a járda közötti zöld sáv,
 2. Másodsorban Pilisborosjenő alábbi önkormányzati tulajdonú területei:
 3. 3143/5 hrsz 7,1 ha 
 4. 3157 hrsz fás terület 
 5. 092/3 hrsz egri vár felé vezető út 0,469 ha
 6. Tücsök utca 024/26 hrsz 0.48 ha
 7. Ipartelepi bekötő 019 hrsz 0.7 ha
 8.     024/25 0,6546 ha
 9. 024/13 0,95 ha
 10. 027/9 0,4875 ha
 11.     099/1 0,4764 ha

2)    A fa pótlása az 1) A. pontban felsorolt ingatlanok azon részén és oly módon végezhető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, közművekben és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.  A közterületen lévő fasor fa hiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.

3)    Felhatalmazza a Polgármestert, hogy felsorolt ingatlanokon a fapótlási kötelezettség teljesítésén kívül, is végeztethessen faültetést.

Javaslat haszonbérleti kérelem elbírálásra:

Bihalyi Áron Domonkos pilisborosjenői  lakos az Önkormányzat tulajdonában lévő Pilisborosjenő 091/7; 091/11-12 hrsz. mezőgazdasági területek haszonbérleti jogának megszerzése érdekében levélben kereste meg önkormányzatot. Kérelmében előadta, hogy helyben élő mezőgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkező pilisborosjenői lakos. A haszonbérleti jogért cserébe az önkormányzat tulajdonában levő (Pbj. 091/7, 091/11-12 hrsz.) területeket és közvetlen környezetének gondozását és a kultúrállapot fenntartását, valamint a műveléssel járó költségeket, kötelezettséget és felelősséget magára vállalja. A területalapú támogatás sikeres lehívása esetén – az országos és a helyi gyakorlatnak egyaránt megfelelően – az adott naptári évben az Önkormányzattól bérelt területek méretével arányosan hektáronként (10.000 m2) 20.000 Ft megfizetését tud vállalni. Továbbá – előzetes egyeztetést követően, és a terület kultúr állapotának megőrzése, valamint a szemetelés és szennyeződések elkerülésének garantálásával – évente 1-2 rendezvény megtartását is lehetővé kívánja tenni. A képviselők az ülésen úgy döntöttek, hogy 

 1. Hozzájárul, Bihalyi Áron Domonkos, pilisborosjenői lakos (kérelmező), Pilisborosjenő Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 091/12 hrsz-ú területet jelenleg is hatályos (Bihaly Áron beszámolója) haszonbérleti szerződésének további 5 évvel történő meghosszabbításához.
 2. Hozzájárul, hogy a kérelmező, Pilisborosjenő Önkormányzatának 1/2 tulajdonában lévő 091/11 hrsz-ú külterületi területet is, a jelenlegi haszonbérleti szerződéssel azonos feltételekkel 5 év időtartamra bérbe vegye abban az esetben, ha bemutatja az ingatlan másik tulajdonosától a haszonbérletbe vételről szóló támogató nyilatkozatát. 

Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Terv (HEP) 2023. évi felülvizsgálatára:

Az Ebk tv. 31. § (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetében bekövetkező esetleges változásokat kétévente, vagy szükség esetén át kell tekinteni, az áttekintés alapján a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerint megalkotja Pilisborosjenő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját, a következő ötéves ciklusra elfogadja, és figyelemmel a jogszabályi követelményekre is, az abban meghatározottak szerint jár el.

Javaslat Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolójának, 2023. évi programtervének elfogadására, alapító okiratának módosítására:

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. év folyamán is sokrétű és összetett, Községünk életét színesítő tevékenységet végzett, és rendezvényt tartott, szervezett. A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a megismert -jelen előterjesztés mellékletét képező – Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi működéséről szóló beszámolót, valamint elfogadja és jó munkát kíván a 2023. évi – költségvetési rendelet szerint is biztosított – munkatervéhez. Az alapító okiratot pedig annyiban módosították, hogy a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 30. sz. szerinti címe székhelyként fog szerepelni, a 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16. sz. pedig telephelyként.

Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde óvodájának 2023. évi felvételi körzetének meghatározására:

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde fenntartásával kapcsolatosan az óvodai nevelési év vonatkozásában a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott jogköre gyakorlása alapján meghatározza, hogy 

 1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Pilisborosjenő Község közigazgatási területe.
 2. Engedélyezett felvételi keretszám: 75 + 92 gyermek 
 3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető, az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
 4. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten – a Képviselő-testület külön határozat szerinti döntése alapján közbeiktatott nyári szünettel – naponta 600 –  1730-ig. 
 5. Az indítható óvodai csoportok száma: az alapító okirat 6.2 pontjában foglaltak szerint.

Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde óvodájának 2023. évi beiratkozási idejének és nyári szünetének meghatározására:

 1. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda intézményvezetője által kezdeményezett: 2023. július 17. napjától 2023. augusztus 18. napjáig terjedő időben az intézményi nyári zárva tartást engedélyezi. Metzlerné Kutvölgyi Eszter indoklása az előterjesztésben: “Az óvodai intézmény nyári szünet lehetősége régóta adott községünkben… A nyári szünet jelentősége vitathatatlan a gyermekek szempontjából. Az óvoda a gyermekek egyszerű állandó, egész éves megőrzésének keretén túl kiemelt szerepe van az óvodai nevelésnek, amelynek elválaszthatatlan része a nyári, intézményi szünet jelentősége. A gyermekek fejlődése szempontjából szükségük van nekik is „szabadságra”, amikor a családjuk körében, a megszokottól eltérő napirenddel pihenhetnek. Ekkor leülepedik bennük, feldolgozzák a nevelési év során szerzett élményeket, tapasztalatokat. Egyébiránt a nyári nyitás előtt nagytakarítás zajlik, így tehát az utolsó feltüntetett héten egyébként sem megoldott a gyermekek fogadása, valamint ilyen körülmények között a gyermekek nevelése biztosíthatatlan. Idén a nyári szünetben kerül kivitelezésre a pályázat szerint elnyert óvodabővítés megvalósítása is, így a pályázat kivitelezése szempontjából is szükséges a nyári szünet elrendelése. Az óvodás korú gyermekek nevelési szempontjaikon túlmenően, beszélhetünk gazdasági, munkakörülmények biztosítása szerinti, valamint humán erőforrási szempontokról is, amelyek éppen úgy az intézményi nyári szünet létét támogatják. Különböző óvodák vonatkozásában, találunk példát bőven nyári szünettel rendelkező intézményre.
 2. Az óvodai beiratkozás napjának 2023. április 24-én és 25-én reggel nyolc óra és délután három közötti megállapításával egyetért.

Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde munkavállalói többletlétszám igényének elbírálására:

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 1. napjától hozzájárul Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda- és Bölcsőde egy fő megváltozott munkaképességű karbantartó napi 8 órás (teljes munkaidős) létszámmal történő bővítéséhez, mivel az intézmény immár három épülettel működik az új bölcsőde miatt és felhatalmazza az óvodavezetőt a státusz betöltésére.

Javaslat Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) megrendelésére:

A Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) az Európai Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) dolgozta ki. A terv az energiahatékonysági intézkedések mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással is foglalkozik. Felméri a települések jelenlegi energetikai helyzetét, megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez. A Magyar Kormány 2020 január elején fogadta el Magyarország Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét, amely 2030-ig határozza meg Magyarország energia és klímapolitikai prioritásait. Várhatóan a települési önkormányzatoknak is hamarosan kötelező lesz a személyre szabott akciótervek megalkotása. Több magyar település már most megalkotta a konkrét beruházásokkal járó klímastratégiáját, mely pályázati előnyöket biztosít számukra a TOP, VP, Magyar Falu és Magyar Kisváros pályázatoknál.  Egyúttal lehetőséget ad a közvetlen brüsszeli támogatások elérésére többek között az EU City Fund, ELENA, Jessica, H2020 Smart City programokban. Az akcióterv elkészítésére négy ajánlatot kértünk be, melyet az előterjesztés mellékletében olvashatnak. 

Az előterjesztés előkészítése során a SECAP szakértői a házon belül készített akcióterv előnyeit emelte ki. A saját magunk által készített tanulmány nem csak költségmegtakarítást jelent, de azt is eredményezi, hogy a tanulmány készítője mélységeiben megismerje a település energetikai és klímaadoptációs állapotát, segítve ezzel a döntéshozatalt. A testület úgy döntött, hogy arra kéri meg Antonovits Bence Dániel zöld és kék infrastruktúráért felelős tanácsnokot, hogy a következő ülésre hozza a képviselők elé a tanulmány házon belül való elkészítésének költségbecslését.

Javaslat 495 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezésére:

A Pilisborosjenő, Temető utca házszámainak felülvizsgálata szükségessé vált, melynek szerves része a 495 helyrajzi számú 2097 Pilisborosjenő, Kántor utca 495 hrsz „felülvizsgálat alatt” lévő kivett közterület. A felülvizsgálat alatt lévő terület a Temető utca, Kántor utca és Kőfuvaros út által határolt közterület. A Kántor utcában lévő első ingatlant – Kántor utca 2. számot – megosztották, melynek a házszáma megmaradt. A további megosztott ingatlanok tulajdonosai a Temető utca felől lettek bejelentve, jelenleg a Temető utca 48., illetve a Temető utca 50. házszámot használva. Ezen házszámok már használatban vannak a Temető utca korábbi szakaszán és a sorszámozásba is bele illeszkedve. Ezért ezen a területen új közterületnév és házszámok kialakítása vált szükségessé, a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (IX.30.) Önkormányzat rendeletének 7.§. (1) bekezdésének figyelembevételével, mely szerint „Elő és utótagjukban, vagy csak előtagjukban azonos, illetve alakilag hasonló utcanevek a megtévesztő hasonlatosságok elkerülése miatt – nem adható. A lakóközösség írásban megkereste Hivatalunkat és javaslatot tettek a közterület elnevezésére vonatkozóan, melyek mellé a képviselők még szeretnének a hivatal illetékes munkatársaitól a temetőhöz és kántorhoz tematikailag passzoló alternatívákat is kérni a következő ülésre. A továbbiakban pedig fontosnak tartanák egy metódust kitalálni arra, hogy kiket vonnak még be földrajzi elnevezéseknél (Német Nemzetiségi Önkormányzat vagy Földrajzinév-bizottság…).